KRO Sjuhärad skriver brev till politikerna i åtta kommuner

18/10/2017
Konstnärernas Riksorganisation Sjuhärad uppmärksammar politikerna i åtta kommuner om tipsen, checklistorna och de goda exemplen som finns i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”. Brevet har gått till partierna i kommunerna Borås, Ulricehamn, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga och Mark.

Rubrik: Hur vill ditt parti utveckla konsten och kulturpolitiken i din kommun?

 
Årets konstkommuner 2017, är en granskning som Konstnärernas Riksorganisation, KRO, genomfört. Den synliggör utmaningar men också stora utvecklingsmöjligheter för konst och kultur i kommunerna. 
 
Grundlagen (Regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Trots det behöver många kommuner bli bättre på att tänka in konsten i samhället. Bara ett fåtal av landets kommuner har en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling där konst och kultur finns med. Trots kulturens enorma betydelse för människan och samhället. Bilder, musik och berättelser följer mänsklighetens historia. Dagens konst blir framtidens kulturarv.
 
Invånarnas möjligheter att ta del av professionell konst och kultur skiljer sig mycket åt i Sjuhäradsbygdens kommuner, även barns rätt att själva få skapa. Likaså möjligheterna för yrkesverksamma konstnärer att bo och verka lokalt.
 
Oavsett i vilken kommun vi bor, bör vi som invånare få likvärdig tillgång till konst i våra livsmiljöer. Viktigt är en kulturskola som erbjuder olika konstnärliga uttryck och att det finns utställningsarenor, med rimliga villkor för utställarna, i offentliga lokaler. När det nu ska byggas ett stort antal nya bostäder i Sjuhärad bör fler kommuner likt Bollebygd, Tranemo, Ulricehamn och Borås anta enprocentsregeln och investera i offentlig konst vid ny-, om - och tillbyggnationer. Ett gott exempel är Göteborg där man skrivit in enprocentsregeln i markanvisningar, så att ansvaret för konstnärligt gestaltade livsmiljöer delas mellan privata exploatörer och allmännyttiga bolag. På så sätt får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra offentliga rum berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. 
 
I dag hotas ofta konstnärer och kulturarbetare i sitt yrkesutövande.  Själva grundbulten i konsten att vrida och vända på vårt vaneseende och vanetänkande, att använda alla olika språkliga uttryck för att utrycka tankar och idéer är under hård press. Att stärka konsten är ett sätt att värna demokratin och det fria samtalet. I den komplexa tid vi lever i, blir det ännu viktigare med kultur som för oss människor samman, bidrar med mening och väcker frågor. 
 
För att göra det lätt för politiker och tjänstemän har vi samlat goda exempel och tagit fram tips och checklistor i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”. Vi hoppas att du får några uppslag som är möjliga att förverkliga i just din kommun.
 
Vi föreslår att kulturförvaltningarna i Sjuhärad tar avstamp i den för att utveckla arbetet med bild- och formkonsten och att ni politiker använder den inför budgeten och valet 2018. På så sätt kan Sjuhärad bli ännu intressantare att både bo och verka i och besöka.
 
Vi i KRO Sjuhärads styrelse representerar flera av Sjuhärads kommuner. Kontakta oss gärna för samtal eller konstfrågor.
 
Ingegerd Härgestam 
Peter Waldenström
Ingrid Draminsky
Theo Ågren
Gun Britt Holmgren Ivstedt
Kerstin Dahl Norén