”Vart tog konsten vägen i konststaden?”

FÖRFATTARE: 
KRO Sjuhärads styrelse - se namn under artikeln
Datum: 
onsdag, maj 10, 2017
PUBLIKATION: 
Borås Tidning
Med en helhetssyn på offentlig gestaltning, där konsten finns med i planeringsprinciperna, kan Borås bli en ”hållbar” stad för framtiden. Detta måste formuleras tydligt och genomsyra tänkandet på alla nivåer, skriver Peter Waldenström, Ingegerd Härgestam, Gun-Britt Holmgren Ivstedt, Theo Ågren, Ingrid Draminsky och Kerstin Dahl Norén - styrelsen för KRO Sjuhärad.

I samband med att Borås stad just nu arbetar fram en ny översiktsplan med sikte mot 2035 vill vi konstnärer lyfta fram några viktiga, men bortglömda faktorer i samrådshandlingen. I Borås har konst och kultur fått en allt större betydelse ur många olika synvinklar. Borås självbild har stärkts och boråsarna är numera stolta över sin stad. I samrådshandlingen däremot omnämns kultur marginellt, medan konst och estetiska värden saknas helt i den 72-sidiga texten. Nu finns en möjlighet att, genom översiktsplanen, skapa en medveten långsiktig och framåtsträvande strategi för att gestalta våra livsmiljöer.

Samhällsplanering i betydelsen att planera och utveckla en kommun förutsätter en helhetssyn.  Översiktsplanen är en möjlighet att säkerställa att de som har kunskap och kompetens samverkar i de beslut som styr utformningen av våra miljöer.

 

    Genom att konsten och konstnärer finns med redan från det första planeringsstadiet kan konsten bli en integrerad del av stadsmiljön, både kostnadseffektivt och med bättre och mer spännande resultat.

Konst i det offentliga rummet handlar i dag inte bara om stora monumentala skulpturer eller målningar. Det kan också handla om större, mindre eller tillfälliga, ingrepp i en miljögestaltning, en speciell färgsättning eller ljussättning, ljud, rörlig bild, landart m.m. Förutom det estetiska, innefattar den offentliga konsten idag också sociala dimensioner i gestaltningsprocesser med människor i olika sammanhang, alltså utan objekt. Genom att konsten och konstnärer finns med redan från det första planeringsstadiet kan konsten bli en integrerad del av stadsmiljön, både kostnadseffektivt och med bättre och mer spännande resultat.  Om Borås ska utmärkas ”av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor” är konsten en förutsättning.

Den ambitiösa skriften om stadsmiljön i Borås, som fortfarande gäller, visar på en strävan efter helhetstänkande i gestaltning av gator, parker och torg vid den fortsatta utvecklingen av både stadskärnan och serviceorterna. Även detaljutformningen ska vara av god kvalitet och hålla en värdig nivå. ”Summan av detaljerna ger helheten”, för att citera ovanstående skrift. Samverkan över sektorsgränserna, med respekt för kunskap inom de olika områden som ingår, bör utvecklas både av ekonomiska, miljömässiga, sociala, kulturella, estetiska och symboliska skäl.

I alla punkter under visionen för Borås, är konsten och det konstnärliga perspektivet en stor tillgång. Oavsett om det gäller ”mötesplatser, förtätning av staden, målpunkter, hållbar utveckling, tillgänglighet, barn och unga, Viskan och textilen, attraktiva hälsosamma miljöer, utveckling av social välfärd, ekonomi, näringsliv eller ekologi”.

Med en helhetssyn på offentlig gestaltning, där konsten finns med i planeringsprinciperna, kan Borås bli en ”hållbar” stad för framtiden. Detta måste formuleras tydligt och genomsyra tänkandet på alla nivåer.  

KRO Sjuhärad genom styrelsen

Peter Waldenström           Ingegerd Härgestam          Gun-Britt Holmgren Ivstedt

Theo Ågren                        Ingrid Draminsky                Kerstin Dahl Norén

Här finns KRO Sjuhärads inskickade synpunkter till Översiktsplanen.