Göteborg

Göteborg (Västra Götalands län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det är stadsdelarna i Göteborg som ansvarar för Skapande skola arbetet i staden. Det är väldigt olika hur man satsar på just bild och form från år till år. Göteborg har en konstkonsulent som arbetar med främjande av konst för och med barn och unga i staden. I Göteborg nyttjas också Västra Götalands regionens arrangörsstöd till kulturpedagogiska konst och formprojket.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Alla stadens sju kulturskolor har ett gemensamt utbud där bil och form är ett av ämnena. Kulturskolorna kan också söka ett utvecklingsstöd från kulturnämnden och det används också till bl.a. bild och formprojekt.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

200kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Maxbelopp per familj 400


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturförvaltningen har tagit fram ett kulturprogram för Göteborg som är antaget i kommunfullmäktige 2013 med fokus på de tre perspektiven , konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Kulturförvaltningen har skapat en Kulturstrategisk avdelning som arbetar med att ta fram en handlingsplan för hur man ska arbete med Kulturplanering. Stadens kulturplanering ska: skapa en attraktiv livsmiljö i staden, göra stadens karaktär och historia tydlig, skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling, öka göteborgarens möjlighet till inflytande över den fysiska miljön.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Göteborgs kulturförvaltning arbetar på olika sätt med stadens prioriterade mål "Göteborg ska vara en jämlik stad". Det sökbara kulturstödet " Stöd för interkulturellta projekt" ges till kulturella projekt med övergripande syfte att stärka den interkulturella dialogen.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturförvaltningen har tagit fram ett kulturprogram för Göteborg som är antaget i kommunfullmäktige 2013 med fokus på de tre perspektiven , konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. I Göteborgs kulturprogram står att stadens konstpolitik ska hävda konstens integritet, oberoende och egenvärde, främja yttrandefrihet och kvalitet och skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturförvaltningen arbetar med olika referensgrupper, utskott och med professionella konstnärer och konsulter. Göteborg Konst har lång erfarenhet och professionell kompetens att arbeta med konst i de offentliga rummen. Vid offentliga konstverk ( 1 % -regeln) utses en konstkonsult. Konsulten har en konstnärlig eller konstvetenskaplig utbildning, arbetar aktivt inom konstvärlden och har stor erfarenhet av konstnärlig gestaltning. Konstkonsulten ansvarar för hela processen tillsammans med Göteborg Konst, från val och upphandling av konstnär till invigning.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Göteborgs Stads Kulturstipendium om 30 000 kr delas årligen ut till nitton kulturutövare, varav åtta bildkonstnärer och två konsthantverkare 2016.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ateljéstöd för konstnärer samt verksamhetsstöd till Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Göteborg Stad har inget eget BUS avtal. Kulturförvaltingen som helhet har heller inget avtal. Däremot har Konstmuseet och Göteborg konst egna avtal med BUS.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja endast från gallerier och motsvarande utställningsplatser


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

800000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

http://www.goteborgkonst.com/offentlig-konst/1-regeln/


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

http://www.goteborgkonst.com/offentlig-konst/1-regeln/


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

39

Kommentar till ovanstående fråga:

Många projekt löper över flera år, projekt som startade 2014 pågår fortfarande. Det kommunala bolagen och förvaltningarna redovisar tillsammans 39 konstprojekt under 2016


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

18600000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Göteborgs Konsthall har sin primära inriktning att visa samtida konst och konsthantverk men det finns många platser där samtida "konst/ konsthantverk" kan ingå i utställningsprogrammet tex Göteborg konstmuseum såväl som de kommunala kulturhusen.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

10

Kommentar till ovanstående fråga:

10 av de konst/konsthantverksverksamheter som har verksamhetsstöd är utställningsarrangörer. Utöver detta tilldelas ca 10-20 st någon form av projektstöd till utställningsprojekt årligen.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Göteborgs Konsthall använder sig av MU-avtalet vid utställningar i egen regi.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

I ansökningar om projektstöd och /eller verksamhetsstöd prioriteras ansökningar där arvoden och ersättningar efterföljer avtalsenliga branschvillkor. De flesta utställningsarrangörer efterföljer minimirekommendationen för utställningsersättning, men ytterst få betalar ut någon medverkansersättning.


Total rankningspoäng: 1763