Haparanda

Haparanda (Norrbottens län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

15-17 maj genomförs tredagars workshop kring mänskiliga rättigheter med hip-hop elementen som form, däribland graffiti. Samtliga elever i åk 7-9 deltar. Utöver det anställs en konstnär som har i uppdrag att arbeta skapande med elever under lärarfria timmar. Tanken är att göra skolans inre miljöer attraktivare tillsammans med eleverna. Även här på högstadiet.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturskolan i Haparanda ansvaras av högstadiet och är under översyn.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

2014 genomfördes en cultural planning. Den är en del som ligger till grund för satsningarna i kulturplanen.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi satsar på alla målgrupper och har en plan för att nå samtliga med aktiviteter. Vi har fortfarande att göra vad gäller kultur i äldre- och omsorgsvården men är på god väg med en årlig plan av aktiviteter.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ingen plan. Däremot sörjer vi för att konstnärer ges tillgång till fler ateljé- och materialmöjligheter. Vi ger fler uppdrag lokalt för att skapa möjligheter för semi-professionella konstnärer att utvecklas. Framförallt för konstnärer som kommit som flyktingar.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi säkerställer alltid att beslut tas med externa kompetenser.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har kulturstipendier som delas ut inom alla konstformer men inte särskilt till bildkonstnärer.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har bidragit till att en ny atteljéetablering invigdes för 6 månader sedan. Vi står för hyra och grundmaterial för flyktingkonstnärer.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har ett antal valmöjligheter där konst är ett val man kan ta när man väljer sin avtackningspresent.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

40000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej* - men vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturen har lämnat in förslag på att kommunen bör införa en-procentregeln men har ännu inte nått något beslut.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

5

Kommentar till ovanstående fråga:

Sikhåvarstaty i Kukkolaforsen Båtar - älvstranden i stan Belysning av Tornvallen Fiskar - målning på husvägg Mia Green - permanent fotoutställning av Mia Greens fotografier från första världskriget


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

500000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Utställningslokal på biblioteket


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Studio Jala


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1271