Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner

Rapporten MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner innehåller sammanställd information om förekomsten av skrivningar om avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) och enprocentsregeln i aktuella kulturplaner från de 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen. Rapporten visar att 18 av 20 regioner nämner MU-avtalet och enprocentsregeln. Däremot är det bara ungefär hälften av regionerna som tydligt skriver i kulturplanerna att de tillämpar dessa.

Som en del av kultursamverkansmodellen tar regionerna vart tredje till fjärde år fram kulturplaner som ligger till grund för statliga bidrag för regionala kulturverksamheter och som är styrande för regionernas arbete med samverkan inom modellen. Kulturplanernas skrivningar har därför en stor kulturpolitisk och konstnärspolitisk betydelse.

Konstnärernas Riksorganisations rapport MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner innehåller sammanställd information om förekomsten av skrivningar om avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) och enprocentsregeln i aktuella kulturplaner från de 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen.

Undersökningen visar att 90% av kulturplanerna, 18 av 20, nämner MU-avtalet och att lika många nämner enprocentsregeln. Däremot uttrycker bara ungefär hälften av regionerna tydligt att de tillämpar MU-avtalet eller enprocentsregeln.

Ur ett konstnärspolitiskt perspektiv är det bra att regionerna skriver in formuleringar om MU-avtalet och enprocentsregeln i kulturplanerna. Det borgar för en långsiktighet vad gäller skäliga ersättningar vid utställningar och för den offentliga konsten.

Vi rekommenderar regionerna att skriva in i sina kulturplaner att MU-avtalet och enprocentsregeln ska användas, att så långt det är möjligt använda bindande formuleringar rörande MU-avtalet och enprocentsregeln i kulturplanerna och att hänvisa till existerande styrdokument där sådana finns.

Ladda ner dokument här:

MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner 2023


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!