4. Förverkliga allas rätt till konst genom enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar

Staten bör

  • Ge direktiv till sina myndigheter, verk och bolag så att det blir tydligt att enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar ska tillämpas.
  • Förtydliga gestaltningsfrågorna i Plan- och bygglagen (PBL).
  • Villkora statliga stöd till byggande med att enprocentsregeln ska tillämpas.
  • Se till att Statens Konstråd håller en heltäckande handbok över arbetet med offentlig konst som underlättar för offentliga och privata aktörer att anta regelverk, arbeta med effektiva processer och nå hög kvalitet i gestaltningarna, samt administrera en upphandlingsdatabas över konstnärer så att utövarna inte behöver registrera sig i ett stort antal olika databaser. 

Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. De goda exemplen är många och förekommer på tusentals platser runt om i Sverige.  Regeln har bidragit till att den offentliga konsten är ett de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmiljöer. Den platsspecifika konsten når även medborgare som inte aktivt söker sig till konstupplevelser, till exempel barn till föräldrar med litet intresse för konst.

Regeln är en av samhällets viktigaste verktyg för att bidra till uppfyllandet av "var och ens rätt att njuta av konst" (artikel 27) , som det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Enprocentsregeln antogs första gången av riksdagen 1937 i syfte att skapa ett ekonomiskt utrymme för konst i planering och byggande av offentliga miljöer. ”Konsten är på väg att bliva allas egendom”, som dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg  uttryckte det. 

Här har vi samlat information om enprocentsregeln och länkar till centrala sidor: www.kro.se/enprocentsregeln. På sidan finns även statistik över tillämpningen av regeln och tydliga rekommendationer till regioner och kommuner.

5