Konstnaren_linda_marie_fb

Konstnärer är samhällets kanariefåglar

TEXT: Linda Marie Karlsson vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation

Vi konstnärer är samhällets kanariefåglar. När våra röster försvagas, eller till och med tystas, är demokratin satt ur spel. Vi tänker inte låta detta hända. Krönika till medlemssidorna för Konstnären 2 2023 av Linda Marie Karlsson, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation

De politiska utspelen gentemot konsten och kulturen blir allt fler. Politiker kritiserar innehållet i kulturverksamheter, till och med kräver att de stoppas, och argumenten de framför är ofta av emotionell karaktär. En del politiker går så långt som att uttrycka att den offentliga konstens roll ska vara att behaga och att konstnärlig frihet inte kan uppnås förrän konsten och konstnärerna helt kopplas bort från offentliga medel. I takt med att den här typen av utspel normaliseras och i kombination med rådande debattklimat är det heller inte ovanligt att medborgare reagerar på offentlig konst med liknande argument. Sådana moraliserande och politiserande utspel har dock föga gemensamt med de nationella kulturpolitiska målen som säger att ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”.

Mitt i en samtid där den konstnärliga friheten inskränks av populism, marknadskrafter och attraktivitetskrav står vi bild- och formkonstnärer. Vår situation är redan prekär, som yrkesverksamma utan tillräcklig tillgång till de sociala välfärdssystemen och skäliga ersättningar för det arbete vi utför. Många konstnärer som gestaltar samhälleliga frågor och utmanar normer lever dessutom under hot, upplever uttalade eller outtalade krav på att ändra eller ta bort vissa uttryck ur sina verk, en utställning eller ett projekt. Det är inte bara ett hot mot den konstnärliga friheten, utan också mot demokratin.

Jag kan fortsätta ge exempel på hur den konstnärliga friheten kringskärs men det enda vi egentligen bör fokusera på är att dessa utspel inte har juridisk bäring. Yttrandefriheten, det vill säga friheten att i tal, skrift, bild eller på annat sätt uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, är reglerad i regeringsformen och en del av vår grundlag. Yttrandefriheten gäller i allt, även det som kränker, chockerar, stör staten eller någon del av befolkningen. Grundlagen kräver att myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet och inte får ingripa mot någon för att hen använt sin rätt att uttrycka sig fritt.

Att uppleva konst som rör om, utmanar våra föreställningar eller till och med provocerar oss är en del av konstens kraft och en viktig del av en demokrati, det är rent avgörande för ett friskt samhälle. Att bild- och formkonstnärer får skäligt betalt och får ta del av välfärdssystemen är i sin tur avgörande för att vi ska kunna vara en viktig part i demokratin. I ett ekonomiskt prekärt läge är det svårt att som konstnär på egen hand stå upp mot inskränkningar i sin verksamhet.

Konstnärernas Riksorganisation arbetar dagligen med dessa frågor, och för att ytterligare stärka vår insats för den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd har vi nyligen lanserat plattformen Artistic Freedom Watch. Här kan du som bildoch formkonstnär, eller som yrkesverksam inom bild- och formbranschen, rapportera inskränkningar eller hot i din verksamhet. Plattformen är ett stöd för den som drabbas och ett sätt för oss som organisation att få en överblick över hur den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd fungerar eller inte fungerar.

Vi konstnärer är samhällets kanariefåglar. När våra röster försvagas, eller till och med tystas, är demokratin satt ur spel. Vi tänker inte låta detta hända.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!