MU-barometern: metod, sortering och process

Fakta om MU-barometern

MU-barometern bygger på en enkät som gick ut till utställningsarrangörer i Sverige i februari-mars 2015. Urvalet av respondenter bygger främst på två tidigare genomförda undersökningar. ”Museer 2013” av Myndigheten för Kulturanalys och hade det huvudsakliga syftet att undersöka svenska museers besöksstatistik och ekonomi. Den andra är ”MU-avtalet – Nulägesanalys och förslag till revidering” av Kulturrådet, vilken hade till syfte att analysera tillämpningen och kunskapen om MU-avtalet på statlig, regional och lokal nivå. Därutöver har vi valt att inkludera konstfrämjanden i urvalet för att kunna åstadkomma en så omfattande kartläggning av branschen som möjligt.

Enkäten skickades ut digitalt den 17 februari 2015. Därefter gjordes två påminnelseutskick. Av 370 enkätutskick som gick till museer, konsthallar, gallerier och konstfrämjanden har vi fått 235 enkätsvar, varav 136 har avslutat sin enkät. Alla 136 har dock inte besvarat alla frågor komplett.

En vanlig orsak till antalet bortfall är tidsbrist, det vill säga att arrangörer inte upplevt sig ha tid att besvara enkäten. Andra möjliga orsaker är att inbjudan inte nått fram eller ointresse hos arrangören. Ett antal mottagare har även låtit meddela att de inte upplever sin verksamhet som relevant för undersökningen. Bland de arrangörer som delvis besvarat enkäten kan en möjlig orsak till den avbrutna svarsprocessen vara att frågorna krävt uträkningar som upplevts för alltför tidskrävande. Ytterligare skäl till avbruten ifyllnad kan vara att arrangören valt att inte delge uppgifter rörande verksamhetens ekonomi.

Samtliga arrangörer, vars svar redovisades i en betaversion av den digitala MU-barometern, har haft möjlighet att revidera uppgifter och framföra synpunkter. Även konstnärer som utgör medlemmar i KRO/KIF har haft tillträde till den digitala testversionen av MU-barometern för att granska svaren från de arrangörer där man själv har ställt ut. Vi har mottagit och tagit till oss synpunkter från ett 15-tal arrangörer och ungefär lika många utställande konstnärer. Ett antal enkätsvar har även kompletterats med uppgifter som samlats in via e-post, telefonsamtal samt övriga dialoger med arrangörer och utställande konstnärer.

Det här är första året MU-barometern görs och det finns en del som kan och ska utvecklas avseende frågor och metodik till nästa års granskning. Det kan till exempel finnas skillnader i hur olika arrangörer har tolkat vilka verksamhetskostnader som ska redovisas. Till nästa år har vi även för avsikt att, istället för andel av arrangörens kostnader som går till konstnärer, redovisa hur stor andel av utställningsarrangörens totala personalkostnader som går till konstnärer. Det bör även påpekas att ett reviderat MU-avtal trädde i kraft den 1 juli 2014. Det innebär att statliga arrangörer bara var tvungna att ersätta utländska konstnärer utifrån MU-avtalet andra halvåret 2014.

Syftet med MU-barometern är att öka kunskapen om konstnärers arbetsvillkor vid utställningar. Vi hoppas att MU-barometern ska bli en ögonöppnare för politiker och tjänstemän om hur villkoren ser ut för svenska konstnärer och om att de måste tillföra resurser till utställningsarrangörerna och ställa krav på att konstnärerna (bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare) ska ha skäliga villkor. Vi hoppas också att MU-barometern skapar incitament för arrangörer att alltid budgetera för att konstnärer ska ha betalt enligt MU-avtalet vilket inbegriper deras arbetstid. Att konstnärer får betalt för sitt jobb och anständiga villkor är en förutsättning för en hög kvalitét på svenska konstutställningar och en stark och vital konstscen, något som gagnar såväl arrangörer som samhället i stort. Vi hoppas därför att ännu fler utställningsarrangörer väljer att svara på kommande års MU-barometer.

Även konstföreningar har fått besvara enkäten. De ingår dock ej i denna rapport eller i den digitala MU-barometern. Det beror på att konstföreningarnas ersättningsmodeller väsentligt avviker från de övriga arrangörerna, vilket gör det svårt att presentera konstföreningarna i den digitala MU-barometern. Konstföreningarnas enkätsvar kommer därför att presenteras i en separat sammanställning.

 

 

 

Sortering och beräkningar i MU-barometern

MU-barometern är sorterad efter ett rankingsystem där följande variabler, med undantag för nummer 6, är poänggivande:

Poängsystemet syftar till att placera arrangörer som i högst utsträckning tillämpade MU-avtalet under 2014 överst på listan. Rankingsystemet kan frångås genom att man väljer att sortera listan efter en specifik variabel. Mer information om MU-barometerns sökverktyg återfinns på startsidan.

Variabel 1-4 - Ger 100, 50 eller 0 poäng, beroende på graden av tillämpning.

Ett ”Ja” i någon av de fyra första kolumnerna ger 100 poäng. En arrangör som angivit att de upprättat skriftliga avtal, betalat utställnings- respektive medverkansersättning och ersatt omkostnader till alla utställande konstnärer, erhåller således 400 poäng för variabel 1-4.

  • Ett ”Delvis” i någon av dessa kolumner innebär att minst en, men inte alla, konstnärer har fått ersättning enligt variabel 1, 2 och 4, eller ett skriftligt avtal. Varje ”Delvis” ger 50 poäng.
  • Har ingen av arrangörens utställande konstnärer fått betalning enligt variabel 2, 3 och 4 eller ett skriftligt avtal erhålls noll poäng per kolumn.
  • ”Ej svarat” innebär att respektive arrangör valt att inte besvara frågan.

Variabel 5 - Andelen av utställningsarrangörens totala verksamhetskostnader som gått till ersättning av konstnärer under 2014 - ger 1 poäng per procentenhet.

Variabel 6 - Antal konstnärer som ställt ut hos utställningsarrangören under 2014. Är inte poänggivande, utan syftar till att indikera orsaker bakom den genomsnittliga konstnärsersättningen som presenteras i Variabel 7. Om arrangören exempelvis arrangerat en eller flera samlingsutställningar under 2014 kan det höga antalet konstnärer förklara varför den genomsnittliga ersättningen upplevs som jämförelsevis låg. MU-avtalet föreskriver en lägre utställnings- respektive medverkansersättning vid samlingsutställningar.

Variabel 7 - Den genomsnittliga ersättning som utställningsarrangören betalat ut till utställande konstnärer under 2014. Ger 1 poäng per tusenlapp.

Exempel: Ett museum har under 2014 upprättat skriftliga avtal (100 poäng) och betalat ut utställningsersättning till samtliga konstnärer (100 poäng). Museet har betalat ut medverkansersättning till några av konstnärerna (50 poäng) men har låtit konstnärerna stå för omkostnader/utlägg själva (0 poäng). Av museets totala kostnader gick 10 % till konstnärer (10 poäng) och den genomsnittliga ersättningsnivån till årets medverkande konstnärer låg på 14 500 (14,5 poäng). Detta museum erhåller totalt 274,5 poäng.

Uträkningar

Innehållet i kolumnen ”Andel totala kostnader som går till konstnärer” är beräknat enligt följande ekvation för de arrangörer som angett att de ersatte sina konstnärer enligt MU-avtalet under 2014:

(arrangörens totala kostnader för medverkans- respektive utställningsersättning)/(arrangörens totala verksamhetskostnader)

För de arrangörer som angett att de ersatte konstnärer enligt annan arvoderingsprincip har istället följande uträkning gjorts:

(arrangörens totala ersättningar för visning av verk och för arbetstid till konstnärer)/(arrangörens totala verksamhetskostnader)

Innehållet i kolumnen ”Genomsnittlig ersättning till konstnärer” är beräknat enligt följande ekvation för de arrangörer som angett att de ersatte sina konstnärer enligt MU-avtalet under 2014:

(arrangörens totala kostnader för medverkans- respektive utställningsersättning)/(arrangörens totala antal utställande konstnärer)

För de arrangörer som angett att de ersatte konstnärer enligt annan arvoderingsprincip än MU-avtalet har istället fölande uträkning gjorts:

(arrangörens totala ersättningar för visning av verk och för arbetstid till konstnärer)/( arrangörens totala antal utställande konstnärer)