Pressmeddelanden

”Nedskärningarna på tvärs med de mänskliga rättigheterna”

20 november 2018

Den 26 november ska kommunfullmäktige rösta på den budget som Samstyret i Sölvesborg, bestående av SD, M, KD och och SoL-partiet, lagt fram. Den innebär försämringar för kulturen i kommunen.


I budgetförslaget för Sölvesborg ges Fritids- och kulturnämnden i uppdrag att utreda ett borttagande av det enprocentsregeln vid konstnärliga gestaltningar vid investeringar i byggnationer.

– Här hoppas jag att Samstyret inte har tänkt färdigt. Allt fler kommuner i Sverige antar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar för att det är en konst som når ut till alla invånare. Det är en mekanism som långsiktigt skapar förutsättningar för kommunen att bli attraktiv och intressant. Kommunen borde tvärtom utvärdera hur tillämpningen kan breddas, som i Göteborg, så att även privata exploatörer bidrar till konstnärliga gestaltningar, säger Sofia de la Fuente, konstnär och talesperson för Konstnärernas Riksorganisation.

Bara sedan i juni är det ytterligare fyra kommuner som anslutit sig till enprocentsregeln. Det är kommunerna Mark, Sotenäs, Smedjebacken och Lindesberg.

– Även barn och invånare i Sölvesborg bör få god tillgång till konstnärligt gestaltade livsmiljöer. Den offentliga konsten i lekparker och skolor är för många barn det första mötet med konstnärliga uttryck, säger Sofia de la Fuente.

Samtidigt ska finansieringen av Folkets hus och studieförbunden minskas kraftigt, framgår av budgeten.

De tre förslagen går stick i stäv med grundlagens skrivning om att den ”enskildes kulturella välfärd” ska vara ett av tre ”grundläggande mål för den offentliga verksamheten” och det nationella kulturpolitiska målet, formulerat av den moderatledda regeringen 2009, som slår fast att "Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling."

– Förslagen går på tvärs även med de mänskliga rättigheterna. Tillgång till bildning, språk och kultur är grundstenar i ett demokratiskt samhälle och fastslagna i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter som fyller 70 år om ett par veckor, säger Sofia de la Fuente.
 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!