Bild- och formindikator 2013: Vilka regioner är ledande på bild och form?

En granskning av bild- och formkonsten i den regionala kulturverksamheten
I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, som ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. Det visar KRO/KIF:s Bild- och formindikator 2013, som granskar regionernas kulturplaner för 2013.

Denna rapport undersöker de politiska och ekonomiska ambitionerna inom bild- och formkonsten hos  de 20 regioner som från och med 2013 deltar i kultursamverkansmodellen. Rapporten fokuserar på  ekonomiska prioriteringar och de regionala kulturplanernas tillämpning av avtal om medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet), enprocentsregeln vid byggnationer av offentliga fastigheter och  miljöer, regionala resurscentrum för bild- och formkonstnärer. Den behandlar också regionernas  dialoger med det professionella kulturlivet, konstens egenvärde, principen om en armlängds avstånd  samt arbetet med jämställdhet. Dessa variabler utgör i rapporten tre Bild- och formindikatorer, varav  regionerna rangordnas i de två första.

Uppgifterna som rapporten bygger på kommer från regionernas kulturplaner för 2013 och de uppgifter som regionerna rapporterat in till Myndigheten för Kulturanalys i Samhällets utgifter för kultur 2010-2011: Kulturfakta 2012:1. Kulturanalys rapporter omfattar inte hur mycket av museernas utgifter som rör samtida konst och därför har det inte kunnat tas med i beräkningarna.