Konstsverige väntar otåligt

FÖRFATTARE: 
Karin Willén
Datum: 
tisdag, juli 5, 2011
PUBLIKATION: 
Svenska Dagbladet
Kultursektorn blir den stora vinnaren om skattereglerna för stiftelser ändras. Två år har gått sedan reformförslaget presenterades. Frågan är väl utredd och nu är det dags att fatta ett beslut, skriver Karin Willén och Johan Wingestad.

Dagens skatteregler för Sveriges stiftelser gör att svenskt kulturliv går miste om enorma belopp varje år. Pengar som skulle kunna främja offentliga utsmyckningar, konstinköp till museer, kulturella aktiviteter för barn och ungdomar eller kulturstipendier. Det finns en mängd betydelsefulla verksamheter, både inom den utövande kulturen och kulturarvsområdet, som är i stort behov av stöd men som ofta nekas donationer på grund av att stiftelser som gynnar dessa ändamål riskerar att beskattas.

Skattereglerna för avkastningsstiftelser har sedan länge förlorat sin aktualitet. Enligt de snart 70 år gamla reglerna räknas inte kulturen som allmännyttig på samma sätt som exempelvis forskning, utbildning, främjandet av nordiskt samarbete eller stärkandet av Sveriges försvar.

En praxis som innebär att stiftelser som ger bidrag till en försvarsorganisation för att köpa vapen skattebefrias, men inte stiftelser som donerar pengar till ett museum eller en konsthall för att satsa på ung samtida konst.

De negativa konsekvenserna av dagens skatteregler är dessutom många. De ger bland annat upphov till resurskrävande och onödiga rättsprocesser i vilka man ska utkristallisera vad man från stiftelserna ska få donera medel till för att bibehålla skattefriheten.

2009 presenterades ett reformförslag i syfte att förnya och förenkla stiftelseskatten i SOU 2009:65. Utredningen slår fast att de skattefria ändamålen för stiftelser kan moderniseras så att kulturen och konsten äntligen får sin självklara plats inom ramarna för vad som räknas som allmännyttigt.

Det finns omkring 12000 allmännyttiga stiftelser registrerade i landet med ett samlat kapital på över 340 miljarder. Glädjande nog förutspås kultursektorn bli den stora vinnaren om skattereglerna för dessa stiftelser ändras.

Nu har det snart gått två år sedan utredningen lades fram. Frågan är väl utredd och i utredningen föreslås en finansiering som mer än väl kompenserar för det skattebortfall som förslaget medför. Det verkar inte heller finnas några politiska svårigheter att driva igenom förändringarna i riksdagen.

Allt är med andra ord på plats för att regeringen skall lämna ifrån sig ett lagförslag. Skulle ett sådant komma skulle de nya reglerna kunna börja gälla redan 1 januari 2012. Konstsverige väntar otåligt.

 

Karin Willén, ordf. Kosntnärernas Riksorganisation