Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.

 
Vi uppnår vårt övergripande mål genom att:
 • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer

 • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad

 • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten

 • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning

Konstnärernas Riksorganisation är en starkt drivande kraft för konsten, bild- och formkonstnärerna och svenskt kulturliv och har genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv. 

Det här har generationer av bild- och formkonstnärer uppnått genom att organisera sig i Konstnärernas Riksorganisation (och tidigare även i Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare):

 • stärkt följerätt (2018)
 • största höjningen någonsin: 75 miljoner kr höjs den statliga bild- och formkonstbudgeten med (2018) 
 • professionell bild- och formkonst blir ett eget ändamål inom kultursamverkansmodellen (2018)
 • konsthantverk, design och offentlig konst blir en tydlig del av politiken för gestaltad livsmiljö (2018) 
 • enprocentsregeln och MU-avtalet införs i allt fler kommuner och regioner/landsting
 • skapandet av Bildkonstnärsfonden (1982)
 • skapandet av BUS – Bildkonst Upphovsrätt Sverige (1989)
 • skapandet av Konstnärscentrum (1969) och Konsthantverkscentrum (1990)
 • IV: individuell visningsersättning (1996)
 • följdrättsersättning vid kommersiell konsthandel (1996)
 • MU-avtal: medverkans- och utställningsersättning (2008)
 • kulturstiftelser skattebefrias (2014)
 • inrättande av Konstnärsnämnden
 • ateljéstöd i olika former (KRO Stockholm fick igenom det första gången 1981)
 • mer offentlig konst i stadsmiljöer och bostadsområden
 • upphovsrättsliga lagförslag
 • rimliga galleriprovisioner
 • statliga utställningsersättningar (1971)
 • bättre skatteregler för konstnärer
 • fler konstnärsstipendier
 • grundersättning till konstnärer
 • fler offentliga utställningslokaler
 • bättre utbildningsvillkor för konstnärer
 • kollektivverkstäder och offentliga stöd till dessa
 • statliga och kommunala arbetsbidrag/stipendier
 • statliga projektbidrag
 • pensionsbidrag till konstnärer
 • konstnärsrepresentation i offentliga nämnder och styrelser 
 • utlandsateljéer (Paris)
 • resestipendier m.m

Vi sluter avtal och ingår medlemskap
Konstnärernas Riksorganisaton sluter avtal för bild- och formkonstnärernas räkning med staten och med föreningslivets olika aktörer, till exempel Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Genom Bildupphovsrätt i Sverige är Konstnärernas Riksorganisation också med och sluter avtal för upphovsrättsligt nyttjande vid  fotokopiering inom undervisningen i Sverige samt avtal med SVT/UR och TV4 om användning av bilder. Konstnärernas Riksorganisation är medlem i KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd.

 

Så här är vi organiserade

Riksmötet

Riksmötet är Konstnärernas Riksorganisations högst beslutande organ. Inför riksmötet utser medlemmarna 40 fullmäktige som har rösträtt under riksmötet. Riksmötet utser en Riksstyrelse som ansvarar för verksamheten mellan riksmötena. Riksmötet hålls vartannat år (udda år).
 

Riksstyrelsen

Riksstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda organisationens arbete och representera medlemmarna i olika sammanhang i Sverige och internationellt. 
Riksstyrelsen utser ledamöter till föreningens servicebolag, ABSK Svensk Konstnärsservice.
Riksstyrelsen utser expertråd/nämnder/kommittéer inom organisationen.
Riksstyrelsen utser ledamöter till styrelser och nämnder så som bland annat KROs lånestiftelse, KLYS, Bildupphovsrätt, Konstfrämjandet, Nordiska konstnärsförbundet, Konstnärernas hjälpfond och Konsthantverkscentrum.
Riksstyrelsen föreslår till riksmötet ledamöter i IAAkommittén och Kårhusstiftelsen.

Lokalt arbete

Organisationens huvudsakliga medlemsindelning är på länsnivå där vi finns representerade genom talespersoner och/eller lokalföreningar. I tre fall är län samordnade inom en regionförening - Region Mitt (Dalarna, Värmland, Sörmland, Östergötland, Örebro län, Västmanland) Region Väst (Västra Götalandsregionen, Halland) och region Syd (Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne). Alla kontaktuppgifter finns här: www.kro.se/kontakt.

Lokalföreningarnas arbete leds av dess styrelse som väljs av medlemmarna i respektive område. Styrelsen ansvarar för lokalföreningens verksamhet och ekonomi i överensstämmelse med beslut som fattas på Riksmötet. 
 

Expertnämnd Konsthantverk & Design

I samband med att Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) formellt gick samman och bildade en gemensam förening under namnet Konstnärernas Riksorganisation, tillskapades Expertnämnden för Konsthantverk & Design. Kontaktuppgifter till ledamöterna finns under www.kro.se/kontakt.

Internationellt arbete

Konstnärernas Riksorganisation är medlem i International Association of Art, Culture Action Europe och Nordic Network of Craft Associations ( NNCA).

IAA, The International Association of Art, bildades 1954 på UNESCO:s initiativ och är en formell partnerorganisation till UNESCO. IAA verkar för att stärka samarbetet mellan konstnärer i alla länder och för att förbättra konstnärernas ekonomiska och sociala ställning på det internationella planet, samt försvarar deras materiella och ideella intressen. Omkring vart tredje år hålls en generalförsamling och i anslutning till denna en kongress som behandlar något aktuellt tema. Mellan generalförsamlingarna leds IAA:s arbete av exekutivkommittén. Europa har därutöver en egen exekutivkommitte. 
www.iaa-europe.eu

Svenska IAA 
Svenska IAA verkar som en kommitté inom Konstnärernas Riksorganisation och ledamöterna väljs vartannat år i samband med riksmötet. 

 

Övriga samarbeten

Bildupphovsrätt i Sverige 
BUS, Bildkonst upphovsrätt i Sverige, skapades av Konstnärernas Riksorganisationär år 1989. Därefter har organisationen bytt namn till Bildupphovsrätt i Sverige. Bildupphovsrätt i Sverige är  en ekonomisk förening som tillvaratar medlemmarnas gemensamma upphovsrättsliga intressen genom att skapa avtal och fördela ersättningar till de vars verk har nyttjats. I dag utgörs Bildupphovsrätt i Sverige av Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet och Svenska Konstnärsförbundet. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Bildupphovsrätt i Sverige och Bildleverantörernas förening, BLF. 
www.bildupphovsratt.se

KLYS
Konstnärernas Riksorganisation är medlem i KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS företräder genom 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.
www.klys.se