Föreningslivets ordlista

Föreningslivets ordlista är producerad av Föreningspool Malmö som är en verksamhet där Malmös ideella föreningar kan få stöd och hjälp.

A

Acklamation
är när mötet säger ja eller nej till de förslag som förts fram under diskussionen.
Omröstning med ja- och nejrop.

Adjungera
är att tillfälligt knyta en sakkunnig till en styrelse eller till annat motsvarande uppdrag.

Affärshändelse
ekonomisk händelse (transaktion) som påverkar förenings ekonomiska ställning, dvs. förenings tillgångar, skulder eller eget kapital.

Agenda
dagordning, program.

Ajournera
betyder att ta en paus i mötet.

Allians
att förbund eller överenskommelse mellan olika parter.

Allmännyttig
öppen, gemensam för alla.

Anläggning
en större lokal eller verksamhetsplats.

Anställningsavtal
ett avtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare som reglerar arbetsförhållanden.

Ansökan
en begäran eller förfrågan om någonting, oftast skriftlig.

Anteckning i protokollet
kan begäras av sammanträdesdeltagare, som vill markera en uppfattning eller få sin åsikt i en viss fråga nedtecknad. Exempel när man reserverar sig mot ett beslut.

Arbetsgivaransvar
en arbetsgivare är skyldig att följa de lagar, regler och avtal som finns.

Arbetsgivarorganisation
en organisation som företräder arbetsgivare i förhandlingar och avtalsdiskussioner med en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation.

Arbetsmiljölagen
svensk lagstiftning som reglerar villkor för arbetsmiljö på en arbetsplats.

Arbetsordning
bestämmer i vilken ordning mötet skall genomföras.

Arbetstagaransvar
en arbetstagare är skyldig att följa de lagar, regler och avtal som finns.

Arbetstagarorganisation
en organisation som företräder arbetstagare i förhandlingar och avtalsdiskussioner med en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation, eller i andra arbetsrelaterade frågor.

Arkiv
en dokumentsamling, där man kan spara t.ex. protokoll och andra handlingar.

Arkivera
att på ett strukturerat sätt spara olika dokument över flera år eller för framtiden.

Arrangemang
tillställning eller evenemang som kan vara publikt.

Attest
ett intyg om någons riktighet eller behörighet.

Attestera
intyga, godkänna utbetalning.

Attesträtt
innebär att föreningens styrelse ger ett skriftligt intyg till någon/några som ges rätt att utföra ekonomiska transaktioner.

Avslag
att säga nej till ett förslag, proposition, motion.

Avslagsyrkande
är att föreslå mötet att säga nej till ett förslag.

Avtal
överenskommelse mellan två eller fler parter, oftast skriftlig.

 

B

Balansräkning
visar i sammandrag en förenings samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.

Bankgiro
ett kontantlöst betalningssystem som girerar pengar från avsändarens konto till mottagarens konto.

BAS-kontoplan
en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelse.

Begära ordet
någon som vill prata på ett möte begär ordet.

Beredning
förberedelser av ett ärende.

Beslut, majoritets
det förslag som har mer än hälften av rösterna.

Beslutsförhet
ett minsta antal deltagare måste vara med på ett möte för att det ska få besluta.

Beslutsmässig
när ett möte uppfyller stadgarnas krav för att fatta beslut.

Beslutsordning
är den turordning i vilka förslagen läggs fram för mötet när man ska fatta beslut.

Beslutsprotokoll
innehåller fattade beslut men ej diskussionerna som förekommit.

Beslutsrätt
rätten att vara med och besluta på möten.

Besvär
överklagande av beslut.

Bifall
att säga ja till ett förslag.

Bokföra
ordna och kontera (registrera) ekonomiska händelser på olika bokföringskonton.

Bokföringsorder
ett dokument som upprättas när det saknas en verifikation för en ekonomisk händelse eller vid ombokningar.

Bokslut
ekonomisk sammanställning med balansräkning och resultaträkning.

Bordläggning
innebär att man skjuter upp beslutet till ett senare tillfälle. Exempelvis för att få mer information.

Brandsyn
räddningstjänstens lagstadgade kontroll av föreningslokaler.

Brutto
belopp före avdrag av något, t.ex. lön före preliminärskatteavdrag.

Budget
en ekonomisk handlingsplan för inkomster och utgifter under en viss period.

Bygglov
krävs för att uppföra en byggnad, bygga till, ändra en lokals användning mm.

 

C

Cup
annat namn för en idrottstävling.

 

D

Dagordning
en lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på ett möte och i vilken ordning de ska tas upp.

Debitera
påföra någon en kostnad för något eller skriva ett belopp på bokföringskontos vänstra sida, dess debetsida.

Delegera
överlåta rätten till någon att utreda eller besluta i något ärende.

Delegering
innebär att årsmötet eller styrelsen ber en person eller grupp att ansvara eller arbeta med en viss fråga.

Distrikt
en del av en organisation, oftast ett geografiskt område.

Dokumentation
nedteckning av något som har hänt.

 

E

Ekonomisk berättelse/redovisning
en redogörelse för de ekonomiska händelserna i en förening.

Ekonomisk förening
en ekonomisk förening ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Den ekonomiska föreningen skall registreras av Bolagsverket.

Enhälligt beslut
blir det då alla röstar på samma förslag.

Enkel majoritet
mer än hälften av rösterna.

Extra styrelsemöte
ett styrelsemöte som från start inte var planerat utan insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp.

Extramöte
ett möte insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp.

 

F

Faktura
räkning. Visar säljarens krav på betalning från köparen. Innehåller uppgifter om detaljerna kring köpet.

Faktureringsmetoden
metod som används för momsredovisning och bokföring av fakturor. Faktureringsmetoden innebär att kundfakturor bokförs direkt när de skickas och leverantörsfakturor när de kommer. Samt sedan igen när in- eller utbetalning sker.

Firmatecknare
den person som ensam eller tillsammans med annan i föreningen är behörig att teckna föreningens firma, t.ex. att betala räkningar eller ingå avtal. Kan regleras i föreningens stadgar.

Flersektionsförening
en förening som är uppdelad i olika verksamhetsområden och som ofta är indelade i olika beslutsfattande parter. Vanligt inom idrotten.

Fond
ett ekonomiskt kapital som är tillägnat ett specifikt ändamål.

Frivillig
brukar förklaras som en person som frivilligt och oavlönat väljer att engagera sig i föreningar.

F-skatt
belopp vilket betalas till staten av fysiska och juridiska personer som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet.

Fullmakt
ett juridiskt begrepp som innebär rätten att företräda en annan part.

Fyllnadsval
val av ersättare för den som lämnat ett uppdrag.

Förbund
ett förbund brukar avse en rikstäckande förening som har lokala och regionala föreningar anslutna till sig.

Föreningsfrihet
en grundläggande fri- och rättighet att bli medlem och verka i en förening.

Föreningsråd
en samarbetsorganisation för föreningar.

Föreningsstämma
medlemsmöte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, t.ex. årsmöte.

Förslagsrätt
rätten att ställa förslag vid möten.

Försöksvotering
brukar man pröva när någon begärt votering. Då prövas styrkeförhållandena mellan förslagen genom handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat mötets mening. Tycker man att ordförandes uppfattning är fel, begär man rösträkning.

Förtroendevald
en person som av föreningens medlemmar fått ett uppdrag för föreningen, t.ex. ledamöter i styrelsen.

Förvaltningsberättelse
året som gått i föreningen.

 

G

Grundbokföring
där föreningens ekonomiska händelser presenteras i verifikationsnummerordning (kronologisk).

Gymnastiksal
en lokal som är anpassad för olika idrotter. Mindre än en sporthall.

 

H

Handkassa
en kassa med kontanter.

Handlingsplan
en strategi med konkreta åtgärder för hur ett mål ska uppnås.

Hedersmedlem
i vissa föreningar utses personer som har gjort en betydande insats för föreningen eller dess ändamål till hedersmedlem.

Hedersordförande
en titel som kan ges till en person som länge varit ordförande eller som utfört viktiga uppgifter i föreningen.

Huvudbokföring
innebär att man lägger upp redovisningen systematiskt (enl. kontoplan), så att man får en översikt över företagets ekonomiska ställning och resultat. I ett datorbokföringsprogram görs grund- och huvudbokföringen samtidigt.

Huvudman
den organisation eller myndighet som är ytterst ansvarig i en fråga eller i ett ärende. Kan också användas i betydelsen uppdragsgivare.

 

I

Idéburen sektor
den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Ideell förening
det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Ideella föreningar kan indelas i tre kategorier:

Eftersom ideella föreningar inte har samma skyldigheter att betala skatt som en ekonomisk förening har Skatteverket tagit fram fyra krav som definierar en allmännyttig ideell förening. Läs mer på http://www.skatteverket.se

Ideell förening kan kallas förening, sällskap, organisation, samorganisation, klubb, krets, förbund, distrikt, kår, avdelning.

Idrottsförening
en förening som bedriver idrottsverksamhet och som vanligtvis är ansluten till Riksidrottsförbundet, RF.

Idrottshall/sporthall
en inomhusanläggning för idrott.

Informellt lärande
kunskapsförmedling och lärande utanför formell utbildning. Används ibland synonymt med livslångt lärande.

Inkomst
den ersättning som föreningen får för att sälja varan eller tjänsten

Inkomstdeklaration
uppgift som lämnas in till Skatteverket.

Inkomstskatteplikt
inkomst som en person eller förening måste betala skatt för.

Interimsstyrelse
en tillfällig styrelse i väntan på, en av medlemmarna på årsmöte, vald styrelse.

Intäkt
en inkomst som är periodiserad, dvs. inkomst som hänförts till den period den intjänats. Intäkter som hör till den ideella verksamheten är t.ex. medlemsavgifter, gåvor och bidrag.

Inventarier
anläggningstillgångar (t.ex. maskiner, byggnader, datorer) som har en förväntad ekonomisk livslängd på mer än 3 år. Bokfört värde upp till 5000 kr skall skrivas av direkt. Inventarier av mindre värde upp till ett halvt prisbasbelopp kan skrivas av direkt.

 

J

Juridisk person
organisation som har egen rättskapacitet t.ex. föreningar.

Justera
justerarna kontrollerar så att protokollets innehåll stämmer med mötet. Det skall tydligt framgå vem som har justerat ett protokoll.

Jäv
tvivel om att någon har svårigheter att vara opartisk, t.ex. i frågor som berör den enskilde personen eller någon som är nära personen.

 

K

Kallelse
ett brev eller anslag som kallar till ett möte.

Kansli
kontor där personer arbetar för föreningen.

Kassa
en förenings bokförda kontanta medel.

Kassabok
hjälpmedel för enklare bokföring av kontanta in- och utbetalningar.

Kassör
ansvarar för att det finns kvitton på alla föreningens utgifter och inkomster, kan arbeta med den löpande bokföringen, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor, har ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Klubb
annat ord för förening t.ex. 4H klubb.

Kommitté
en grupp av personer som har fått i uppdrag och ansvar för arbete med en viss fråga.

Konstituera
fördela uppdrag inom styrelsen. T.ex. efter årsmöte.

Konsulent
en anställd i föreningen brukar kallas konsulent. Kan också förklaras som en person man kan be om råd eller hjälp.

Kontantmetoden
en enklare metod än faktureringsmetoden och innebär att du bokför inköp och försäljning när betalningen sker

Kontoplan
en förteckning (plan) över de konton en förening använder inom bokföringen.

Kontrolluppgift
uppgift från arbetsgivare om utbetald lön och dragen skatt under ett inkomstår (kalenderår) som skickas till Skatteverket. En kopia av kontrolluppgiften skickas ut som deklarationsunderlag till den som uppgifterna avser.

Kostnad
utgift som är hänförd till en viss period (periodiserad).

Kostnadsföras
det tillfälle när man betalar eller får betalt.

Kredit
ett lån eller anstånd med betalning eller den högra sidan på ett bokföringskonto.

Krets
en del av en förening. Ofta avser en krets ett geografiskt område.

Kvalificerad majoritet
när stadgarna kräver mer än hälften av rösterna för att ett beslut ska gälla.

Kår
kan avse en samling av personer inom ett visst yrke eller intresse. Ofta en lokalavdelning. Exempel är Frivilliga Brandkåren, scoutkår och studentkår.

 

L

Ledamot
ett uppdrag som oftast tilldelas genom val.

Ledare
en person som leder en grupp.

Leisure
det engelska uttrycket för fritid och kultur.

Lekmannarevisor
person i en ideell förening som ej har krav på sig att vara utbildad, men bör ha kunskap som krävs för det uppdrag som ska utföras.

Likviditetsbudget
är budget för penningflödet i en förening. Likviditetsbudgeten används för att få översikt över kassan och därigenom kunna planera kommande in och utbetalningar.

Lotteritillstånd
tillstånd för att anordna ett lotteri.

Lottning
brukar användas vid val när röstresultatet med eller utan votering (rösträkning) blir oavgjort.

 

M

Mandat
tilldelad befogenhet att representera föreningens namn

Mandatperiod
den tidsperiod som en person har valts till ett uppdrag i föreningen.

Matrikel
medlemsförteckning.

Medlem
en person som är med i en förening. Medlemskap i ideella föreningar kännetecknas av frivillighet och möjlighet till inflytande.

Medlemsförteckning/register
Sammanställning av föreningens medlemmars kontaktuppgifter.

Medlemsmöte
ett möte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, kan regleras i stadgan.

Minnesanteckningar
ett mindre formellt protokoll.

MIP, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation en paraplyorganisation för ideella föreningar i Malmö.

MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation en samorganisation för idrottsföreningar i Malmö.

Missiv
ett följebrev till en handling.

Misstroendevotum
ett beslut eller en omröstning som visar ett misstroende mot en styrelse eller ordförande.

Moms
mervärdesskatt som staten kräver in varje gång en momsbelagd vara eller tjänst omsätts, dvs. säljs eller tas ur en momspliktig verksamhet.

Momsplikt
endast om man bedriver yrkesmässig verksamhet.

Motioner
är de skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna i olika sakfrågor t.ex. till årsmöte.

Mötesfrihet
grundlagsskyddad rättighet att fritt mötas i olika sammanhang.

Mötesordförande
en person som har valts till att leda mötet objektivt och opartiskt.

 

N

Namnupprop
närvaroregistrering, används t.ex. vid årsmöte.

Negativ föreningsrätt
en rättighet att slippa vara medlem i en förening eller organisation.

Netto
kvarvarande belopp efter avdrag av något, t.ex. lön efter preliminärskatteavdrag.

Nominera
utse en kandidat som står till förfogande vid personval.

Non Governmental Organisation (NGO)
en organisation som i sin karaktär och verksamhet är skild från den offentliga sektorn.

Normalstadgar
en mall över hur stadgar kan eller bör vara utformade.

Näringsverksamhet
yrkesmässig verksamhet som bedrivs regelbundet och varaktigt och självständigt med vinstsyfte.

Närvarorätt
rätt att vara närvarande vid ett möte eller sammanträde.

 

O

OCR-nummer
ett referensnummer som brukar anges på fakturor vid betalningar.

Offentlighetsprincipen
enligt grundlag blir handlingar som är inlämnade till myndigheter allmänna. Det innebär att alla har rätt att ta del av dem. Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha insyn i och kunna utöva kontroll över myndigheternas agerande.

Ombud
person som representerar en annan person eller grupp.

Omval
att återvälja någon till en uppgift.

Ordet är fritt
innebär att det är fritt för mötesdeltagare att begära ordet för att uttrycka sin åsikt i en fråga eller ärende. Det är mötesordförande som förklarar ordet fritt.

Ordförande, styrelsens
en person som på årsmötet har valts av medlemmarna för att leda styrelsens arbete.

Ordningsfråga
ärende som kan tas upp när som helst under ett möte, t.ex. för att lämna sakupplysning eller anmärka på ordförandens sätt att leda mötet.

Organisationsnummer
kan liknas vid ett personnummer för en juridisk person. En förening kan ansöka hos Skatteverket om organisationsnummer.

 

P

Paragraf
innebär ett numrerat avsnitt i ett protokoll och brukar förkortas såhär: §

Paraplyorganisation
en organisation som har föreningar eller andra juridiska personer som medlemmar. Benämns ibland som metaorganisation.

Periodisering
fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnader) respektive då prestationen utförts (intäkter).

Plusgiro
ett kontantlöst betalningssystem som girerar pengar från avsändarens konto till mottagarens konto.

Policy
kan liknas vid riktlinje. Föreningar väljer många gånger att anta policy för sin verksamhet. Ett exempel kan vara ”idrott fritt från doping”

Presidium
består av valda funktionärer som ska leda mötet (mötesordförande och mötessekreterare).

Projekt
ett avgränsat arbete som sker under en viss period.

Proposition
förslag, som ordföranden ställer. Det ska kunna besvaras med ja eller nej.

Propositionsordningen
föreslås av mötesordförande och innebär att denne talar om hur beslutsfattandet ska gå till. Mötet ska därefter godkänna propositionsordningen.

Protokoll
en skriftlig redogörelse för ett möte som vanligtvis görs av sekreteraren.

PUL personuppgiftslagen
syftet med PUL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

 

R

Relativ majoritet
får det förslag som får flest röster – även om det är mindre än hälften av rösterna.

Remiss
innebär att en fråga lämnas över till, exempelvis styrelsen, för att de ska yttra sig och säga vad de tycker. Man kan också remittera frågan till andra grupper.

Reservation
en person har under mötet rätt att muntligen eller skriftligen reservera sig för ett beslut om denna ogillar detta.

Resultaträkning
redovisning från styrelsen: visar en viss tidsperiods intäkter och kostnader.

Resurs
en tillgång av något slag, allt ifrån arbetskraft, varumärke till råvaror.

Revisionsberättelse
revisionernas skriftliga berättelse över sin granskning av hur styrelsen skött ekonomi under året.

Revisor/revision
person vars uppgift är att granska hur styrelsen sköter den ekonomiska redovisningen i en förening. Stora föreningar eller vissa projekt kan ställa krav på auktoriserad eller godkänd revisor.

Riksidrottsförbundet
ett nationellt förbund för svensk idrott.

Räkenskapsår
är den period som en verksamhets eller rörelses bokföring omfattar och som avslutas med ett bokslut och en årsredovisning.

Röstlängd
en lista över dem som får rösta på ett möte.

Rösträknare
en eller flera personer som på större möten vid votering, räknar rösterna.

Rösträtt
rätt att genom röstning delta i beslut.

Röstsedel
papper, som används vid sluten omröstning.

 

S

Sammankallande
en person som har till uppdrag att sammankalla till möte i en förening.

Samorganisation
en organisation som samlar föreningar och enskilda för att verka för en viss fråga.

Samråd
möte för samarbete och diskussion i en viss fråga.

Samverkan
samarbete mellan olika aktörer för ett gemensamt mål.

Sekreterare
person som har till huvuduppgift att skriva protokoll på ett möte.

Sektion
innebär en avdelning i en större förening, vanligt inom idrotten.

Skatt
en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten.

Skolidrott
idrott som är kopplad till skolan. Skolidrottsförbundet verkar för att inspirera och ge stimulans till idrott i skolan.

Sponsring
ett affärsmässigt avtal mellan t.ex. en ideell förening och ett företag.

Stadgar
kan förklaras som föreningens regelverk där föreningens namn, ändamål, säte och hur beslutsprocessen ser ut ska framgå.

Stiftelse
en typ av juridisk person som till skillnad från föreningar och bolag inte har medlemmar och heller ingen ägare.

Stipendium
en gåva eller bidrag, ofta ekonomisk, till en person eller organisation.

Streck i debatten
kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.

Studiecirkel
en frivillig folkbildning som kännetecknas av deltagarnas aktiva medverkan.

Styrelse
grupp, valda av medlemmarna, som fattar viktiga beslut inom förening.

Styrelseledamot
medlem i en styrelse.

Stämma
ett annat ord för årsmöte.

Suppleant
ersättare eller ställföreträdare för ordinarie ledamot.

Säte
plats eller ort. Föreningen kan t.ex. ha sitt säte i Malmö.

 

T

Talarlista
lista över talare och vilken ordning de begärt ordet.

Tidsbegränsning
innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas när som helst under mötet.

Tillgänglighet
man kan även se begreppet tillgänglighet som ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, men även då tillgången till information och ett bra bemötande. Det handlar även om en relation mellan begrepp som tillgänglighet och användbarhet. Detta kan förmedlas genom exemplet ”tvättstugan” för att förklara hur begreppen tillgänglighet och användbarhet hör ihop. Det räcker inte med att ha tillgång till tvättstugan om man inte kan använda tvättmaskinen.

Tilläggsförslag
innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag.

Trolöshet mot huvudman
ett brott som innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått som ansvar att sköta en viss uppgift.

 

U

Utfall
resultatet av t.ex. en omröstning.

Utgift
tidpunkten när man köper (anskaffar) något. När föreningen har anskaffat en resurs.

Utslagsröst
ordförandes rätt att fälla avgörande vid lika röstetal i omröstning.

V

Valbar
en person som enligt stadgarna kan bli vald till ett uppdrag i föreningen.

Valberedning
en grupp personer som fått i uppgift att föreslå kandidater till poster och uppdrag.

Validering
en värdering av kunskaper och erfarenheter.

Verifiera
kontrollera, intyga.

Verifikation
ett dokument som visar en ekonomisk händelse i bokföringen som t.ex. faktura, kvitto. Verifikationerna sätts in i räkenskaperna (t.ex. pärmar) och visar att varje bokförd post grundar sig på en verklig ekonomisk händelse.

Verksamhetsberättelse
se årsberättelse.

Verksamhetsplan
en av årsmötet beslutad plan för hur föreningen ska arbeta det kommande verksamhetsåret.

Vetorätt
möjlighet att stoppa förslag oberoende av majoritetsförhållande.

Vice ordförande
är ersättare för styrelsens ordförande.

Vidimera
bevittna, bekräfta, intyga.

Volontär
en person som frivilligt engagerar sig för allmännyttigt ändamål. Begreppet används särskilt för ideella krafter.

Votering
betyder omröstning, exempelvis handuppräckning eller med röstsedlar om det handlar om personval.

Vänskapsförening
en förening som en organisation har startat ett samarbete och utbyte med.

 

Y

Yrkande
förslag till beslut.

Yrkande, avslags
ett förslag som syftar till att avslå, att säga nej, till ett annat förslag.

Yrkande, bifalls
ett förslag som syftar till att bifalla, säga ja, till ett förslag.

Yrkesmässig
näringsverksamhet som bedrivs med vinstsyfte, varaktighet och självständighet.

Yttranderätt
rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare denna rätt.

 

Å

Årsberättelse
en skriftlig redogörelse som beskriver vad som har hänt och hur det har gått i en verksamhet/förening under det gångna året

Årsbokslut/Årsredovisning
betyder att den löpande bokföringen avslutas för aktuellt räkenskapsår. Den sammanställda informationen redovisas i en balans- och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår.

Årsmöte
årsstämma, föreningsstämma. Föreningens högsta beslutande organ. Möte då föreningens verksamhet granskas. Ett möte som hålls en gång per år.

Återremiss
innebär att mötet tycker att ärendet bör utredas ytterligare. Ärendet kan till exempel skickas tillbaka till styrelsen.

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!