Arvodesrekommendationer

Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer avser bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och liknande yrkesgrupper. Arvodesrekommendationen är en miniminivå. Vid förhandling om timarvode ska hänsyn tas till konstnärens utbildning och erfarenhet samt uppdragets beskaffenhet och ansvars- och verksamhetsområde.

Gäller för konsult/expertarvoden, panelarvoden samt skapande skola. Gäller från och med 2019-03-01.
Alla kostnader anges exklusive moms om ej annat anges.

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi.

 1. Uppdrag, ersättning per timme
  Minimiarvode vid uppdrag såsom produktionsarbete, projektverksamhet, medverkansersättning vid utställning, tillfälliga konsult-, rådgivnings- och juryuppdrag, guidningar. 

975 kr per timme F-skatt
742 kr per timme A-skatt (arvodet är minskat med sociala avgifter 31,42%, men inkluderar semesterersättning 12%)

 1. Anställning

Vid uppdrag, 3 månader eller längre, kan det vara aktuellt med en anställning.  Rekommenderad månadslön är 29 000 – 45 000 kr (A-skatt) brutto, nivån sätts med hänsyn till utbildning, erfarenhet, ansvar, verksamhetsområde och tjänstens beskaffenhet. Arbetsgivaren står för sociala avgifter, semesterersättning och avsättning för tjänstepension (4,5%). Vid fakturering (F-skatt) räknas beloppet för månadslön upp med 50%.

 1. Framträdanden såsom föredrag, gästföreläsningar, ateljévisningar

Framträdande vid mindre arrangemang
För framträdanden upp till 15 minuter: lägst 3 000 kronor (F-skatt)
För framträdanden upp till 2 timmar: lägst 7 500 kronor (F-skatt)
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 975 kronor (F-skatt) per påbörjad timme.

Vid större arrangemang förhandlas ersättning för framträdande utifrån arrangemangets  specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

 1. Panelarvode
  När yrkesverksamma kulturskapare deltar i panel utgår ett arvode om lägst 3000 kr (F-skatt).

  5. Gestaltningsuppdrag
  Arvodesnivåer bygger på arvodesnivå för uppdragsarbete. Vid uppdrag med fastlagd budget bör i normalfallet riktlinjen vara att minst 40 % av beställningsuppdragets budget går till konstnären som ersättning för nedlagt arbete. Hänsyn bör dock tas till arbetets och verkets art och omfattning. Vid skissuppdrag bör tid för skissarbete fastställas och arvoderas på förhand. Vid parallella uppdrag och tävlingar bör beställaren avsätta minst 15 % av budgeten för utsmyckningen till skissarvode för deltagande konstnärer. Se också Tävlingsregler nedan.

Utökade Arvodesrekommendationer vid gestaltningsuppdrag är under arbete.

6. Utställningar
Vid utställningar bör alltid MU-avtalet följas och medverkansersättning förhandlas. Ersättning för arbetstid bör följa rekommenderad minimiarvode för uppdragsarbete under punkt 1. Utställningsersättning är en upphovsrättslig ersättning och utgår enligt MU-avtalets tariff. Se Mu-avtal och MU-avtalsmall. 

 1. Ersättning för upphovsrättsligt nyttjande 
  För upphovsrättsligt nyttjande av konstverk tillämpas Bildupphovsrätts tariffer.
 2. Formgivning
  Ersättning för uppdrag, se punkt 1-2. Utökade arvodesrekommendationer vid formgivningsuppdrag och rekommenderade royaltynivåer är under arbete.

  9. Uppdrag i skola

  Klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever)

Uppdrag betecknade som klassbesök avser inte projekt eller andra aktiviteter som kräver mer omfattande förberedelser och planering.

Skapande skola

Skapande skola är en regeringssatsning för mer kultur i grundskolan och i förskoleklasser. Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild förhandling om arvode ske. Ett arvode om lägst 975 kr per timme(F-skatt) bör då tillämpas. Vid beräkning av antalet timmar ska kulturskaparen ha rätt att räkna med tid för möten och förberedelser.

 1. Resor och omkostnader 
  Kostnader för resor och uppehälle på annan ort än hemorten ska ersättas. Därutöver bör traktamente utgå enligt gällande normer. Frakt och försäkring av verk bör, om inget annat avtalats skriftligt, bekostas av uppdragsgivaren.
 2. Moderatorsuppdrag 
  Lägst 7500 kr för upp till två timmar.
  Varar framträdande och frågestund eller dylikt, i anslutning därtill, under längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Goda råd vid alla typer av uppdrag

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet”(RSV 562) (www.skatteverket.se).

_dots.png

Rekommendationer för digitala säljplattformar

Konstnärernas Riksorganisation har börjat titta på digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Tills vi tagit fram mer detaljerade rekommendationer vill jag ge en orientering i vad du bör vara uppmärksam på i samband med försäljning på digitala plattformar.

Konstnärernas Riksorganisation har börjat titta på digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Vi kommer att komma med mer detaljerade rekommendationer. Till dess vill jag ge en orientering i vad du som bild- och formkonstnär (konstnärer) bör vara uppmärksam på om du ska eller redan säljer din form och konst via en digital plattform. Vi riktar oss i första hand till konstnärer, men tror att råden också är bra för de som vill utforma en seriös och konstnärsvänlig onlineplattform för försäljning av konst och form.

Redan inledningsvis vill jag göra alla, såväl konstnärer som ansvariga för plattformar, uppmärksammade på att det är anmärkningsvärt svårt att få veta hur villkoren för konstnärernas anslutning och ersättning ser ut på svenska plattformar. Förutom att det kan bli problem vid eventuell tvist så ser jag det framförallt som en viktig konkurrensfördel! Många utländska plattformar är helt transparenta med vilka villkor som gäller för såväl konstnärer som köpare. 

Så mitt absolut viktigaste råd till Er konstnärer är att inte ansluta Er till en onlineplattform utan att ha läst villkoren och därmed vet precis vad som gäller!

Var särskilt uppmärksam på följande: 

Hur sker ”valet” av konstnärer och konst
Det finns stor variation av plattformar, så det gäller att du vet vad du är ute efter. Plattformarna kan vara allt ifrån säljplattformar för det mesta från inredning till konst, konstnärsdrivna säljstöd till onlinegallerier med urvalsprocess och enbart originalkonst. Välj noga så du ansluter dig till en plattform som säljer din konst på det sätt du vill och är bekväm med. Hur aktiv vill du t.ex. vara själv? Fundera också på om, och i så fall hur, plattformen når de olika målgrupper du vill vända dig till. Har plattformen rimliga villkor för försäljning och finansiering, för transport, returer etc.? Sådana villkor kan påverka kundens vilja att handla på just den plattformen och, som jag skriver nedan, plattformens konkurrenskraft.

Icke exklusiv försäljning och enhetligt pris
Undvik krav på att plattformen ska få rätt till ”exklusiv” försäljning. Det innebär nämligen att du inte har rätt att sälja konstverket, i värsta fall inte heller några av dina övriga konstverk, via någon annan kanal. Icke-exklusiv försäljning är det vanliga, men det kombineras ofta med krav på att du ska ha samma pris på din konst oavsett var den marknadsförs.

Upphovsrätt till bilder av din konst
Läs villkoren noggrant så att bilderna av din konst inte används för annat än att just visa och sälja konsten, samt att rätt att använda sådana bilder upphör om du ”går ur”, dvs. säger upp plattformstjänsten.

Användning av din data
Titta på villkoren för hur information om dig, dina verk mm. kommer att användas. Var särskilt uppmärksam på om informationen kommer att överlåtas till andra för marknadsföring eller andra tjänster. Informationen bör inte användas för annat än att administrera plattformens egna tjänster.

Transport, försäkring och andra kostnader
Ta reda på vilka kostnader som ska bäras av dig resp. plattformen. Hur kostnaderna fördelas plus eventuell kostnad för att få använda plattformen (fast eller provision) är av stor betydelse för värdet av plattformens tjänster. 

Provision
Vissa plattformar med galleriliknande tjänster begär ibland en provision från 0-35 % (undantagsvis högre). Läs noga vad provisionen beräknas på för belopp. Ju högre provision desto mer aktiva marknadsföringsåtgärder och andra kompletterande tjänster bör ingå i plattformens åtagande. Här kan det igen vara bra att fundera på om plattformen når den målgrupp du riktar dig på ett sätt du är ok med.

Hur betalas säljersättningen ut
Studera villkoren för köp och ersättning, vare sig det är en ren förmedlingsplattform där försäljningen sker direkt mellan dig och köparen, eller en plattform där du får ut din ersättning först efter det att plattformen tagit ut sina kostnader. När och hur erhåller du din ersättning för genomförd försäljning? Här vill jag särskilt peka på risken som jag beskriver nedan med utländska (mindre seriösa) plattformar.
Om möjligt börja gärna med att testa plattformen genom att sälja mindre, billigare konstverk eller andra objekt som inte är dyra i försäkring och transport. Skulle det inte fungera och/eller innebära oväntade kostnader, svårigheter i att få köpeskillingen eller annan ersättning utbetald, är det en varning mot att gå vidare och använda plattformen för att marknadsföra dyrare konst. 

Vilka tjänster erbjuds 
Om plattformen erbjuder fler tjänster som t.ex. finansieringslösningar, inramning, och transport: Är villkoren i dessa godtagbara både för dig och för konstköparna? Det kommer på sikt vara viktigt också för dig att den plattform du säljer din konst på har bra villkor—inte bara för dig utan också för kunderna—då det är en viktig konkurrensfördel när allt fler plattformar etablerar sig. 

Utländska plattformar 
Om du väljer en utländsk plattform så står det vanligen i villkoren att lagen och domstolar i det land där huvudkontoret ligger ska avgöra eventuella tvister. Det gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att driva några krav mot plattformen vare sig det gäller utbetalning av ersättning, brister i utlovade tjänster, otillåten användning av dina bilder och annan information, olagligt beteende etc. etc.

Med det sagt så ser vi på Konstnärernas Riksorganisation möjligheterna till långsiktig och god samverkan mellan bild- och formkonstnärer och seriösa onlineplattformar som många, spännande och framgångsrika, särskilt nu i dessa tider då alltfler vill uppleva och handla digitalt!

Katarina Renman Claesson, 19 mars 2020

_dots.png

MU - ett statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering.

Medverkansersättning

I avtalet står det att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättning i ett utställningssammanhang. I det enskilda avtalet ska det framgå hur en konstnär ersätts för:

Utställningsersättning

I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Skattetekniskt betraktas utställningsersättningen som ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning). Ersättningen är obligatorisk och kan ej förhandlas bort. Ersättningen blir en omsättning i konstnärens verksamhet och debiteras med moms (6 %). Ersättningen är inte betalning för utfört arbete. Den orsakar därför inte skyldighet för arrangören att betala sociala avgifter och innehålla preliminär A-skatt i de fall mottagaren saknar F-skattsedel. Det saknar alltså betydelse om konstnären betalar A-skatt eller F-skatt. Om moms skall betalas ut styrs av om konstnären driver näring, dvs. deklarerar sin verksamhet på NE-blankett. Om konstnären deltar i många utställningar där utställningsersättning erhålls rekommenderas att konstnären momsregistrerar sig.

Är du arrangör eller konstnär och vill tillämpa MU-avtalet?
Det är enkelt för arrangörer och konstnärer att tillämpa MU-avtalet. Det är bara att använda sig av MU-avtalsmallen. På så sätt går man genom utställningens villkor. Sätt er ned – arrangör och konstnär – tillsammans och fyll i avtalet. Mallen används alltså för upprätta ett enskilt avtal inför en utställning. Mu-avtalsmallen (se vänsterspalten här på sidan) har tagits fram gemensamt av flera aktörer från konstscenen. För mer information och frågor om MU-avtalet besök Kulturrådets MU-sida eller Frågor och svar om MU-avtalet som har tagits fram av Kulturrådet och konstnärsorganisationerna.

För att underlätta budgeteringen av konstnärens medverkansersättning och omkostnader i samband med utställningen har vi tagit fram den här mallen i excel.

Är du arrangör och har svårt att få pengarna att räcka?
Är det svårt att få budgeten att räcka till? Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram 17 skäl för kommuner och regioner att tillämpa MU-avtalet och sex verktyg för att kvalitetssäkra arbetet. Du hittar dem här.

MU-barometern 2015 
Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska konstscenen är central för ett vitalt kulturliv, men också för samhället och demokratin i stort. Trots det får konstnärerna, de som producerar innehållet till landets konstutställningar, sällan betalt för sitt arbete. Utställningsarrangörer av konst lägger i genomsnitt bara en knapp procent av sina verksamhetskostnader på konstnärerna. Det visar Konstnärernas Riksorganisations nya MU-barometer. MU-barometern består dels av en digital sökbar lista över utställningsarrangörers tillämpning av MU-avtalet, dels en analyserande rapport.

Konstnärs kulturbidrag till utställningsarrangör
För att öka kunskapen om konstnärers kostnader vid utställningar behöver vi på Konstnärernas Riksorganisation fler exempel från våra medlemmars konstnärliga praktik. Du som ställt ut nyligen kan hjälpa oss genom att fylla i vår enkla mall för att beräkna ditt (konstnärens) totala kulturbidrag till en utställningsarrangör.  

_dots.png

Tävlingsregler

En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut. I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter - såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

Tävlingsregler >> 

_dots.png

Rekommendationer Konstnärliga gestaltningar

Förberedelse och upphandling av konst kräver kunskap, kompetens och erfarenhet hos både beställare och konstnärer, men många problem och missförstånd uppstår först under själva genomförandet av gestaltningsuppdraget samt därefter under verkets förvaltning. Den här texten lyfter vad som kan vara bra att tänka igenom i gestaltningsprocessens olika faser.

Vår förhoppning är att rekommendationerna ska användas så att beställare och konstnärer genom att identifiera och diskutera det som kan orsaka problem kan undvika dem.

Ladda ner rekommendationerna på denna sida >>

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!