Sandviken

Sandviken (Gävleborgs län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

725kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ett visionsdokument för all offentlig verksamhet: https://sandviken.se/kommunpolitik/omsandvikenskommun/vision2025.4.52132f8611b82dd2bfa80007157.html Nyligen i Kommunfullmäktige antaget Kultur och fritidspolitiskt program.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

All personal på Kultur- och Fritidsförvaltningen har 2017 deltagit i utbildning i normkritik, jämställdhet och likabehandling. Integration och jämställdhet prioriterade områden i fördelande av stöd till kultur och fritidsföreningar. Förvaltningsövergripande integrationspolitisk handlingsplan under framtagande.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Praxis att skapa bra förutsättningar och ge stor frihet för anlitade konstnärer att förverkliga sina idéer vid planering och genomförande av utställningar. Ingentingen formulerat i en strategi, men arbetar så i praktiken. Verksamheten bedrivs utifrån ett politiskt formulerat uppdrag/målnivå.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vid inköp, placering och restaurering av offentlig konst rådfrågas Konsthallens personal. Offentlig konst i kommunala lokaler förvaltas av Konsthallen.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturpris och kulturstipendium delas årligen ut till lokala kulturutövare, däribland till konstnärer.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Verksamhets- och utvecklingsstöd till konstföreningar, konstnärshem och konstfrämjande.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Administreras av Personalkontoret. Inköp av konst till 25-årsjubilarer utav en jury.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Avsatt i budget för inköp av offentlig konst. Samtliga förvaltningar betalar 15 000 kronor för att Konsthallen sköter kommunens konstsamling.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

90000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Summan gäller även skötsel, vård etc.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej* - men vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Finns fullmäktigebeslut från december 2016 om formaliserad samverkan kring konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Dock ingen enprocentregel eller årliga uppdrag.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

Utöver fasta utställningslokaler medfinansieras Gästrik Konst, en konstrunda med ett 60-tal konstnärer som utställare runt om i Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1251