Boden

Boden (Norrbottens län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

I dagsläget så har kommunen ett projekt som handlar om film och filmskapande


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturskolan är avgiftsfri


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Inom kort kommer en Kulturstrategi att antas i fullmäktige.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen arbetar på alla nivåer efter den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns ännu inte inskrivet i något policydokument men kommer att ske i samband med uppdatering av Bodens kommuns policydokument för inköp/hantering av konst. Alla tjänstemän som arbetar med konstinköp följer dock denna princip.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Flera personer har stor erfarenhet av samtida konst bland annat arbete inom utställningsverksamhet.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen delar ut litteraturstipendium (Eyvind Johnson-priset om 70 000 kr) samt kulturstipendium om 10 000 kr: "Stipendiet kan sökas av personer som gjort och gör insatser för Bodens kulturliv. Insatserna ska vara av värde för den kulturella utveck­lingen inom konst-konsthantverk-design-musik-drama-teater-dans-foto-film-littera­tur och kulturmiljövård.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

I dagsläget finns inget avtal.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Bodens kommun har en konstgrupp bestående av tjänstemän och politiker som ansvarar för inköp av lös konst.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

100000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Årlig budget om 100 000 kr. Förslag ligger om att kunna flytta över pengar under en treårsplan för att år ett göra mindre inköp och år två göra större inköp.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Bodens kommun rekommenderar privata exploatörer/byggherrar att tillämpa regeln.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Uppgiftslämnaren har inte hunnit få fram uppgifter om denna fråga.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Försvarsmuseum Boden


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Havremagasinet (Länskonsthall som drivs med medel från Bodens kommun och Region Norrbotten) Bodens Konstgille (Konstförening som driver konsthall med stöd av kommunen).


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Försvarsmuseum Boden har inte inskrivet i policy att använda MU-avtalet men följer gällande avtal.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen ställer krav på Havremagasinet (länskonsthall) att följa MU-avtalet.


Total rankningspoäng: 1389