Aneby

Aneby (Jönköpings län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Inriktningen på skapande skola projekten varierar från år till år och från årskurs till årskurs. (även stadie)


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Musikskolan blev kulturskola för två år sedan, och vi har startat med (utöver tidigare musikundervisning) dans och digitalt skapande med musik. Vilka förutsättningar vi har för att ytterligare bredda verksamheten återstår att se. Nya lokaler behövs i så fall.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

400kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Detta gäller prova på kurs i stråk och blås som sträcker sig över en termin. Den normala kursavgiften för en ämneskurs är 800 kr/termin


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturplan antogs av politikerna före jul förra året (f.ö. Anebys första kulturplan någonsin) de riktlinjer som antogs i planen har ännu inte realiserats.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

I ovan nämnda plan har mångfald och jämnställdhet en framträdande plats


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

I kulturplanen talas det om kulturens och konstens egenvärde och frihet i sig, dock inte om att specifikt garantera förhållandet till konstnärer. Enligt min uppfattning ligger det underförstått i detta. I egenskap av ansvarig tjänsteman kommer jag att framhålla inför politiken så långt det är möjligt att den konstnärliga friheten är av oantastligt värde.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Aneby är en liten kommun, och det är omöjligt att ha djup kompetens inom samtliga kulturområden, dock är vi varse om problemet och för dialog med personer som innehar denna kompetens när det blir aktuellt att ta sådana beslut.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Denna fråga kommer att tas upp inom den närmaste framtiden, hitintills har det inte varit aktuellt att använda sådana i något sammanhang


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej - vi gör inga konstnärliga gestaltningar.

Kommentar till ovanstående fråga:

En gestaltning har skett under föregående år, det gällde då en utsmyckning av en husvägg förställande ortens "store man" och konstmecenat Malte Liewen Stierngranat (1871-1960)


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

Vet ej


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Se ovan fråga 17


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Aneby Bibliotek, samt konsthallen i Kulturskolans lokaler


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Aneby konstförening erhåller kommunalt bidrag för att arrangera konstutställningar.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Försäkring av utställt material


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 654