"Krattat för Alice Bah Kuhnke"

FÖRFATTARE: 
Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo
Datum: 
lördag, maj 28, 2016
PUBLIKATION: 
Uppsala Nya Tidning (UNT)
Kulturminister Alice Bah Kuhnke har inför 2016 utlovat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. KRO/KIF har därför tagit den konstpolitiska pulsen på riksdagspartierna genom en ny partienkät. Svaren visar att en engagerad kulturminister nu kan förändra förutsättningarna i grunden för bild- och formkonsten och landets konstnärer.

Årligen görs över 10 miljoner besök på konsthallar, gallerier och museer som har konst i sina samlingar. Myndigheten för Kulturanalys visar också att andelen svenskar som går på konstutställningar har ökat snabbt på 2010-talet. 2014 gick nästan hälften av befolkningen och såg på konst. Men trots att intresset för konsten aldrig varit större och att konstscenen är en central del i det ekosystem som utgör besöksnäringen, har det blivit svårare för de flesta konstnärer i Sverige att försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. Något som rimmar mycket illa med riksdagens kulturpolitiska mål om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Det finns en blocköverskridande majoritet för att  konstnärer ska få betalt för sin arbetstid i samband med offentligt finansierade utställningar. 

Därför är det glädjande att riksdagspartierna, i den nya partienkäten, ger kulturministern ett starkt stöd för arbetet med den nationella handlingsplanen för bild- och formkonsten. Sex av åtta partier säger ja till en handlingsplan, två partier (M och SD) svarar kanske. Det finns en blocköverskridande majoritet för att säkerställa att konstnärer får betalt för sin arbetstid i samband med offentligt finansierade utställningar. Fem av åtta partier ger ett oreserverat stöd för en stärkt följerätt och bland alla utom ett parti finns ett tydligt intresse för en ny konstnärsfond, inspirerad av en norsk modell. En majoritet i riksdagen är beredda att se över om visningsersättningen borde vara lika hög som biblioteksersättningen och bara två partier (C och SD) svarar nej på frågan om finansieringen av bild- och formområdet ska prioriteras i den statliga budgeten.

Sannolikt är det även första gången sedan 1937 som det finns en politisk majoritet i riksdagen - som dessutom är blocköverskridande - för ett statligt direktiv för enprocentsregeln för knstnärlig gestaltning. Enkätsvaren öppnar också för möjligheten att skapa ett statligt stimulanspaket för kommuner, landsting och privata aktörer som gör enprocentsregeln just till en regel. Två väsensskilda partier, M och V, vill se riktlinjer för konstnärliga gestaltningar i samband med de statliga stöden för att stimulera bostadsbyggandet, och ytterligare tre partier - MP, KD och SD - skulle kunna tänka sig sådana.

Svaren i partienkäten öppnar för att kulturministern ska lyckas skapa strukturella förändringar. Politik handlar om kunskap, vilja och engagemang. Med genomtänkta konstpolitiska förslag och beslutsamhet har kulturministern nu alla förutsättningar för att få med sig riksdagspartierna på en handlingsplan som skulle kunna bidra till ambitionen i Regeringsformen § 2 om att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

”Den svenska kulturpolitiken har, oberoende av block- eller partitillhörighet, under snart ett sekel mer eller mindre misslyckats med att höja konstnärernas villkor.” Det slår Erik Modig, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Karolina Modig, författare, fast i boken Värdet av Konst. Redan när budgeten för 2017 presenteras kan vi få veta om Stefan Löfven och Alice Bah Kuhnke blir historiska genom att i grunden förbättra villkoren och förutsättningarna för bild- och formkonsten och konstnärerna i Sverige.

Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo
för Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare