debatt.png

Cecilia Hillström: Dags för en gemensam satsning på konstexporten

TEXT: Cecilia Hillström, ordförande Svenska Galleriförbundet

Kommersiella gallerier och offentliga institutioner måste samverka för att sätta Sverige på konstkartan, skriver ordföranden i Svenska Galleriförbundet.

I konstbranschen sneglar vi ibland avundsjukt på svensk musik- och modeindustri, som lyckats väl med att skapa internationellt genomslag för svenska artister och kreatörer. Även svensk samtidskonst skulle kunna nå framgång på bredare front, och ett fåtal svenska konstnärer lyckas också att skapa internationella karriärer för egen maskin. För de flesta krävs en aktiv marknadsföring gentemot internationella institutioner, museer och konstmarknader via gallerier och oberoende aktörer såsom curators. Men det räcker inte till för att svensk samtidskonst ska kunna profilera sig internationellt.

Galleristers framtid i en komplex bransch hänger på förmågan att fullt ut agera som partners och agenter för konstnärer. Här har vi säkert en del att lära från förlags- och musikbranschen när det gäller bredden i vårt uppdrag. Men branschen behöver koordination och stöd!

Svenska Galleriförbundet har dryga 40-talet medlemmar och företräder tillsammans ca 1200 konstnärer. Galleristbranschen är fragmenterad och består av små och medelstora aktörer, varav ett tiotal gallerier är internationellt aktiva. Till stor del sker marknadsbearbetningen via konstmässor som galleristerna kan söka sig till. I en bransch där de mest inarbetade och prestigefyllda mässorna sätter agendan för vad som ska visas kämpar galleristerna om utrymme att föra fram just sina konstnärer. Satsningarna är ekonomiskt riskfyllda projekt, ofta med ett osäkert resultat. Men det är inte bara försäljning som galleriet strävar efter; på de stora mässorna samlas viktiga curators, museiintendenter, kollegor och proffstyckare som kan påverka en konstnärs karriärmöjligheter.

Välvilliga initiativ från offentligt håll brister ofta i förståelse för hur konstbranschen är organiserad och hur man bäst stödjer dess aktörer. Låt konstbranschens egna experter, curators och intendenter träda fram i en fokuserad och gemensam ansträngning. I en bransch som fortfarande präglas av viss misstänksamhet mellan kommersiella och icke-kommersiella aktörer är det dags att skrota gamla föreställningar och börja jobba tillsammans. Ledande konstinstitutioner med internationella nätverk bör gå i bräschen för att – tillsammans med konstnärer och gallerister – föra fram svensk samtidskonst i olika forum, t ex som ett fokusområde på en ledande konstmässa. De institutionella och kommersiella delarna av konstbranschen är kuggar i samma hjul som kan sätta svensk samtidskonst på kartan.

Svenska Galleriförbundet har under de senaste åren bearbetat Kulturdepartementet kring internationellt stöd. Det är nu möjligt för gallerister att söka bidrag för kulturexport från Kulturrådet för t ex deltagande i mässor – en mycket välkommen åtgärd för att öka galleristers och konstnärers möjlighet att visa konst i viktiga konstmetropoler som Basel, London, New York, Paris och Hong Kong. Detta viktiga steg bör kompletteras med samordnade ansträngningar från offentliga och privata aktörer inom svenskt konstliv.

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!