Juristen svarar

katarina_bw._round_200x200pxjpg.jpg

Några ord om nätbedragare, medverkansersättning och digital konst

18 juni 2021

Med förhoppning om att vi för en stund kan lämna det digitala och besöka en fysisk utställning alldeles snart, fördjupar jag mig denna gång i en utav mina vanligaste frågor, den om ersättning till konstnärer som deltar i en utställning. Och vad gäller om MU-avtalet inte är tillämpligt?


Men jag inleder med en varning för ett bedrägeri som börjat cirkulera på konst plattformar.

Nätbedrägeri

En kort varning. Blir Ni kontaktad av någon som är väldigt intresserad av att köpa Er konst med en berättelse om att det är väldigt bråttom till en bröllopsdag, partners födelsedag eller liknande, och hen hellre vill betala med check eller på något annat lite krångligt sätt för att köpet inte ska synas på en kortnota (så den som ska få presenten kan se köpet), så kan det vara fråga om ett bedrägeri. Var uppmärksam och gör en liten bakgrundskontroll på den som hör av sig. Den check eller motsvarande betalning som Ni får saknar troligen täckning.

Nu till den återkommande frågan om ersättning till konstnären i samband med utställningen.

Medverkans- och Utställningsersättning

Många känner till MU-avtalet och dess ersättningar så jag utgår ifrån det.

Jag börjar med M:et.

Att bjuda in eller på annat sätt involvera en konstnär att i en utställning, kanske också att skapa ny konst, är juridiskt sett ett eller flera uppdragsavtal. I MU -avtalet kallas det ” det enskilda avtalet”. MU-avtalet anger att arrangören är skyldig att så långt som möjligt före utställningen uppta förhandling och sluta ett skriftligt avtal avseende villkoren för upphovsmannens medverkan i utställningen (se 3 § MU-avtalet). Men även om så inte skett, och det saknas både förhandling och ett undertecknat skriftligt avtal, räcker det för ett bindande uppdragsavtal att det går att visa om man lägger ihop det som diskuterats och överenskommits muntligt, via mail, sms och på andra sätt. Det klargjordes i Strandverket-målet.

Dom i Strandverket-målet meddelades av Göteborgs tingsrätt i december 2020. I målet prövades flera frågor kring utställningsavtal och ersättning till inbjuden konstnär. I domen klargjordes bl.a. att muntliga avtal är bindande också för offentliga arrangörer (här en kommun) samt hur skälig ersättning för ”beställt” arbete inför utställningen kan beräknas.

När det gäller själva innehåll och ersättning för de uppdrag konstnären fått spelar det inte någon roll om MU-avtalet är tillämpligt eller inte. Så snart en konstnär anlitas för något arbete gäller vanliga avtals- och köprättsliga regler och principer. Det innebär följande. Den ersättning som erbjuds för uppdraget (medverkan) ska vara skälig. Om ingen ersättning diskuterats har konstnären (uppdragstagaren) rätt att begära skälig ersättning när uppdraget är utfört. Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer har i praxis (Strandverket-domen) ansetts vara skälig ersättning. Så hur man än vänder och vrider sig så hamnar man på en timersättning på 975 kr/tim. till medverkande konstnärer.

Om det uttalas att ingen eller mycket låg ersättning kommer att utgå, dvs att arrangören förväntar sig att konstnären i princip arbetar gratis med sitt uppdrag, är det med självklarhet oskäligt. För inte gäller väl samma krav för de andra som deltar i utställningsarbetet, t.ex. de anställda hos arrangören och andra uppdragstagare?

Nu till U:et.

U: et i MU står för, utställningsersättning. Det är den ersättning en konstnär har rätt till när verk som är i konstnärens ägo visas för allmänheten eller större sluten krets genom tillfällig utställning inom och utom landet, se 1 och 5 § MU avtalet. . Ersättningen ska vara lägst det belopp som finns i MU-avtalets tariff som beräknas med utgångspunkt i antalet utställande konstnärer, längden på utställningen och arrangörens storlek (besökare/år) .

Så vad gäller om utställningsersättning ska betalas? Kan inte den utlovade utställningsersättningen anses täcka också konstnärens arbete (medverkan) före, under och efter utställningen. Nej, det framgår klart i MU-avtalets egen text att utställningsersättning inte får användas som ersättning för konstnärens medverkan, inte heller för att täcka utställningskostnader som resor, transport och försäkring. Se MU-avtalet 1 § sista meningen.

Skulle det vara så att arrangören ändå hävdar att utställningsersättningen omfattar konstnärens medverkan så är det faktiskt helt utan verkan, dvs det gäller inte. Det går att läsa i MU-avtalets 4 § sista meningen. Konstnären kan därmed, som jag beskriver ovan, skicka en faktura på skälig ersättning för sin medverkan.

Så kort sagt, ersättning för medverkan gäller alltid vare sig MU tillämpas eller inte. Om MU-tillämpas och utställningsersättningen utgår och sägs ersätta också konstnärens överenskomna arbete så är det utan verkan! Det uppdragsarbete som en konstnär utför efter överenskommelse med en utställningsarrangör (eller annan uppdragsgivare) ska ersättas. Och det är säkrast att redan från början betala en skälig ersättning om uppdragsgivaren inte vill riskera att få ersättningen uppjusterad vid en senare tvist.

Vad är egentligen ett digitalt konstverk (NFT)?

Till hösten tänkte jag utreda den ”nya” digital konsten s.k. Non Fungible Tokens (NFTs), som nu också säljs och köps med Bitcoin på de stora auktionshusen. Vad är det egentligen som säljs och köps och hur förhåller det sig till den ”fysiska” konsten och upphovsrätten.

Men till dess. Ha en riktigt trevlig sommar och ta hand om Er.

Katarina Renman Claesson, förbundsjurist


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!