Pressmeddelanden

7 månaders krishantering för landets bild- och formkonstnärer.

15 oktober 2020

2020 har varit ett exceptionellt år för oss alla men vi kan se tillbaka på det senaste årets krishantering med viss stolthet. Vårt fokus är att alltid vara relevanta och sitta vid förhandlingsbordet med både Regeringen och dess expertmyndigheter.


Konstnärernas Riksorganisation representerar landet professionella bild- och formkonstnärer och vi är vana vid att förhandla i underläge för att våra medlemmar ska ges rättmätiga arvoden, ekonomisk och social rättvisa. Våra medlemmar tjänar 13 000 kr per månad redan före Covid-19-Pandemin.

2020 har varit ett exceptionellt år för oss alla men vi kan se tillbaka på det senaste årets krishantering med viss stolthet. Vårt fokus är att alltid vara relevanta och ständigt ha en pågående dialog med både Regeringen och dess expertmyndigheter.

Vårens första stödpaket blev fullständigt fel för våra grupper som landade utanför alla stödsystem. Läxan blev att myndighet och regering behövde lyssna och lära av oss, hade vi använts som snabbremissinstans redan initialt hade det inte behövt bli som det blev med krisrunda 1. 

Med de nya stöd som nyligen presenterats av de två myndigheter som våra medlemmar berörs av i största utsträckning, Konstnärsnämnden och Kulturrådet, ser vi att våra behov hörsammats i större utsträckning. Det återstår att se när ansökningstiderna har gått ut hur det blev i realiteten, vi återkommer till det i början av 2021. 

“Coronapandemin har drastiskt påverkat förutsättningarna att verka som professionell kulturskapare. Samtidigt har det satt ljuset på hur svåra förutsättningarna var redan innan pandemin. Att skapa bättre villkor för kulturskapare att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap är en av regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar. Finns det inte möjligheter att leva som kulturskapare, påverkar det kulturen i hela landet negativt” 

konstaterar kulturministern då hon presenterar höstbudgeten.

Det har varit enormt frustrerande att det tagit så lång tid, och att det tidigare krisstödet slog så snett. Mycket oro och bekymmer hade kunnat undvikas om kulturskaparnas medlemsorganisationer fått agera remissinstans, något vi hävdat från krisens början. Men vi har idogt legat på och kommit med konkreta förslag, ett arbete som envetet pågår med eller utan coronakris. 

Flera av de viktigaste synpunkterna vi har haft och de frågor vi drivit starkast har nu fått genomslag:

-Vi har förespråkat krisstöd i form av stipendier, och vi ser nu en ökning med 220 miljoner kronor som ska fördelas via Konstnärsnämnden med slopade krav på bevis för intäktsbortfall. Vi gläds åt att det inte enbart handlar om akuta stöd, utan också en kommande permanent förstärkning av arbetsstipendier med 43 miljoner kronor per år framöver med start 2021.  

-Vi har förespråkat efterfrågestimulerande åtgärder såsom ökade inköpsbudgetar, och vi ser nu hur Moderna Museet och Statens Konstråd får 25 miljoner vardera att göra inköp för under 2020. 

-Vi har gemensamt med Bildupphovsrätt och dess medlemsorganisationer drivit frågan om utökad visningsersättning, och vi ser nu att IV-systemet stärks med 10 miljoner kronor. 

-Vi driver, via Copyswede, att bild ska omfattas av Privatkopieringsersättningen. Vi välkomnar nu en rad förbättringar och tydliga regler, där parterna är eniga om bland annat nya ersättningsnivåer för produkter såsom datorer, surfplattor och mobiler – för mobiler från januari 2009 och för övriga produkter från september 2013. Detta gör att den skuld till kulturskaparna som uppstått nu kan betalas. Vi fortsätter bevaka våra intressen i den utredning om Privatkopieringsersättningen som tillsattes i augusti där vi ser ytterligare möjlighet till förstärkning av bildskaparens upphovsrättsliga ersättningar. 

-Gemensamt med KLYS och dess medlemsorganisationer arbetar vi för att implementeringen av DSM-direktivet ska ge kulturskaparna de upphovsrättsliga ersättningar och avtalsvillkor som de har rätt till. https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/genomforande-av-eus-nya-upphovsrattsdirektiv/

-Vi har förespråkat förstärkning av Centrumbildningarna, inte minst med tanke på AF Kulturs planerade nedmontering och Konstnärscentrums och Konsthantverkscentrums viktiga roll som förmedlare av uppdrag, och gläds nu åt att de förstärks med 10 miljoner kronor.  

-Vi har gemensamt med våra systerorganisationer inom KLYS starkt drivit frågan om rättvisa och likvärdiga villkor för enskilda firmor och i september presenterade regeringen en sådan satsning på 5 miljarder kronor. Nu lämnar vi tillsammans med KLYS remissvar på hur justeringar i detta förslag bör göras för att träffa helt rätt. www.klys.se 

-Vi var i kontakt med Kulturrådet, Konstfrämjandet och flera andra organisationer då vi förstod att utlovade utställnings- och uppdragsersättning (i t.ex. Skapande Skola) riskerade att hållas inne. Bra och snabb hantering av både Kulturrådet och Konstfrämjandet. https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/utstallningsersattning-vid-installda-utstallningar-pga-covid-19/ 

-Vi har lobbat för att våra grupper ska kunna använda sig av A-kassornas omställningsförsäkring i högre grad, och ser nu att nya, tillfälliga regler tillämpas om att kunna vilandeförklara sitt företag flera gånger under 2020 samt att det ska tillåtas viss marknadsföring och enstaka uppdrag under en vilandeperiod utan att egenföretagaren förlorar sin a-kassa.

-Vi har krävt att kultursamverkansmodellen ytterligare stärks med inriktningen att skydda kulturlivet i landets alla regioner, och konstaterar att modellen stärks med 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter. Vi arbetar fortsatt för att dessa medel ska nå enskild kulturskapare och inte enbart nå institutionerna ute i regionerna. 

-Med glädje konstaterar vi också att det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023. 

-Vi välkomnar att Sametinget får ett tillskott på 4 miljoner kronor i kulturstöd under 2020.

-Glädjande är att Form/Design Center i Malmö tilldelas 3 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021. Det tillfälliga statliga bidrag till verksamheten som har löpt över tre år, blir nu permanent. 

-Kulturrådet, som är de som har den allra största potten krisstöd att fördela även denna gång, har 881 miljoner kronor att fördela för år 2020. Här fortsätter vi påverka och påtala den orimliga snedfördelningen som vårens krispaket innebar. Bild- och formkonstnärerna hamnade i stort sett totalt mellan stolarna i den tidigare fördelningen. Vi lobbar för att fler ska kunna få ta del av det, för att säkra ett rikt konstliv i framtiden. 

Vi driver kravet att Kulturdepartementet snabbutreder en bild- och formallians liknande de allianser som finns inom scenkonsten, musiken och dansen. Vi gläds åt att Scenkonstallianserna nu tillförs ytterligare 20 miljoner kronor (utöver de 15 miljoner som tillfördes i vårens krispaket). Allianserna erbjuder en grundtrygghet och arbetsplatstillhörighet mellan uppdrag samt arbetar även aktivt med kompetensutveckling, förmedling. Vi ser det som en rimlig utveckling att även våra grupper får del av liknande grundtrygghet.

-Vi driver frågan att regeringen bör införa möjligheten till avdrag för företag vid inköp av konst, unika möbler och konsthantverk.

-Vi kräver att regeringen behåller undantaget för momsfri försäljning av konst upp till 300 000kr i pågående momsutredningen. Vi lämnar in ett remissyttrande den 30 november där vi tydliggör hur en förändrad moms påverkar bild- och formkonstnärernas situation. 

-Vi har sedan 2015 drivit frågan att konsten (och konstnärerna inte minst) ska inkluderas i politikområdet Gestaltad Livsmiljö, och välkomnar att det numera är en tydlig del i propositionen som antogs i februari 2018. Vi fortsätter verka för att bild- och formkonstnärernas perspektiv ska beaktas i stadsutvecklingsprocesserna. 

-Vi har tagit fram rekommendationer både för gestaltningsuppdrag och formgivnings/designuppdrag som ska användas så att beställare och bild- och formkonstnärer genom att identifiera och diskutera det som kan orsaka problem kan undvika dem.

-Under hela coronakrisen har vi sammanställt och tolkat regeringens olika stödåtgärder och tydliggjort hur de påverkar våra grupper och i vilken mån medlemmarna kunnat nyttja dem. 

-Vi gick snabbt ut med en checklista för krishanteringslista när Corona-krisen var ett faktum. Fler organisationer har länkat till den. 

-Utöver detta fortsätter vi arbeta med att bevaka och förstärka 1%-regeln, implementeringen av MU-avtalet, förbättringar i socialförsäkringssystemet och pensionssystemet, vi arrangerar utbildningar för alla Sveriges bild- och formkonstnärer, vi ger ut tidningen Konstnären (www.kro.se/konstnaren) som debatterar och informerar och når drygt 9 000 läsare fyra gånger / år, vi bevakar bild- och formkonstnärernas rättigheter och värnar den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd, vi skriver remissvar på kulturplaner och löpande statliga utredningar och vi arbetar med kontinuerlig juridisk och annan rådgivning för våra medlemmar.   

På punkt efter punkt kan vi konstatera att vårt idoga lobbyarbete under våren och fram tills dags dato gett resultat. På punkt efter punkt fortsätter vi att påverka för att nå bättre lösningar för bild- och formkonstnärerna och för hela branschen i stort. 

För mer information kontakta ordförande Sara Edström: sara.edstrom@kro.se, vice ordförande Linda-Marie Karlsson: lindamarie.karlsson@kro.se


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!