Solna

Solna (Stockholms län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

800kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Konstplan 2015-2020, antagen av kultur- och fritidsnämnden, 26 mars 2015, § 22. Bakgrund I kultur- och fritidsnämndens beslut om verksamhetsplan och budget 2015– 2017 har förvaltningen bl a lyft fram strategiska stadsutvecklingsområden såsom Bergshamrastrategin och Hagalundsstrategin, stadens kulturmiljöer, nya platser för utställningar och upplevelser av konst i samarbete med externa aktörer, föreningar och näringsliv. Förvaltningen anser att konstförvaltningen och större investeringar i ny konst behöver matcha pågående stadsutveckling och att en ny konstplan och dess inriktning därmed utgör ett politiskt förankrat styrdokument till stöd för konstförvaltningen och dess verk-samheter de närmaste åren. Syftet i Konstplanen utgår från stadsgemensamma målområden och kultur- och fritidsnämndens mål och ska: • Bidra till pågående stadsutveckling och strategier för stadsdelar och utbyggnads-områden med en aktiv och stimulerande konstverksamhet för såväl medborgare som besökare. • Medverka till att levandegöra stadens kulturarv och kulturmiljöer, tillvarata konstnärliga värden och samtidigt förnya och utveckla konstens betydelse i dessa miljöer. • Främja en inkluderande stadsmiljö och konstverksamhet som speglar stadens mångfald av kultur och konstnärliga uttryck. Inrättande av referensgrupp Kultur- och fritidsförvaltningen avser att inrätta en referensgrupp som består av två externt yrkesverksamma inom konst/kultursektorn samt en representant från vardera tekniska förvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. Referensgruppens huvud-sakliga uppdrag är att i samband med investeringar av ny konst, som överstiger 50 000 kronor, ge förvaltningen adekvata råd i anslutning till beredning av konstärenden till kultur- och fritidsnämnden utifrån stadens konstplan. Referensgruppen är även med i arbetet med planering och prioritering av nya platser för placering av konst samt priori-tering av större restaureringar, ev. donationer och samverkansprojekt. Referensgruppen sammankallas och leds av stadens konstansvarige. Investeringsplan Investeringsplanen ligger till grund för konstförvaltningens samlade investeringar av konst för perioden 2015-2020. Konstprojekt som förutsätter god samverkan mellan sta-den, berörda förvaltningar och aktörer i stadsutvecklingen prioriteras. Investeringsbud-get för 2015 är totalt 250.000 kronor. • Hagalundsstrategin – nya offentliga konstverk ska stärka stadsutvecklingsproces-sen och skapa förutsättningar för dialog mellan medborgare och staden. Konsten kan vara av processkaraktär och förändras allteftersom miljön byggs om. • Bergshamrastrategin – nya offentliga konstverk ska stärka stadsutvecklingspro-cessen och skapa förutsättningar för dialog mellan medborgare och staden. Prio-riterade platser är ny stadsdelspark i Bergshamra eller miljöer där lokalt kulturliv och besöksnäring är under utveckling. • Solnas kulturmiljöer och nya stadsdelsområden ska stärkas med ny och/eller ro-tation av befintlig konst. Vilka miljöer som prioriteras under perioden stäms av med referensgruppen samt övriga aktörer i respektive stadsdel. Donationer Gåvor och donationer som motsvarar ett försäkringsvärde över 50 000 kronor föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta om nämnden inom sitt ansvarsområde har möjlighet att ta emot och förvalta dessa konstverk, analogt med beslut om inköp av ny konst. I de fall gåvor och donationer tas emot under 50 000 kronor sker detta på delegation till för-valtningen. Underhåll och tillgängliggörande Underhåll av konst i publika miljöer och i kulturmiljöer prioriteras framför konst som inte är tillgänglig för allmänheten. Rutiner för underhåll och bedömning av säkerhet och värdering av specifika verk avstäms i samband med den årliga inventeringen av konsten. Samverkan med övriga förvaltningar, föreningar och näringsliv är av central vikt för att kunna öka underhåll, tillgänglighet och delaktighet kring stadens konst och kulturmil-jöer. Vid utplacering av konst prioriteras nya lokaler samt större ombyggnationer och flyttningar framför befintliga lokaler. Publika lokaler prioriteras före tjänsterum utifrån representation och tillgänglighet, se särskilt regelverk för lån av konst. Publika lokaler och tjänsterum är representationslokaler där höga krav ställs på kvalitet och genomtänkt gestaltning. Förståelse för dessa principer förutsätts finnas hos all per-sonal och ett ansvar för att säkerställa detta åligger chefen för varje verksamhet inom stadens förvaltningar. Konstförvaltningen ska bistå med information och handledning. Konstförvaltningens utställningsverksamhet ska prioritera verk i konstsamlingen. Sam-verkan med lokalt konstliv i form av utställningsprojekt ska ske enligt det statliga ramav-talet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, det så kallade MU-avtalet som Kulturrådet arbetade fram 2009 tillsammans med konstnärsorganisationer-na. Budget för underhåll, tillgängliggörande och drift för 2015 är totalt 233.000 kronor. Värdering Konstsamlingen värderas efter inköpspris i stadens anläggningsregister. Vid gallring och nedskrivning av värdet i anläggningsregistret är det inköpspriset som gäller. Vid försäk-ringsärenden ska dagsvärdet på konstverken fastställas. Upphovsrätt Staden har ett avtal med Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)som innebär att staden har rätt att publicera konstverk ur samlingen på hemsidan mot en avgift. Alla förvalt-ningar ska varje år redovisa för kulturenheten vilka konstverk som har publicerats samt under vilken period. Konstförvaltningen redovisar till BUS. Privata aktörer Privata aktörer som önskar uppföra konst på allmän plats ska med fördel göra detta i dialog med konstförvaltningen. Information om verkets form, konstruktion och upp-hovsman samt en långsiktig underhållsplan ska redovisas i god tid innan uppförande. Konstförvaltningen ska erbjuda att inkludera den privat finansierade offentliga konsten i stadens kommunikationsplattform för den offentliga konsten samt tillgängliggöra med programverksamhet. Detta arbete påbörjas under perioden 2015-2020. Vid försäljning av stadens byggnader ska all inköpt konst återföras till kulturenheten. Det ska tydligt framgå av de juridiska handlingarna vad som gäller för den byggnadsan-knutna konsten. Om en av stadens lokaler långvarigt hyrs ut till ett privat företag eller en annan organisation ska all inköpt konst evakueras. Bilagor Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat i KFN/2014:26 och KFN/2012: 94 om principer för utrangering av konst samt regelverk för utlåning av konst. Dessa principer införlivas i sin helhet i konstplanen.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Konstberedning med referensgrupp i samband med investeringar. Jury med referensgrupp i samband med kulturstipendier. Ramavtal med konst- och kulturarvspecialister i samband med installation/placering av konst i offentliga lokaler.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

https://www.solna.se/kulturstipendium


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

I Gamla Hagalund erbjuds kollektivverkstad och mindre ateljévistelse inom trä, läder och screentryck samt drop in keramikverkstad i kommunal regi. Charlottenburgsgruppens grafiska verkstad är förening som driver kollektivverkstad för grafik i stadens lokaler i Hagalundsskolan. Kommunen hyr ut ca 5 egna lokaler som ateljéer samt ger stöd till Liljevalchs hubb - ca 25 studios i Hagalunds arbetsplatsområde i samarbete med Stockholm stad och Humleågrden fastigheter


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

INvesteringsbudget totalt 250000kr/år följer konstplanens prioriteringar


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej* - men vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns exempel på exploateringsavtal som anger att exploatören ska bekosta konstverk, dock inte specificerat med summa.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

4

Kommentar till ovanstående fråga:

Reinvesteringar i konstnärliga gestaltningar: Nikolina Ställborn, Maya Mårtensson, Drakägg, Skytteholmsparken, 2016 Nyinvesteringar Ester Svensson Ali, Flyttfåglar, Bergshamraskolan, 2015 Kikaren i ögat, Karin Lindh och Fo Eva Beierheimer, Bergshamra bibliotek, 2016


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

250000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Liljevalchs hubb Solna Hembygdsmuseum (vissa utställningar inkl samtida konst) Stocksundstorps gård


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Bedriver inte utställningsverksamhet i egen regi


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi rekommenderar


Total rankningspoäng: 1161