Fokusfrågor


Vi arbetar med en mängd olika konstnärspolitiska frågor. De som vi för tillfället definierar som särskilt viktiga är våra fokusfrågor. I den här sektionen presenterar frågorna och hur vi arbetar med dom. Just nu har vi särskilt fokus på enprocentsregeln, konstnärlig frihet och armlängds avstånd, MU-avtalet och kultursamverkansmodellen. I den här sektionen presenterar vi vårt arbete när det gäller fokusfrågorna, samt artiklar som på olika sätt belyser och fördjupar dessa frågor.

Aktuella fokusfrågor 2024

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln är en princip för finansiering av offentlig konst som innebär att en procent av budgeten för byggprojekt avsätts för konstnärliga gestaltningar. Den tillämpas av 55% av regionerna och 41% av kommunerna i Sverige och gör att det skapas många gestaltningsuppdrag för konstnärer när det byggs mycket. Vi arbetar för att fler regioner och kommuner skall införa regeln.

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd

Den konstnärliga friheten hotas i dag från flera håll. Många konstnärer som gestaltar företeelser i samhället och utmanar normer lever under ständiga hot. Vi ser också en oroväckande trend där politiker i högre grad styr över konstens innehåll och sätter principen om en armlängds avstånd ur spel vilket också är ett hot mot demokratin. Konstnärernas Riksorganisation har därför i år startat plattformen Artistic Freedom Watch där professionella bild- och formkonstnärer kan anmäla om de upplevt att deras konstnärliga frihet blivit inskränkt.

MU-avtalet

MU-avtalet är en förkortning för Avtalet för medverkans- och utställningsersättning. Avtalet slöts mellan Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund och svenska staten 2009 och reglerar hur konstnärer skall ersättas vid utställningsuppdrag. Det är bindande för statliga utställningsarrangörer och skall vara vägledande även för andra offentligt finansierade arrangörer. Vi agerar för att det skall tillämpas på bästa sätt.

Kultursamverkansmodellen

Genom den så kallade kultursamverkansmodellen fördelas statliga medel till regionala och kommunala konstinstitutioner över hela landet och är därmed en viktig del av konstens infrastruktur. Nyligen har modellen utretts av svenska staten och vi har kommit med flera inspel, träffat utredningen och lämnat ett remissvar. Därför har vi lagt extra krut på den frågan detta år. Läs mer om kultursamverkansmodellen och hur vi jobbar för att påverka den regionala kulturpolitiken.

Trygghetssystemen

Socialförsäkringssystemet och andra arbetsmarknadspolitiska- och näringslivspolitiska regelverk måste fungera som trygghet även för konstnärer med oregelbundna inkomster och som både är företagare och anställda samtidigt, så kallade kombinatörer. Aktuella statliga utredningar på området är SGI-utredningen (SOU 2023:30) och a-kasseutredningen (SOU 2020:37) som innehåller viktiga förslag för egenföretagande bild- och formkonstnärer. I båda dessa föreslås stärkt social trygghet för frilansare och kombinatörer genom bättre tillgång till sjuk- och föräldrapenning och arbetslöshetsförsäkring för dessa grupper.

Annons ↓

enrpocentsregeln_ill.jpg

Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer

Enprocentsregeln |  7 september 2023
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Här samlar vi information om hur arbetet med den offentliga konsten kan stärkas och genomföras.

Läs mer →

Konstnärlig frihet – ett juridiskt perspektiv

Konstnärlig frihet |  11 september 2023

Under de senaste 70 åren har konstnärliga rättigheter debatterats och deklarerats av statliga och internationella organisationer, men få känner till exakt vad dessa är. Hur ska vi egentligen förstå begrepp som konstnärlig frihet, kulturell välfärd och armlängds avstånd? Konstnärernas Riksorganisations förbundsjurist Katarina Renman Claesson reder ut begreppen ur ett juridiskt perspektiv och uppmanar oss att sprida kunskapen om kulturella rättigheter.

"Med alla de begrepp som används då vi ska diskutera rätten att få utöva och få tillgång till fri kultur är det inte svårt att förstå att det inte finns en klar bild av vad som egentligen gäller. Viktigt nu är att sprida kunskapen om att våra rättigheter som medborgare och kulturskapare ställer krav på det offentliga, och kanske än mer att de politiker och tjänstemän som utövar den offentliga makten vet vad de lovat oss medborgare och världen. Vi kan ju börja med sakliga och opartiska beslut i valet av konst och konstnärer samt skälig ersättning så snart det offentliga är uppdragsgivare eller köpare." ◾️

Artikeln publicerades först i Konstnären nr 2 2023.

Läs mer →

Annons ↓

regioner-borders

Vad är kultursamverkansmodellen?

Fokus kultursamverkansmodellen |  8 april 2024

Kultursamverkansmodellen är en modell för att fördela statliga medel till kulturverksamheter i landets 20 regioner. I en process där staten, regioner och kommuner samverkar i dialog med civilsamhället och det fria kulturlivet, fördelas medel till ca 250 verksamheter inom sju olika konst- och kulturområden varav professionell bild- och formkonst är en. Medlen fördelas med utgångspunkt i regionala kulturplaner som regionerna tar fram vart 3-4 år. Att på olika sätt engagera oss i kulturplaneprocessen är ett viktigt sätt för oss att försöka påverka den regionala kulturpolitiken.Vi lämnar våra synpunkter och förslag på de regionala kulturplanerna när de går på remiss och deltar om det är möjligt i dialogmöten med regionen. Remissyttrandena tas fram i samarbete med våra regionala företrädare.

Läs mer →

puff-gbg-mu-IG

Riktlinjer och nyckeltal – Inspireras av Göteborgs stads föredömliga arbete med hållbara ersättningar till konstnärer

MU-avtalet |  26 februari 2024
Hur ska regionala och kommunala kulturförvaltningar kunna göra det tydligt för politikerna hur mycket som behöver skjutas till i budgeten för att konstnärer och andra uppdragstagare ska få skäliga ersättningar? Göteborgs stad har tagit sig an denna fråga på ett föredömligt sätt vilket bland annat resulterat i en kommunal riktlinje och ett nyckeltal.

Läs mer →

regioner-mu-1pc-IG

MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner

MU-avtalet |  10 januari 2024
Rapporten MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner innehåller sammanställd information om förekomsten av skrivningar om avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) och enprocentsregeln i aktuella kulturplaner från de 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen. Rapporten visar att 18 av 20 regioner nämner MU-avtalet och enprocentsregeln. Däremot är det bara ungefär hälften av regionerna som tydligt skriver i kulturplanerna att de tillämpar dessa.

Läs mer →

MU-avtalet broschyr

Äntligen nytt MU-avtal!

29 november 2023
Regeringen har i dag fattat beslut om ett reviderat MU-avtal för utställande bild- och formkonstnärer, fotografer och illustratörer. Avtalet är ett steg i rätt riktning för att lösa problemen med dåliga villkor i branschen.

Läs mer →

Ulrika Källén 2 fotograf Thron Ullberg

Aktuella utredningar om de sociala trygghetssystemen

5 februari 2024
Vi i Konstnärernas Riksorganisation har sedan länge arbetat för att bild- och form. Vi driver ofta den här typen av sektorsövergripande konstnärspolitiska frågor tillsammans med KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) där vi är en av 14 medlemsorganisationer. Vi ställde några frågor till Ulrica Källén som är verksamhetsledare på KLYS om de aktuella utredningarna.konstnärer som är egenföretagare ska få tillgång till de sociala trygghetssystemen.

Läs mer →

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

15 mars 2023
Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!