Juristen svarar

Beställaren, konstnären och underleverantören

18 februari 2021

Jag får ofta frågor om vad som gäller när konstnärens egna underleverantörer utfört felaktiga arbeten, är försenad i sin leverans, har ökat sitt pris eller liknande. Vilket ansvar har konstnären för sina underleverantörers arbete i förhållande till Beställaren? Vad händer om underleverantör inte kan, vill eller ens erkänner att det blivit fel i deras leverans?


Många konstnärer anlitar underleverantörer för arbeten som kräver viss specialkompetens som t.ex. gjutning eller ytbehandling. Ofta sker det utan några egentliga problem, men inte alltid. I de fallen problem uppstår är parterna, som så ofta annars, hänvisade till vad som avtalats om underleverantörens åtagande.

Vad är underleverantörens åtagande?

Vad det är som beställts av underleverantören, till när (leveransdatum) och till vilket pris kan framgå av offert som konstnären accepterat och som lämnats baserat på t.ex. en skiss eller annat liknande underlag. Ibland hänvisar offerten till vissa standardiserade allmänna villkor. Det kan också finnas hela eller delar av en beställning hos underleverantör som överenskommits muntligt och skriftligt, t.ex. vid möte, via telefon och mail. En tydlig överenskommelse minskar också risken för obehagliga överraskningar i form av högre krav på ersättning och liknande som inte finns budgeterat för. 

Som framgår är det viktigt att säkerställa vad som är underleverantörens åtagande genom att vara ganska formell då beställningen görs. Det kan annars vara svårt att visa att underleverantören leverans är felaktig.  Det är också viktigt att de åtaganden konstnären själv har till beställaren återfinns även i konstnärens avtal med underleverantör. Det kan vara t.ex. vad som ska levereras (godkänd skiss), när samt vad som ska gälla vid fel och garantier. 

Vilket ansvar har konstnären för sina underleverantörers arbete i förhållande till Beställaren? 

När en konstnär och beställare ingår ett avtal om t.ex. ett gestaltningsuppdrag anges parternas åtaganden i förhållande till varandra, men det binder inte någon annan. Det gör att om delar av en konstnärens uppdrag utförs av en underleverantör, så är det ändå konstnären som ansvarar för underleverantörens arbete i förhållande till beställaren. Börjar t.ex. konstverket rosta för att det ytskikt som konstnärens underleverantör använde var felaktigt, så är det konstnären som ska se till att felet åtgärdas. Det är därför det är så viktigt att konstnären ställt samma krav på sina underleverantörer som beställaren ställt på konstnären. 

Om Beställaren vill ställa krav också på konstnärens underleverantörer t.ex. vad gäller arbetsmiljö, miljövänliga alternativ osv. så kan det bara ske genom krav på Konstnären som sedan har att ställa sådana krav i avtalen med sina underleverantörer eller möjligen genom att Beställaren själv skriver avtal med underleverantören avseende just dessa krav.

Vad händer om underleverantör inte kan, vill eller ens erkänner att det blivit fel i deras leverans?

För att inte hamna i långdragna diskussioner om det föreligger ett fel samt hur och när eventuellt fel ska åtgärdas bör konstnären säkerställa att både den egna och underleverantörens försäkringar täcker felleverans, garantier och andra åtaganden som är viktiga i förhållande till Beställaren. Det kan bli dyrt, komplicerat och dra ut på tiden för konstnären innan underleverantören kompenserar för det som blev fel. Det är då viktigt att den egna försäkringen täcker upp för detta. 

Som synes, en del att tänka på. Men viktigast att ha i minnet är att underleverantörens åtagande är tydligt samt att de stämmer med det du lovat beställaren. 

Och krånglar det till sig, tveka inte med att kontakta mig så reder vi ut vad som gäller.

Katarina Renman Claesson, förbundsjurist


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!