Kristianstad

Kristianstad (Skåne län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

375kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Danskurs för de yngsta barnen: 375 kronor. Alla musikskolans kurser kostar 500 kr/termin.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kristianstads kommun har en antagen strategisk färdplan, en handlingsplan utifrån den antagna visionen ”Vi lyfter tillsammans”. Här finns skrivningar om kultur i samhällsplanering och om mätbarhet. Den antagna Kultur- och fritidspolitiska strategin beskriver också fokusområdet. Kultur och fritid skall vara en motor för utveckling av stadens attraktionskraft, dess tillväxt och dess mångkulturella stadsmiljöer och mötesplatser. Ge den offentliga konsten en ökad strategisk betydelse för stadsutvecklingen. Använda och förnya kultur- och fritidsverksamheter för att bidra till utvecklingen av socioekonomiskt svaga områden. Stärka kultur- och fritidsområdet i planarbetet. Utveckla nya miljöer och lokaler för eget utövande/skapande utifrån behov och nya företeelser.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kristianstads kommun har en antagen strategisk färdplan, en handlingsplan utifrån den antagna visionen ”Vi lyfter tillsammans”. Den antagna Kultur- och fritidspolitiska strategin beskriver också fokusområdet. Jämlik kultur och fritid (Strategisk färdplan Hälsa och delaktighet). Kristianstads kommun ska vara en föregångare när det gäller arbetet för ett verkligt jämlikt kultur- och fritidsliv.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kristianstads kommun arbetar med konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln, utifrån antagna riktlinjer och processdokument. Den konstnärliga friheten säkerställs i arbetssätt och det uttrycks i konstprogram samt avtal med konstnärer hur den konstnärliga friheten och upphovsrätten ska beaktas.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Konstnärliga processer i Kristianstads kommun hanteras och bereds alltid av en sakkunnig grupp som består av konsthallens chef och intendent, kultur- och fritidschef samt brukarrepresentanter.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kristianstads kommun har ett kulturpris och ett kulturstipendium som delas ut årligen. Här är även genren bild och form aktuell, likväl som andra kultur- och scenformer.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

100000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Gäller då den beräknade byggkostnaden överstiger 10 miljoner kronor.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

4

Kommentar till ovanstående fråga:

Östra kommunhuset 2015 Smedjegårens förskola, Färlöv, 2015 Parkskolan 2016 Diamantens förskola, Tollarp 2016


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

490000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Kristianstad konsthall är en kommunal konsthall som drivs av Regionmuseet Kristianstad. Kommunens kulturhus Barbacka för barn och unga har en utställningslokal för amatörutställningar. Utöver dessa användas bibliotek som utställningslokal.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

2-3 (projektbaserat utifrån sökta kulturbidrag)


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Utställningar i Kristianstad konsthall


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1314