Reform 13. Sverige ska verka för en stärkt internationell konstpolitik

Sverige bör verkar för att:

Förutsättningarna och villkoren för bild- och formkonstnärer är problematiska i större delen av världens länder, även inom Europa. EU:s kulturprogram Creative Europe bör därför i mycket större utsträckning stödja fria konstnärer genom bland annat produktionsstöd. EU borde även arbeta fram konkreta förslag för att få igång den europeiska arbetsmarknaden för bild - formkonstnärer. Det bör handla om att anta rekommendationer om enprocentsregeln för konstnärlig gestaltningar och miniminivåer på ersättningar till konstnärer vid utställningar (MU-avtalet).

I rapporten ”The Right to Freedom of Artistic Expression and Creativity” (2013) slår FN:s specialrapportör för kulturella rättigheter Faria Shaheed fast att ”konstnärlig kreativitet är nödvändigt för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen”. Ett vitalt och utforskande konstliv kräver dock att samhällets konstnärer kan verka under rimliga omständigheter. Med FN:s ord: En fri konst förutsätter att ”stater tar sitt ansvar och skyddar, försvarar och stödjer konstnärer och deras konstnärliga frihet”.

International Association of Art (IAA) verkar för att stärka samarbetet mellan konstnärer i alla länder, förbättra konstnärernas ekonomiska och sociala ställning på det internationella planet samt försvara deras materiella och ideella intressen. Organisationen har officiell status hos UNESCO, FN:s organ för kultur-, utbildnings- och vetenskapsfrågor. Den svenska sektionen av IAA är Konstnärernas Riksorganisation, och ledamöterna väljs vartannat år i samband med Konstnärernas Riksorganisations riksmöte. 

[1] https://cultureactioneurope.org/projects/1-percent-for-culture-campaign/

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!