Herrljunga

Herrljunga (Västra Götalands län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja, det kommer att erbjudas till hösten 2017, om det går att knyta personal till det.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

720kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Tidigare fanns en konstkommitte i den dåvarande kulturnämnden, som skötte inköp av konst till kommunens konstsamling. Något motsvarande finns inte längre. Men Herrljunga Konstförening, som regelbundet anordnar konstutställningar i konsthallen i Herrljunga kulturhus, köper in konst av de konstnärer vars konst de ställer ut. Dessa lottas sedan ut bland konstföreningens medlemmar. Önskvärt är att kommunen köper in av dessa utställande konstnärer, vilket också är en målsättning att göra.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen delar ut et årligt hantverks- och kulturstipendium, som kan gå till bild- och formkonstnärer, men det kan också gå till många andra utövare av konstnärlig verksamhet, t ex musiker och konsthantverkare.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

När man arbetat 25 år inom kommunen får man en gåva, som man bl a kan omsätta i ett konstverk. Gåvan ska användas till något som är av bestående värde för mottagaren och får alltså inte omsättas i reda pengar/kontanter.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Inköp sker av konstverk av konstnärer som ställer ut i vår konsthall och av konstnärer verksamma i kommunen.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Inget inköp gjordes 2016, men man mottog en gåva från en konstnär till ett värde av 10000 kr. Budget 2017: 10000 kr.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej - vi gör inga konstnärliga gestaltningar.

Kommentar till ovanstående fråga:

Detta svar från projektledare sedan några år på kommunen när det gäller byggen/ombyggen av kommunala fastigheter. Tidigare, när det fanns Kulturnämnd, arbetade nämnden för att vara delaktig vid byggen/ombyggen och att få in konstnärliga gestaltningar. Detta skedde t ex vid bygget av kommunens gymnasieskola, Kunskapskällan.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Inga alls i de projekt som nuvarande projektledare hållit i. Vad gäller nästa fråga om hur stor budgeten var 2016 för konstnärliga gestaltningar, så är kommentaren till svaret enligt nedan: Nuvarande projektledare har inte sett någon specificerad budget för detta.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

Konsthallen i Herrljunga kulturhus Kommunhusets entré Fokus Herrljunga


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Herrljunga Konstförening Herrljunga Kultur- och konsthantverksförening


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 669