Juristen svarar

Dåliga upphovsrättsavtal kan snart rivas upp!

18 oktober 2021

Regeringen presenterade den 8 oktober förslag på omfattande förändringar i Upphovsrättslagen. Särskilt viktigt är de avtalsregler som föreslås för att stärka upphovspersoner (t.ex. konstnärer, konsthantverkare, formgivare) som avtalsparter.


Den upphovsrättsliga ersättning som avtalas (licensieras), t.ex. en royalty, ska vara skälig. Om det i  efterhand visar sig att ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till licenstagarens intäkter, har upphovspersonen rätt till ytterligare ersättning. Och för att kunna ta reda på vilka intäkter licensen ger, har upphovspersonen  rätt till viss information om hur deras verk och prestationer används. Om en licenstagare inte utnyttjar licensen har upphovspersonen rätt att häva avtalet och få tillbaka sina rättigheter. De föreslagna avtalsbestämmelserna är tvingande, vilket gör att de gäller även om något annat avtalats eller det inte skrivits in i avtalet. 

I lagförslaget finns också bestämmelser som anger att stora nätplattformar som Google, Facebook, Youtube och andra, måste bli mer uppmärksamma på och agera snabbare om det läggs ut upphovsrättsligt material utan tillstånd. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli  2022. Det är ännu inte helt klart vad som ska gälla för avtal som ingåtts före lagändringen, men den praxis som utvecklas med stöd i de nya bestämmelserna kommer med största sannolikhet påverka tolkningen av äldre avtal till upphovspersonens fördel. Hör gärna av dig om du har dåliga avtal du vill diskutera möjligheterna att ändra eller riva upp. Här länk till utredningen. Reglerna baserar sig på  ett EU-direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på̊ den digitala inre marknaden, det s.k. DSM direktivet, antaget i april 2019. 

På det stora hela är det ett väldigt bra lagförslag som kommer att stärka upphovspersonernas skydd för sina verk. Skulle det vara några delar vi på Konstnärernas Riksorganisation tycker är mindre bra så kommer vi påpeka detta i det remissvar vi nu arbetar med.

Har Ni några Egna tankar kring lagförslaget så kontakta mig gärna.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!