Höör

Höör (Skåne län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja, när det efterfrågas av skolorna. Höörs kommun är mycket aktiv med att söka pengar till Skapande skola.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte i nuläget men det finns planer på att bygga ut musikskolan till en kulturskola.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Finns ett kultur- och fritidspolitiskt program


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Frågan har inte varit aktuell. Höör är en liten kommun med 16 000 invånare, kommunen köper inte in någon offentlig konst mer än undantagsvis. I kommunhusets foajé visas konst i mycket liten skala, främst amatörkonst, te x av medarbetare. Det finns dessutom en ideell konstförening som ordnar utställningar i Höörs konsthall på Kulturhuset Anders , föreningen får sedvanligt verksamhetsbidrag som kulturförening.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vid de fåtal tillfällen när beslut rörande samtida konst har fattats, t ex när det gällt offentlig utsmyckning, har konstnärlig expertis deltagit. Inom ramen för skapande skola används endast professionella kulturutövare.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen har ett kulturstipendium, 5 000 kr, som årligen delas ut till person eller förening som gjort en insats på kulturområdet. Stipendiet kan tillfalla en konstnär, men även annan kulturutövare.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ingen policy men presenter har köpts in från den lokala glashyttan


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

Vet ej


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte för närvarande men frågan diskuteras.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej* - men vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja, det händer men kanske inte riktigt årligen.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte i nuläget - frågan diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

Ej svarat.


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunhusets foajé Höörs konsthall drivs i föreningsregi


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Höörs konstförening tilldelas årligen verksamhetsbidrag


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej aktuell fråga


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

ej aktuellt


Total rankningspoäng: 582