katarina_bw._round_200x200pxjpg.jpg

Något särskilt jag bör tänka på i offentliga gestaltningsuppdrag?

21 januari 2019

Att få ett gestaltningsuppdrag kan vara fantastiskt samtidigt som det visar sig vara långt mer komplicerat än förväntat. Det är därför bra att fundera igenom och klargöra ett antal frågor redan från början med beställaren och andra involverade.


Ett gestaltningsuppdrag är just som det rubriceras ett uppdrag att genomföra en gestaltning. I det här fallet uppdragstagaren också upphovsperson till verket (om än bara i skissformat).

Efter det att parter angivits och bakgrunden till uppdraget beskrivits är det viktigt att parterna samråda och klargör följande.

  1. Omfattningen av gestaltningsuppdraget. Närmare beskrivning kan finnas i skiss, tidsplan och budget som biläggs avtalet. Sker förändringar i tidsplan och/eller budget är det viktigt att anpassning sker också av uppdragets omfattning, tidsplan och/eller ersättning.
  2. Form för (konstnärlig) besiktning och godkännande av uppdraget. Vem och vad ska avgöra om uppdraget är godkänt eller inte. Ett datum och/eller villkor för uppdragets avslutande bör också anges.
  3. Ersättning för uppdraget samt tid och form för utbetalning. Ersättning för konstnärligt arvode, utöver konstnärens arbetstid och uppdragets produktionskostnader i övrigt, bör anges redan i uppdragets budget. Tid för utbetalning av ersättningen bör inte knytas till annat än konstnärlig besiktning och godkännande av det färdiga verket.
  4. Upphovspersonen bibehåller upphovsrätten till sitt verk.
  5. Vad händer om någon utav parterna inte kan fullgöra sin del samt om det uppstår en tvist mellan parterna? Om konstverket ska färdigställas av annan bör konstnären ges möjlighet att i god tid godkänna verket konstnärligt. Detta stöds också av upphovsrättens skydd mot otillåten bearbetning och den ideella rätten.

Gestaltningsuppdraget bör skrivas med beställaren. Om du blir del av en byggentreprenad förväntas du ofta följa standardavtal i byggbranschen som kan innehålla villkor som är väldigt betungande för en enskild företagare. Det gäller särskilt ansvar för de tillstånd som krävs för att uppdragets genomföras, t.ex. verkets placering;  ansvar för installation och tekniska lösningar; ändringskrav som inkräktar på den konstnärliga integriteten; organisation och ansvar för samordning mellan olika intressenter, exv. andra entreprenörer och beställare; viteskrav som överstiger arvodets storlek eller på annat sätt är oskäliga samt omfattande och långsträckta garantier.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en hel del att tänka på i gestaltningsuppdraget, men med lite förberedelse och klargörande frågor och samråd kan du tillsamman med beställaren och andra involverade parter undanröja en hel del oklarheter och risker.

Mer råd finns i Handledning för avtalsskrivning - Offentlig konst.

Vi arbetar just nu med att ta fram Rekommendationer för gestaltningsuppdrag så har du några frågor, förslag och exempel på egna erfarenheter så maila mig gärna på jurist@kro.se .

Katarina Renman Claesson, Jurist Konstnärernas Riksorganisation


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!