7. Trygghetssystem måste ge trygghet även åt konstnärer

  • Anpassa trygghetssystemen för konstnärer och konsthantverkare som ofta har små och oregelbundna inkomster och är både företagare och anställd, så att systemen lyckas leverera trygghet även för konstnärer.

  • Inför rättvisa och likvärdiga villkor för enskilda firmor
    http://www.ritasaxmark.se/Rita/UPPROP_files/UPPROP%20FO%CC%88R%20ENSKILDA%20FIRMOR%2027%20April%20Uppdaterat%206%20okt%202020%281%29.pdf

  • Sänk kravet för att få ta del av omställningsstöd. I vårt remisssvar till Finansdepartementet beskriver vi tydligt hur kriterierna för vårens omställningsstöd (2020) stängde ute våra medlemmar. Vi har nu återigen har krävt att regeringen utformar kravet så att våra medlemmar kan få del av det nya föreslagna omsättningsstödet som är ute på remiss och där vi bevakar våra intressen. 

  • Tillse att våra grupper ska kunna använda sig av A-kassornas omställningsförsäkring i högre grad. Nya, tillfälliga regler tillämpas nu för att kunna vilandeförklara sitt företag flera gånger under 2020 samt att det ska tillåtas viss marknadsföring och enstaka uppdrag under en vilandeperiod utan att egenföretagaren förlorar sin a-kassa. Regeringen måste tillse att A-kassorna tillämpar de nya reglerna. 

  • Se till att konstnärsstipendierna inte blir en trygghetsfälla. Möjligheten att under en period kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärskap genom ett arbetsstipendium ska inte behöva göras på bekostnad av ökad social trygghet. Regeringen bör införa möjligheten att göra perioder med stipendier till överhoppningsbar tid. 

  • Kulturdepartementet bör snabbutreda en bild- och formallians liknande de allianser som finns inom scenkonsten, musiken och dansen. Allianserna erbjuder en grundtrygghet och arbetsplatstillhörighet mellan uppdrag samt arbetar även aktivt med kompetensutveckling, förmedling. Vi ser det som en rimlig utveckling att även våra grupper får del av liknande grundtrygghet.

  • Trygghetssystemen ska skapa incitament för ett livslångt konstnärskap.

Social trygghet för kulturskapare ger en självständig konstnärskår och bidrar till Yttrandefrihetslagen som ska säkra ett fritt konstnärligt skapande.

Konstnärernas Riksorganisation är inte ensam om att den otrygghet som socialförsäkringssystemen ger  kulturarbetare är oacceptabel. Alla riksdagspartierna svarar ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare (såväl i 2014 som 2018 års partienkäter). 

Bild- och formkonstnärernas dåliga villkor genom yrkeslivet avspeglar sig självklart också i deras pensioner, i rapporten “Konstnärerna och deras villkor som pensionärer” (av Konstnärsnämnden) framgår tydligt att just bild- och formkonstnärerna hamnar längst ner i statistiken för alla kulturarbetare. Det är en ordning som måste adresseras och åtgärdas.

Både socialförsäkringssystemet och andra arbetsmarknadspolitiska- och näringslivspolitiska regelverk ska fungera som trygghet även för konstnärer med oregelbundna inkomster och som både är företagare och anställda samtidigt, så kallade kombinatörer.

 
8