farglada_liggande.jpg

Vad vill partierna med konsten?

TEXT: Sofia Curman

BILD: Ebba Bonde

KONSTNÄREN har gått igenom förslagen som rör bild- och formområdet för att få en föraning om vilka frågor politikerna prioriterar inför valet i höst.

Regeringen satsar 115 nya miljoner på den fria konsten i sin höstbudget. Bland satsningarna finns 60 miljoner kronor på höjd visningsersättning och stipendier som fördelas av Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Dessutom ökar man Statens konstråds anslag med 10 miljoner för konstnärlig gestaltning och 12 miljoner går till fria aktörer inom bild- och formkonsten och för att finansiera MU-avtalet. Alla anslagen är permanenta. För att se hur oppositionspartierna svarar på satsningen har Konstnären gått igenom deras motioner.

Moderaterna
En viktig satsning för Moderaterna skulle vara utbyggnad av Kulturbryggan, som instiftades av den förra Alliansregeringen för att stödja nyskapande kultur. De nya anslagen till de fria konsterna som finns i regeringens budget vill Moderaterna lyfta över till kulturbryggan.

Moderaterna föreslår satsningar på kulturexport och reformer för att få harmoniserad kulturmoms. För att främja konstnärers ekonomiska villkor bör konststuderande uppmuntras att studera grundläggande entreprenörskap och företagsekonomi. Offentlig konst är viktig, menar Moderaterna, och i den nödvändiga byggboom som råder ska staten föregå med gott exempel och koppla ihop byggande, arkitektur och konst, dock utan att kompromissa med kostnadseffektivt byggande. Moderaterna vill se en utbyggnad av Skapande skola så att projektet även innefattar gymnasiet. Moderata riksdagsledamöter har också lämnat in motioner om bland annat förändringar i upphovsrätten så att digital publicering av bilder på offentliga verk utomhus blir lagligt.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna vill värna Skapande skola men samtidigt sänka anslagen till projektet med 10 miljoner. Regeringens ökade anslag till den fria konsten med 60 miljoner kronor till stipendier och ersättningar är enligt Kristdemokraterna pengar som bör läggas på Forum för levande historia och kultursamverkansmodellen. En kristdemokratisk ledamot föreslår också en förstärkning av enprocentsregeln så att den i statliga sammanhang tolkas just som en regel och inte en rekommendation.

Centerpartiet
Även Centerpartiet vill skjuta till mer pengar till kultursamverkansmodellen och föreslår också att regionerna tillsammans med regeringen tar fram en nationell kulturplan. För att skapa större nationellt och internationellt intresse för svenskt kulturliv lägger Centern också fram idén om ett svenskt kulturhuvudstadsår där en stad vart annat år får statusen nationell kulturhuvudstad. Centern vill utreda möjligheten att införa avdragsrätt för förstahandsinköp av konst för företag, för att skapa en större marknad för ny konst utan statlig styrning. Man föreslår också en ny företagsform för småskaliga företag med en schablonskatt på 25 % på omsättningen.

Liberalerna
Liberalerna skjuter i sin budgetmotion till 100 miljoner mer till samverkansmodellen. De föreslår också ett sökbart stöd för att bevara och utveckla regionala och lokala kulturinstitutioner ute i landet, som mindre museum eller konsthallar. Man föreslår att fri entré ska vara frivilligt även för statliga museer och att arbetet med att digitalisera kulturarvet ska prioriteras högt.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna vill avskaffa både begreppet och budgetposten Konstnärlig forskning. Man föreslår en kulturkanon enligt dansk modell och mindre anslag till den fria konsten. Man vill också att en större hänsyn ska tas till befolkningens preferens när det kommer till utformningen av offentlig konst och nya byggnader, och föreslår därför en utvärdering av hur de preferenserna ser ut.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet föreslår att Skapande skola avvecklas som projekt och införlivas i skolans ordinarie verksamhet. Enprocentsregeln bör enligt Vänsterpartiet bli en bindande miniminivå i budgeten för offentliga byggprojekt, och eventuellt bör man införa sanktioner för byggherrar som inte följer den. Vänsterpartiet föreslår också en konstnärsfond enligt norsk modell, som fördelar transaktionsavgifter för äldre konst där upphovsrätten slutat gälla till unga konstnärer.

Västerpartiet vill se en reklamfri kollektivtrafik och en toleranspolicy gällande graffiti med bland annat öppna graffitiväggar. Man vill undersöka möjligheter för en tredje anställningsform för bild- och formkonstnärer genom en så kallad konstnärsallians och uppmanar också riksdagen att vidta åtgärder för att säkra tillgången till konstnärsateljéer med rimliga hyror runt om i landet.

s.30-33_politik_1.jpg