Synpunkter på samrådshandlingen om ny översiktsplan för Borås

Stadsledningskansliet i Borås Stad
16/05/2017
KRO Sjuhärad vill lämna följande synpunkter på samrådshandlingen. Vi yttrar oss främst mot bakgrund av vår roll som konstnärer och företrädare för konstnärerna.

KRO Sjuhärad vill lämna följande synpunkter på samrådshandlingen. Vi yttrar oss främst mot bakgrund av vår roll som konstnärer och företrädare för konstnärerna. Samhällsplanering i betydelsen att planera och utveckla en kommun förutsätter en helhetssyn och ställer stora krav på samarbete över sektorsgränserna. I samrådshandlingen omnämns kultur marginellt, medan konst och estetiska värden saknas helt i texten, trots att det förekommer på många ställen i medborgardialogerna. Konst och kultur har inte minst i Borås visat sin stora betydelse. Med tanke på att Borås stad nyligen beslutade att en procent av produktionskostnaden för byggnader, torg- och parkmiljöer ska avsättas för konstnärlig gestaltning och utsmyckning är det av största vikt att detta får en tydlig formulering i översiktsplanen. Önskvärt är också att kommunen villkorar att privata byggherrar på viktiga centrala platser, där många människor rör sig, avsätter medel till konstnärlig gestaltning i samarbete med kommunen. Detta görs exempelvis i Göteborg där kommunen villkorar markanvisningar med enprocentsregeln (se referens nedan).

När konstnärer finns med redan från det första planeringsstadiet kan konsten bli en integrerad del av stadsmiljön, både kostnadseffektivt och med bättre och mer spännande resultat. 

Konst i det offentliga rummet handlar i dag inte bara om stora monumentala skulpturer eller målningar. Det kan också handla om större eller mindre ingrepp i en miljögestaltning, en speciell färgsättning eller ljussättning, ljud, rörlig bild m.m. Förutom det estetiska innefattar den offentliga konsten idag också sociala dimensioner, utan objekt, i gestaltningsprocesser med människor i olika sammanhang. När Viskan ska spela en större roll i staden behövs definitivt konstnärlig gestaltning. När konstnärer finns med redan från det första planeringsstadiet kan konsten bli en integrerad del av stadsmiljön, både kostnadseffektivt och med bättre och mer spännande resultat. Om ”Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor” är konsten en förutsättning.

Översiktsplanen är en möjlighet att skapa en medveten långsiktig strategi och säkerställa att de som har kunskap och kompetens samarbetar i de beslut som styr utformningen av stadsmiljön. Den ambitiösa skriften om stadsmiljön i Borås, som fortfarande gäller, visar på en strävan efter helhetstänkande i gestaltning av gator, parker och torg vid den fortsatta utvecklingen av både stadskärnan och serviceorterna. Tyvärr verkar den
efterhand ha blivit bortglömd och tillfälligheter har fått styra, med negativa resultat. Konsten och den estetiska gestaltningen skall finnas med från början och genom hela planeringen. Även detaljutformningen ska vara av god kvalitet och hålla en värdig nivå. ”Summan av detaljerna ger helheten”, för att citera ovanstående skrift. Ett samarbete över sektorsgränserna, med respekt för olika kompetenser, i den här frågan, är något som Borås stad bör utveckla både av ekonomiska, miljömässiga, sociala, kulturella, estetiska och symboliska skäl.

I alla punkter under visionen för Borås 2025 är konst en stor tillgång i ett övergripande perspektiv. Oavsett om det gäller ”mötesplatser, förtätning av staden, målpunkter, hållbar utveckling, tillgänglighet, barn och unga, Viskan och textilen, attraktiva hälsosamma miljöer, utveckling av social välfärd, ekonomi, näringsliv eller ekologi”. Med en helhetssyn på offentlig gestaltning kan Borås bli en hållbar stad för framtiden. På statlig nivå håller man just nu på att ta fram en ny politik för gestaltad livsmiljö som ska presenteras i september. Konsten kommer att få en mer framträdande roll i denna. Vi i Borås borde inspireras av Statens Konstråds nya ” Rapport om den offentliga konstens roll för boendemiljöer”.

KRO Sjuhärad genom styrelsen

Peter Waldenström                    
Ingegerd Härgestam
Theo Ågren
Ingrid Draminsky
Gun-Britt Holmgren Ivstedt
Kerstin Dahl Norén

Referens om Göteborg: http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.n...
98003ACB0C/$File/5920_11_FN120209.pdf?OpenElement