Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

MU_webb_2362x1016

Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet) 2024

Den 30 november 2023 fattade regeringen beslut om ett nytt MU-avtal, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning.

Det nya avtalet har arbetats fram med en bred förankring, framför allt med avtalets parter; Kulturrådet (som representant för staten), Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, men även med representanter från Sveriges Museer, Konstkonsulenterna i Sverige, Moderna museet samt Region Västernorrland och Region Skånes kulturförvaltningar.

Målet med det nya avtalet är att det ska vara tydligare och enklare att använda för utställningsarrangörer och konstnärer.

De viktigaste förändringarna i det nya MU-avtalet

  • Avtalet avser att etablera god branschpraxis för området
  • Medverkansersättning definieras tydligare
  • Förenklade tariffer för utställningsersättning
  • Ingen övre gräns för antal upphovspersoner som kan få utställningsersättning
  • Ingen tidsgräns för utställnings längd vid beräkning av utställningsersättning
  • Förtydligande gällande lägsta nivå av utställningsersättning, s.k. garantibelopp
  • Förtydligande om arrangörs ansvar vid inställd utställning

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2024.

Det gamla MU-avtalet gäller fram till den 31 december 2023. Enskilda/individuella avtal som redan ingåtts mellan arrangör och konstnär för utställning under 2024 ska tillämpa det gamla MU-avtalet eftersom det gällde då avtalet mellan arrangör och konstnär ingicks, dock ska de uppräknade tarifferna användas.

Bakgrund

MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga utställningsarrangörer men som är branschpraxis för alla slags utställningsarrangörer. Avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till upphovspersoner som ställer ut eller medverkar i en utställning med verk som de själva äger.

Ladda ner dokument här:

MU-avtal 2024


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!