Pressmeddelanden

Remiss Region Örebros kulturplan 2020-2023

24 maj 2019

Låt oss inleda med att säga vilket utmärkt initiativ det är att koppla kulturplanen till FNs globala mål utifrån Agenda 2030.


Konstnärernas Riksorganisation har läst Region Örebros läns remissversion på kulturplan för 2020-2023 och vi är både väldigt imponerade samt har noterat några saker som vi gärna uppmärksammar regionen på och som vi inte ser finns med i planen.

Låt oss inleda med att säga vilket utmärkt initiativ det är att koppla kulturplanen till FNs globala mål utifrån Agenda 2030. Ett tips är också att koppla kulturplanen till UNESCOs Mångfaldskonvention som Sverige signerade 2006 där det går att få stöd för flera viktiga områden såsom; kulturell hållbarhet, konstnärlig frihet, jämställdhet etc. Likaså är ”The 1980 recommendation of the status of the Artist” fin att luta sig mot. Här handlar det om att skapa förutsättningar för sociala och ekonomiskt goda villkor för konstnären.

Av kulturplanens ca 60 sidor behandlas bild- och formkonsten enbart på drygt 1 sida. Givet att professionell bild- och formverksamhet är ett nytt område utifrån samverkansmodellens finansieringsform sedan 2018 skulle vi gärna se större ambitioner inom fältet från regionens sida. För att svara upp mot detta borde Region Örebro Län tillföra flera mål och satsningar på bild- och formkonstområdet. Vi har däremot förstått att det i regionen genomförts en MU-enkät för att förbättra hur denna ersättningsmodell efterföljs. Det tycker vi på Konstnärernas Riksorganisation är toppen!

Bild- och formkonstnärer är en av de konstnärliga yrkesgrupper som har absolut lägst inkomster. Inkomsterna i denna kvinnodominerade sektor är alarmerande låga. Här behövs satsningar som gör det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma i regionen. Idag tvingas merparten av bild- och formkonstnärerna i landet, även de yrkesverksamma, att producera offentligt finansierade utställningar utan att få betalt för sin arbetstid. Att tillämpa avtalet för Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) är ett sätt att säkerställa att konstnärer får skäliga ersättningar för den arbetstid de lägger ned vid utställningar.

Kultursamverkansmodellen handlar om att skapa synergieffekter genom samverkan. I den andan skulle dialogen och samarbetet kunna stärkas ännu mer mellan Regionen och kommunerna, exempelvis genom att använda Konstnärernas Riksorganisations manual ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” som innehåller metoder, checklistor och goda exempel från kommuner i hela landet.

Konstnärernas Riksorganisation föreslår att Region Örebro i kulturplanen skriver in att den ska:

  • Utarbeta en handlingsplan för professionell bild- och formkonst i dialog med konstnärerna. Utifrån den utmärkta kartläggning av MU-avtalet som länet nyligen har genomfört.
  • Säkerställa att professionella bild- och formkonstnärer som ställer ut i länet erhåller MU-avtalsenliga ersättningar, inklusive arvoden för sina omkostnader och för sin arbetstid. Införa en regional MU-avtalspott, liksom i Västra Götalandsregionen, till vilken arrangörer i länet kan söka medfinansiering för att konstnärerna ska få MU-avtalsenliga ersättningar inklusive ersättning för sin arbetstid.
  • Utreda behoven av och möjliga platser för ett resurscentrum för bild- och formkonsten i dialog med konstnärerna.
  • Stödja kommunerna så att enprocentsregeln kan införas i alla kommuner.
  • Utveckla stödfunktioner och metodutveckling i dialog med de kommuner som vill stärka sitt arbete med konstnärliga gestaltningar vid om-, ny- och tillbyggnationer. Tänk på att kvalitetsgranska urvalsgrupper inför upphandlingar.
  • Ge kompetens- och resursstöd så att kommunerna kan använda metoder och verktyg (så som cultural planning) för att kulturen ska genomsyra samhällsplaneringen, och underlätta för kommuner och privata exploatörer att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar.
  • Uppmuntra kommunerna att skriva licensavtal med Bildupphovsrätt i Sverige.

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!