Rapportarkiv

Utsikt från ateljéerna 2008

KRO/KIF har bland sina medlemmar genomfört en enkätundersökning om konstnärers förhållen. Enkäten genomfördes som del av ett större projekt för att undersöka och kartlägga jämställdheten inom bild- och formområdet, dels på grund av bristen på statistik både vad gäller ekonomiska, företagsnära och sociala frågor men också rent generellt för hela bild- och formområdet. Undersökningen genomfördes parallellt med Konstnärsnämndens rapport om konstnärers ekonomiska villkor inom kultursektorn för att ge KRO/KIF egna siffror för att kunna jämföra med dem som Konstnärsnämnden skulle komma fram till. 

Fakta om rapporten
Den 17 november 2008 skickade KRO/KIF ut en enkät om Konstnärers förhållanden till 4547 bild- och formkonstnärer. 1903 eller 42 procent svarade, varav 69 procent kvinnor och 31 procent män. De som svarade tillhörde flera olika bild- och formorganisationer bland andra BUS, KRO, KIF och Konsthantverkscentrum, KHVC. Drygt hälften befann sig i åldersgrupperna över 50 år. Frågorna i enkäten omfattade jämställdhet, konstnärliga, ekonomiska, företagsnära och sociala förhållanden. 

Ladda ner dokment här:

utsikt_2008.pdf