Metod, frågor och ranking till Årets konstkommuner 2017

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. 21 frågor skickades ut till landets 290 kommuner. Enkäten besvarades i februari och mars 2017.

Av landets 290 kommuner har 198 kommuner påbörjat enkäten (svarsfrekvens: 68 procent). Alla kommuner har dock inte svarat på alla frågor. I den digitala Årets konstkommuner 2017 redovisas kommunernas svar på fem av de totalt 21 frågorna samt hur mycket kommunerna satsar på kulturen per invånare (uppgifterna rör år 2015 och kommer från Myndigheten från Kulturanalys, rapporten Samhällets utgifter för kultur 2014 och 2015). För den som vill fördjupa sig i en kommuns konstpolitik, finns en särskild sida med varje kommuns samtliga svar. Klickar man på kommunnamnet i Årets konstkommuner kommer man till kommunsidan.

Kommunenkäten har skickats dels till en kulturansvarig på kommunen, dels till kommunernas info-adress. I några fall har den svarande på kommunen hänvisat till en annan person för en specifik fråga. Vi har saknat resurser för att följa upp dessa. Kommentarerna till svaren har vi i vissa fall korrigerat språkligt och i några fall strukit ned textmängd.

I tabellen över Årets Konstkommuner 2017 finns även en ranking över kommunerna utifrån svaren på 17 frågor. Av de totalt 21 enkätfrågorna har vi alltså valt bort fyra från rankingen. De frågorna hade färre svar och var svåra att göra jämförbara.

Rankingen är gjord enligt nedan. På frågan om 1%-regeln för konstnärliga gestaltningar i tabellen innebär Nej* att enprocentsregeln inte tillämpas, men uppdrag ges regelbundet till konstnärer att göra konstnärliga gestaltningar. Enbart Nej (utan asterisken*) innebär att kommunen inte köper in offentlig konst.

Här hittar du allt material om Årets Konstkommuner här:
www.kro.se/konstkommuner2017

För frågor, kontakta:
Pontus Björkman på Konstnärernas Riksorganisation: pontus@kro.se

 

De fetmarkerade frågorna är de som finns i tabellen. Svaren på alla frågor finns på respektive kommunsida.

Ja

Delvis

Nej

Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? 

100

50

0

Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

100

50

0

Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd?

100

 

50

0

Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten?

100

50

0

Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi?

Poäng:
Ingen = 0; Minst 1 = 50; 2 och fler = 100

Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)?

 Poäng:
Ingen = 0; Minst 1 = 50; 2 och fler = 100

Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

200

100

0

När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

 

200

 

100

0

Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

100

50

0

Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

Rankas ej

 

Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? 

I tabellen presenteras svaren som variablen "Tillämpas 1%-regeln?" på följande sätt:
JA: Ja, minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln. 
DELVIS: Ja, vi tillämpar enprocentregeln som en rekommendation eller målsättning.
NEJ*: Ja, vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.
NEJ: Nej, vi gör inga konstnärliga gestaltningar.

 

 

1. Ja, minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln. (200)
2. Ja, vi tillämpar enprocentregeln som en rekommendation eller målsättning. (100)
3. Ja, vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln. (50)
4. Nej, vi gör inga konstnärliga gestaltningar. (0)

 

Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)?

200

100

0

Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016?

Rankas ej

 

Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningar under 2016?

Rankas ej
 

Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer?

100

50

0

Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?

100

50

0

Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

100

50

0

Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

100

50

0

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

100

50

0

Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

100

50

0

Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

Rankas ej