5. Stärk upphovsrätten för bild- och formkonsten

Staten bör:

  • Stärka upphovsrätten för bild och formkonsten så att konstnärerna kan tillgodose sina rättigheter på den digitala marknaden (i relation till de globala plattformarna och teknikbolagen).  Staten måste, i tät dialog med kulturskaparnas organisationer, tillse att DSM-direktivet som röstades igenom i EU 17 april 2019 implementeras på ett sätt som tillvaratar våra intressen. 

  • Säkerställa att visningsersättningen ligger på samma nivå som biblioteksersättningen, så länge konstnärerna inte har (såsom författarna) förhandlingsrätt om sina villkor. Visningsersättningen är en kompensation för att konstnären, enligt en inskränkning i upphovsrättslagen, inte har rätt att ta betalt när överlåtna konstverk visas offentligt. Staten bör årligen uppräkna nivåerna för IV-ersättningen. 

  • Se till att även bild- och formkonstnärerna ersätts för privatkopiering av deras konst. I den utredning som nu tillsätts för att se över ersättningssystemet för privatkopiering måste bilden inkluderas (vilket den inte gjort tidigare).
    https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/08/dir.-202082/

De verk som en konstnär, konsthantverkare eller formgivare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729), kallad upphovsrättslagen.

Men bild- och formkonstnärernas rättigheter inom upphovsrätten är starkt beskuren och effekterna av det ska kompenseras, enligt det nu i EU antagna DSM-direktivet. 

Upphovsrätten blir en allt viktigare inkomstkälla i en allt mer digitaliserad värld. Därför är det av stor vikt att stärka upphovspersonernas rättigheter för att skapa en jämnare maktbalans på marknaden. Upphovspersonerna står sig ofta slätt mot de globala teknikföretagen och plattformarna.

Om du har frågor kring hur du får använda olika typer av verk ska du i första hand vända dig till Bildupphovsrätt i Sverige som Konstnärernas Riksorganisation instiftade 1989. Bildupphovsrätt i Sverige är en organisation för bild- och formkonstnärer oavsett uttryckssätt; målare, skulptörer, grafiker, performers, videokonstnärer, konsthantverkare etc. Genom Bildupphovsrätt i Sverige får bildupphovspersonerna ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor.

 
6