Rekommenderade arvoden


Vi hjälper våra medlemmar och deras uppdragsgivare med praktiska verktyg såsom avtalsmallar, information om arvodesrekommendationer. Genom att vi sätter upp och följer riktlinjer för vad som är skälig ersättning och bra arbetsvillkor stärker vi den konstnärliga yrkesrollen och ser till att yrket inte urholkas. Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer avser bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och liknande yrkesgrupper och anger lägsta rekommenderade nivå. Ersättningsnivå och övriga villkor bör alltid förhandlas.

Rekommendationer | 

Arvodesrekommendationer

Ladda ner rekommendationerna som gäller från januari 2024 i pdf-format.

Rekommendationerna anger lägsta rekommenderade nivå och gäller för konsult/expertarvoden, panelarvoden samt skapande skola.

Arvodesrekommendationen är en miniminivå. Vid förhandling om timarvode ska hänsyn tas till konstnärens utbildning och erfarenhet samt uppdragets beskaffenhet och ansvars- och verksamhetsområde.

Tarifferna uppdaterades 2023-10-16 och gäller från 1 januari 2024 tills vidare.

Alla kostnader anges exklusive moms om ej annat anges.

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi.

1. Uppdrag, ersättning per timme

Minimiarvode vid uppdrag såsom produktionsarbete, projektverksamhet, medverkansersättning vid utställning, tillfälliga konsult-, rådgivnings- och juryuppdrag, guidningar. 

1 130 kr per timme F-skatt

2. Anställning

Rekommenderad månadslön minst 32 000 – 50 000 kr (A-skatt) brutto, nivån sätts med hänsyn till utbildning, erfarenhet, ansvar, verksamhetsområde och tjänstens beskaffenhet. Se gärna DiKs Lönestatistik för fördjupning.

3. Framträdanden såsom föredrag, gästföreläsningar, ateljévisningar

Framträdanden upp till 15 minuter: lägst 3 400 kronor (F-skatt)
Framträdanden upp till 2 timmar: lägst 8 500 kronor (F-skatt)
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kronor (F-skatt) per påbörjad timme.

Vid större arrangemang förhandlas ersättning för framträdande utifrån arrangemangets  specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

4. Panelarvode

När yrkesverksamma kulturskapare deltar i panel utgår ett arvode om lägst 3 400 kr (F-skatt).

5. Gestaltningsuppdrag

Arvodesnivåer bygger på rekommenderad arvodesnivå för uppdragsarbete (se punkt 1 ovan). Vid uppdrag med fastlagd budget bör i normalfallet riktlinjen vara att minst 40 % av beställningsuppdragets budget går till konstnären som ersättning för nedlagt arbete samt konstnärligt arvode. Hänsyn bör dock tas till arbetets och verkets art och omfattning.

Vid skissuppdrag bör tid och omfattning av skissuppdraget fastställas och ersättas på förhand. Vid parallella uppdrag och tävlingar bör därför beställaren budgetera för gestaltningens skissersättning för deltagande konstnärer med ett belopp som motsvarar förväntat arbete i skissuppdraget. Läs mer på sidan Gestaltningsuppdrag.

Annons ↓

6. Utställningar

Vid utställningar bör alltid MU-avtalet följas och medverkansersättning förhandlas. Ersättning för arbetstid bör följa rekommenderat minimiarvode för uppdragsarbete under punkt 1. Utställningsersättning är en upphovsrättslig ersättning och utgår enligt MU-avtalets tariff. Läs mer på sidan Utställning där du kan ladda ner Mu-avtal och MU-avtalsmall.

7. Ersättning för upphovsrättsligt nyttjande 

Den upphovsrättsliga ersättningen ska vara skälig (lämplig och proportionell) i förhållande till det nyttjande som licensieras. Notera att om den avtalade ersättningen visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från utnyttjandet av verket, har upphovsmannen rätt till ytterligare skälig ersättning. Se 29 § Upphovsrättslagen.

8. Formgivning

Ersättning för uppdrag, se punkt 1-2.

9. Uppdrag i skola

Klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever):

 • 1 lektion upp till 60 minuter 5 000 kr
 • 2 lektioner 6 000 kr
 • 3 lektioner 7 000 kr
 • 4 lektioner 8 500 kr
 • Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr
 • Storsamling (flera klasser), lägst 8 500 kr

Uppdrag betecknade som klassbesök avser inte projekt eller andra aktiviteter som kräver mer omfattande förberedelser och planering.

Skapande skola är en regeringssatsning för mer kultur i grundskolan och i förskoleklasser. Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild förhandling om arvode ske. Ett arvode om lägst 1 130 kr per timme (F-skatt) bör då tillämpas. Vid beräkning av antalet timmar ska kulturskaparen ha rätt att räkna med tid för möten och förberedelser.

När det gäller just undervisning finns det undantag för utbildning som tillhandahålls av det allmänna och deras underleverantörer. 

Läs mer om moms hos Skatteverket.

9. Resor och omkostnader 

Kostnader för resor och uppehälle på annan ort än hemorten ska ersättas. Därutöver bör traktamente utgå enligt gällande normer. Frakt och försäkring av verk bör, om inget annat avtalats skriftligt, bekostas av uppdragsgivaren.

10. Moderatorsuppdrag 

Lägst 8 500 kr för upp till två timmar. Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kronor per påbörjad timme.

Screenshot 2023-03-16 at 12.14.47

Med vår fakturahandledning blir det rätt!

20 mars 2023
När du säljer ett konstverk, föreläser eller utför ett uppdrag ska du skriva en faktura till kunden. En faktura måste innehålla vissa obligatoriska uppgifter för att uppfylla de krav som ställs enligt bokföringslagen.

Läs mer →

Annons ↓

Goda råd vid alla typer av uppdrag

 • Specificera uppdragets innehåll och omfattning
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand
 • Respektera upphovsrätten
 • Upprätta skriftliga avtal
 • Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT
 • Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (SKV562)

rekommendationer_konst_gest_omslagmockup.jpg

Rekommendationer Konstnärliga gestaltningar

28 april 2020

Förberedelse och upphandling av konst kräver kunskap, kompetens och erfarenhet hos både beställare och konstnärer, men många problem och missförstånd uppstår först under själva genomförandet av gestaltningsuppdraget samt därefter under verkets förvaltning. Den här texten lyfter vad som kan vara bra att tänka igenom i gestaltningsprocessens olika faser.

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

”Plattformstest”

29 maj 2024
Konstnärernas Riksorganisation följer utvecklingen av digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Här ger vi en orientering i vad du som bild- och formkonstnär (konstnärer) bör vara uppmärksam på om du ska, eller redan, säljer din form och konst via en digital plattform.

Läs mer →

Tävlingsregler

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

Läs mer→

MU_webb_2362x1016

Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet) 2024

8 december 2023
Den 30 november 2023 fattade regeringen beslut om ett nytt MU-avtal, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!