Citat om konst och kultur

06/02/2018
På den här sidan samlar vi citat om konst och kulturpolitik.

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna: 
Artikel 22: "Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser."
Artikel 27: "1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.”

”Vitaliteten i den konstnärliga kreativiteten är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och för att demokratiska samhällen ska kunna fungera.” Ur ”Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet” - rapport från den särskilda rapportören för kulturella rättigheter Farida Shaheed (2013)

I Regeringsformen § 2, svensk grundlag (1974:152), står skrivet: "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.”

Sveriges nationella kulturpolitiska mål (antaget av riksdagen 2009): "Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling."

Vilken är den viktigaste konstpolititiska frågan inför valet 2018?
"Det viktigaste är att konstnärer får materialla förutsättningar för att utöva sitt yrke." Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet, i KONSTNÄREN #4-2017

”Konsten har ingen uppgift – det är konstens stora uppgift.” Mats Caldeborg, konstnär

”Att fråga om konst är viktigt, är som att fråga om hjärtat är viktigt för levande varelser.” Marianne Lindberg de Geer, konstnär

”Konst är ett underbart sätt att väcka sitt eget jag.” Anish Kapoor, konstnär

”Kulturen hjälper oss att förstå vår samtid och ger oss möjligheten att leva innehållsrika liv. Visst, kultur kan vara ett medel för tillväxt, men reduceras kulturen till ett sådant riskerar vi att ur synfältet tappa kulturens kraft, magi och själ. /…/ Ekonomi är ett medel och kultur ett mål.” Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm i en text för Statens Kulturråd

”Alla de människor som dagligen söker sig till olika konst- och kulturupplevelser gör det därför att konsten på ett unikt sätt förbereder oss för att möta tillvarons komplexitet, hjälper oss att bredda och fördjupa våra erfarenheter och insikter, visar hur tradition leder mot förnyelse och omprövning, skapar såväl hopp som förundran, oro som framtidstro och, inte minst, ger starka känslomässiga upplevelser” Niklas Rådström, författare, DN, 2009-04-28

”I ett samhälle med hårt tryck på produktion har konsten en viktig uppgift i att påminna oss om vår mänsklighet, att vi själva och även andra människor är sårbara. Konsten kan tillföra en poesi som är radikal för hur vi ser på världen och oss själva. Den offentliga konsten är enormt viktig just nu." Magdalena Malm, direktör för Statens Konstråd

”Att jag valde konstnärsvägen berodde på den tilltro som visades mig i klassrummet. Kreativiteten har sedan hjälpt mig att utforska, uttrycka, tycka om att vara muslim, svensk och konstnär, att få vara komplex. Konsten har gett mig redskap att undersöka min identitet. Fler borde få möjlighet att hitta den egna rösten.” Saadia Hussain, konstnär