Instruktion för valberedning i lokalförening

Valberedningen består av tre av årsmötet utsedda ordinarie ledamöter samt eventuella suppleanter. Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare och bör ha god representation avseende ålder, genus, bakgrund, verksamhetsområde och geografisk hemort. Undantag för antal ledamöter kan göras i lokalföreningar med litet medlemsantal.

 

Förslag till förtroendeval

Valberedningen har till uppgift att föreslå ledamöter och eventuella suppleanter till: 1. Lokalföreningens styrelse (se lokalföreningsstadgar § 5) 2. Revisor och revisorssuppleant (se lokalföreningsstadgar § 6)

 

Valberedningens arbete

  1. Valberedningen ska inför årsmöte i god tid tillfråga medlemmar med förtroendeposter om de önskar kvarstå.

  2. KRO:s kansli ska bistå lokalvalberedningen med uppgifter om lokalföreningens medlemmar.

  3. Valberedningen ska etablera en så bred kontakt med medlemmarna som möjligt.

  4. Valberedningen ska noga informera sina kandidater om arten av respektive uppdrag, och bör därför vara väl informerad.

  5. Vid nominering ska god representation avseende ålder, genus, bakgrund, verksamhetsområde och geografiska hemort beaktas.

  6. Valberedningens förslag ska offentliggöras senast den 15 mars samma år som årsmötet hålls.

  7. Valberedningen är föredragande på årsmötet.

 

Riksmöte 2017-05-06 Konstnärernas Riksorganisation