Debatt i LTZ: "Jämtland Härjedalens kulturplan kan bli ännu bättre!"

FÖRFATTARE: 
Elin Ståhl, Sanna Svedestedt Carboo, Pontus Björkman
Datum: 
tisdag, oktober 16, 2018
PUBLIKATION: 
Länstidningen Östersund
Vi debatterar utkastet på kulturplan för Jämtland Härjedalen för åren 2019-2022. Elin Ståhl, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation i Jämtland Härjedalen, och Sanna Svedestedt Carboo, vice riksordförande, och Pontus Björkman, samordnare för Kulturvalet, skriver om några av de 19 tilläggsförslagen i vårt remissvar.

(Remissvaret finns här.)

Genom Kultursamverkansmodellen får regionen årligen ett statligt anslag för att utveckla en kulturverksamhet som även ska bidra till det nationella målet om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”. Nu har Region Jämtland Härjedalen processat fram en kulturplan för åren 2019-2022. Den har, som sig bör, goda ambitioner men där finns också områden som kan utvecklas.

Nytt för i år är att riksdagen har infogat ett helt nytt ändamål i modellen: professionell bild- och formverksamhet. För att svara upp mot detta borde Region Jämtland Härjedalen utveckla bild- och formkonstområdet, särskilt om länet vill få höjda anslag från staten. Med de här tilläggen skulle kulturplanen bli ännu mer adekvat: 

• Utarbeta en konkret handlingsplan för bild- och formkonsten i dialog med konstnärerna och kommunerna, gärna med stöd i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”.

• Kultursamverkansmodellens stomme handlar om att skapa synergieffekter genom samverkan. I den andan bör Region Jämtland Härjedalen utveckla stödfunktioner och metoder i dialog med länets kommuner för att kulturen ska genomsyra samhällsplaneringen (såsom cultural planning), och underlätta både för kommuner och privata exploatörer att arbeta med offentlig konst och tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar. Låter kommunerna allmännyttan och privata bolag dela på ansvaret för konsten i de offentliga rummen får invånarna, oavsett boendeort, en mer likvärdig tillgång till ett av de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmiljöer.

• Anta en åtgärdsplan för att utställningsavtalet (MU-avtalet) ska tillämpas i hela regionen och inför en MU-avtalspott (som Västragötalandsregionen) till vilken arrangörer i regionen kan söka medfinansiering för att konstnärerna ska få avtalsenliga ersättningar inklusive arvode för sin arbetstid.

• Utred behoven av och möjliga platser för ett resurscentrum för bild- och formkonsten.

I vårt remissvar till kulturplanen finns 19 förslag som skapar förutsättningar både för en vital konstscen med hög kvalitet och för att professionella konstnärer ska kunna vara verksamma i länet, vilket i dag är en utmaning. Konstnärsnämndens senaste inkomstrapport visar att medianinkomsten för bild- och formkonstnärerna i Jämtland var 12 603 kronor före skatt 2014. Siffran kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i länet: 22 869 kronor kronor.

Skrivs förslagen in i kulturplanen och genomförs, tas viktiga steg för att länet ska bli en alltmer tongivande kulturregion och leva upp till vår grundlag som slår fast att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten, något som även gäller Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i länet.

Elin Ståhl, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Jämtland Härjedalen
Sanna Svedestedt Carboo, vice riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
Pontus Björkman, samordnare för Kulturvalet.se