Rekommenderade arvoden


Vi hjälper våra medlemmar och deras uppdragsgivare med praktiska verktyg såsom avtalsmallar, information om arvodesrekommendationer. Genom att vi sätter upp och följer riktlinjer för vad som är skälig ersättning och bra arbetsvillkor stärker vi den konstnärliga yrkesrollen och ser till att yrket inte urholkas. Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer avser bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och liknande yrkesgrupper och anger lägsta rekommenderade nivå. Ersättningsnivå och övriga villkor bör alltid förhandlas.

Rekommendationer

Arvodesrekommendationer

Rekommendationerna anger lägsta rekommenderade nivå ochgäller för konsult/expertarvoden, panelarvoden samt skapande skola.

Tarifferna uppdaterades 2019-03-01 och gäller tills vidare.
Alla kostnader anges exklusive moms om ej annat anges.

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi.

1. Uppdrag, ersättning per timme

Minimiarvode vid uppdrag såsom produktionsarbete, projektverksamhet, medverkansersättning vid utställning, tillfälliga konsult-, rådgivnings- och juryuppdrag, guidningar. 

975 kr per timme F-skatt
742 kr per timme A-skatt (arvodet är minskat med sociala avgifter 31,42%, men inkluderar semesterersättning 12%)

2. Anställning

Vid uppdrag, 3 månader eller längre, kan det vara aktuellt med en anställning.

Rekommenderad månadslön är 29 000 – 45 000 kr (A-skatt) brutto, nivån sätts med hänsyn till utbildning, erfarenhet, ansvar, verksamhetsområde och tjänstens beskaffenhet.

Arbetsgivaren står för sociala avgifter, semesterersättning och avsättning för tjänstepension (4,5%). Vid fakturering (F-skatt) räknas beloppet för månadslön upp med 50%.

3. Framträdanden såsom föredrag, gästföreläsningar, ateljévisningar

Framträdanden upp till 15 minuter: lägst 3 000 kronor (F-skatt)
Framträdanden upp till 2 timmar: lägst 7 500 kronor (F-skatt)
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 975 kronor (F-skatt) per påbörjad timme.

Vid större arrangemang förhandlas ersättning för framträdande utifrån arrangemangets  specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

4. Panelarvode

När yrkesverksamma kulturskapare deltar i panel utgår ett arvode om lägst 3 000 kr (F-skatt).

5. Gestaltningsuppdrag

Arvodesnivåer bygger på arvodesnivå för uppdragsarbete. Vid uppdrag med fastlagd budget bör i normalfallet riktlinjen vara att minst 40 % av beställningsuppdragets budget går till konstnären som ersättning för nedlagt arbete. Hänsyn bör dock tas till arbetets och verkets art och omfattning. Vid skissuppdrag bör tid för skissarbete fastställas och arvoderas på förhand. Vid parallella uppdrag och tävlingar bör beställaren avsätta minst 15 % av budgeten för utsmyckningen till skissarvode för deltagande konstnärer. Läs mer på sidan Gestaltningsuppdrag.

Utökade Arvodesrekommendationer vid gestaltningsuppdrag är under arbete.

Annons ↓

6. Utställningar

Vid utställningar bör alltid MU-avtalet följas och medverkansersättning förhandlas. Ersättning för arbetstid bör följa rekommenderat minimiarvode för uppdragsarbete under punkt 1. Utställningsersättning är en upphovsrättslig ersättning och utgår enligt MU-avtalets tariff. Läs mer på sidan Utställning där du kan ladda ner Mu-avtal och MU-avtalsmall.

7. Ersättning för upphovsrättsligt nyttjande 

För upphovsrättsligt nyttjande av konstverk tillämpas Bildupphovsrätts tariffer.

8. Formgivning

Ersättning för uppdrag, se punkt 1-2. Utökade arvodesrekommendationer vid formgivningsuppdrag och rekommenderade royaltynivåer är under arbete.

9. Uppdrag i skola

Klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever):

 • 1 lektion upp till 60 minuter 4 000 kr
 • 2 lektioner 5 500 kr
 • 3 lektioner 6 500 kr
 • 4 lektioner 7 500 kr
 • Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr
 • En vecka, 4 lektioner per dag 27 500 kr
 • Storsamling (flera klasser), lägst 7 500 kr

Uppdrag betecknade som klassbesök avser inte projekt eller andra aktiviteter som kräver mer omfattande förberedelser och planering.

Skapande skola är en regeringssatsning för mer kultur i grundskolan och i förskoleklasser. Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild förhandling om arvode ske. Ett arvode om lägst 975 kr per timme (F-skatt) bör då tillämpas. Vid beräkning av antalet timmar ska kulturskaparen ha rätt att räkna med tid för möten och förberedelser.

9. Resor och omkostnader 

Kostnader för resor och uppehälle på annan ort än hemorten ska ersättas. Därutöver bör traktamente utgå enligt gällande normer. Frakt och försäkring av verk bör, om inget annat avtalats skriftligt, bekostas av uppdragsgivaren.

10. Moderatorsuppdrag 

Lägst 7 500 kr för upp till två timmar.Varar framträdande och frågestund eller dylikt, i anslutning därtill, under längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Goda råd vid alla typer av uppdrag

 • Specificera uppdragets innehåll och omfattning
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand
 • Respektera upphovsrätten
 • Upprätta skriftliga avtal
 • Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT
 • Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (SKV562)

rekommendationer_konst_gest_omslagmockup.jpg

Rekommendationer Konstnärliga gestaltningar

Förberedelse och upphandling av konst kräver kunskap, kompetens och erfarenhet hos både beställare och konstnärer, men många problem och missförstånd uppstår först under själva genomförandet av gestaltningsuppdraget samt därefter under verkets förvaltning. Den här texten lyfter vad som kan vara bra att tänka igenom i gestaltningsprocessens olika faser.

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

”Plattformstest”

Konstnärernas Riksorganisation har börjat titta på digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Tills vi tagit fram mer detaljerade rekommendationer vill jag ge en orientering i vad du bör vara uppmärksam på i samband med försäljning på digitala plattformar.

Läs mer →

Tävlingsregler

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

Läs mer→