Prioritera inte ned den offentliga konsten i Härryda!

FÖRFATTARE: 
Birgitta Jorlind Jonsson och Eva Månsson
Datum: 
onsdag, november 16, 2016
PUBLIKATION: 
Härryda-Posten
Härryda är ett föredöme med sin satsning på konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Kommunen har sedan 1999 haft som policy att avsätta en procent av byggkostnaden vid om – och nyproduktion till konst.

Kommunen står inför en byggboom och i dess handlingsprogram för konst i offentlig miljö står att ”kommunen har ett stort ansvar för den fysiska miljön och att denna ges goda estetiska värden. En ur estetisk synpunkt tilltalande miljö är viktig för kommuninvånarnas trivsel och välbefinnande och ökar också identiteten med hembygden”.
Nu tycks allianspartierna och Sportpartiet istället tänka kortsiktigt och sänka ambitionsnivån . I budgetförslaget för 2017 föreslås en minskning till 0,5 procent av byggkostnaden. För nästkommande år föreslås ytterligare minskningar. Det skulle innebära att Härryda går emot en trend som finns i resten av landet.

I dag tillämpar 50 procent fler kommuner än för tio år sedan enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning, som innebär att minst en procent av ny-, till- och ombyggnationer investeras i att skapa konstnärliga livsmiljöer. Kunskapen om konstens betydelse för att tillföra en humanistisk och existentiell dimension till våra torg och fastigheter ökar. Bara i år håller Borås, Vadstena, Trelleborg, Luleå, Stockholm och Huddinge på att anta enprocentsregeln eller stärka dess tillämpning.

Istället för att, som majoriteten nu föreslår i budgeten för 2017, frångå enprocentsregeln borde Härryda vara stolta över sitt föredömliga och vitt spridda arbete med den offentliga konsten, den så kallade Härrydamodellen. Stärk istället kommunens goda rykte. Gör som i Varberg och Sundbyberg och se till att få med konstnärerna redan i stadsplaneringen. Och varför inte låta även privata exploatörer vara med och skapa rika och levande livsmiljöer? Göteborg Stad använder sig av markanvisningar och Tanum av exploateringsavtal för att både det offentliga och privata ska bidra med konstnärliga gestaltningar i stadsutvecklingen.

En procent av byggkostnaden är en liten insats med tanke på de stora samhälleliga värden det genererar under årtionden framöver för hela kommunen. Den offentliga konsten är ett av våra mest demokratiska och tillgängliga kulturuttryck. Alla får på ett naturligt sätt tillgång till konsten i vår vardag. Kommunen blir intressantare att bo, besöka och arbeta i samtidigt som ny offentlig konst sänder signaler – Härryda satsar, vi vågar, vi tror på framtiden! Vill partierna och ledamöterna i kommunfullmäktige verkligen välja bort det?

Birgitta Jorlind Jonsson, konstnär, KRO-medlem boende i Mölnlycke
Eva Månsson, verksamhetsledare Konstnärernas Riksorganisation