Besked om regeringens krisstöd till kulturen

24 april 2020

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier och Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen.


Hos Konstnärsnämnden kan yrkesverksamma konstnärer söka ersättning för inställda konstnärliga uppdrag som medfört ett intäktsbortfall på 15 000 kr. Senast dag för ansökan är den 12 maj.

Hos Kulturrådet kan konstnärligt verksamma aktörer (t.ex. konstnärskollektiv) söka ersättning för inställda eller framflyttade kulturevenemang. Senaste dag för ansökan är 11 maj.

Nedan görs ett kort sammandrag av vilka som kan få ersättning och för vad, men för att få en fullständig bild måste du också läsa den information som finns hos resp. myndighet.

Konstnärsnämndens krisstipendium

När ansöka? (OBS! Kort ansökningstid, senast den 12 maj 2020!)

Ansökan om krisstipendium kan ske senast den 12 maj 2020. Beslut fattas i juni för att kunna betalas ut före midsommar. Det är inte säkert att alla som ansökt och har rätt till krisstöd kan få stödet, om pengarna inte räcker kan prioriteringar behöva ske utifrån ekonomiskt behov och utifrån omfattning av den konstnärliga verksamheten. Beslutet går inte att överklaga.

Närmare information här

Vilka kan söka?

Hos Konstnärsnämnden går det att söka s.k. Krisstipendium för yrkesverksamma konstnärer och som till följd av Coronakrisen drabbats av uteblivna intäkter på grund av att ett ”konstnärligt uppdrag” ställts in. Uppdraget ska ha varit överenskommet senast den 29 mars 2020 och ska ha varit inplanerat att genomföras någon gång under perioden 12 mars – 31 augusti 2020. Överenskommelsen/avtalet ska kunna styrkas med kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller annat. 

Krisstipendium kan inte fås av de som
- under 2020 uppbär statlig inkomstgaranti, 10-årigt långtidsstipendium eller femårigt arbetsstipendium. 
- erhåller ersättning för mer än halvtid från A-kassan under den period som intäktsbortfallet avser.
- Är/var studerande på mer än 50 % under perioden du söker krisstipendium för.
- Har/hade en heltidsanställning under perioden du söker krisstipendium för, detta inkluderar anställning i Musik-, Teater- och Dansallianserna

Vilken typ av uppdrag?

Det inställda uppdragen ska vara kopplat till den konstnärliga verksamheten och kan vara föreställningar, workshops, konserter, utställningar, konstnärssamtal med mera. Stödet omfattar inte potentiell utebliven försäljning. Se Kulturrådets stöd för den typen av intäktsbortfall.

Hur mycket?

Det går att söka krisstöd med beloppen 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor motsvarande de intäktsbortfall det uteblivna uppdraget ha medfört och ska kunna styrkas med avtal, kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller annat. Eventuella prioriteringar kommer att ske utifrån framför allt ekonomiskt behov, inte utifrån sökt belopp. 

 

Kulturrådets stödpaket

Kulturrådet fördelar stöd för kulturevenemang som ställts in inställda eller skjutits upp till följd av covid-19. De kulturevenemang som omfattas är evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Exempelvis konsert, scenkonstföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang.

Evenemanget ska ha varit anordnat för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det och skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 (och kommer inte heller kunna hållas före det datumet). Evenemanget ska ha varit offentliggjort eller fastställt i en plan för verksamheten.

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/stodpaket-kultur-utstallningar-forelasningar-och-liknande-evenemang/

Se mer detaljerade Riktlinjer här.

När ansöka? 
(OBS! Senast den 11 maj 2020!)

Stödet för inställda och uppskjutna utställningar, föreläsningar och liknande evenemang kan sökas senast den 11 maj 2020.

Mer information om stödet till scenkonstföreställningar (kan sökas senast den 12 maj) och konserter (senast 13 maj) finns på Kulturrådets webbsida. Se länk ovan.

Vilka kan söka ersättning?

Stödet kan också sökas av konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i ett kulturevenemang. Stödet kan endast sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet.

En konstnärligt verksam aktör är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som är:

  • professionellt verksam inom de konstnärliga yrkena,
  • medverkar i ett kulturevenemang, 
  • inte faller inom annan myndighets ansvarsområde.

Exempel på konstnärligt verksam aktör: musikgrupp, teaterensemble, konstnärskollektiv, fri dansgrupp. OBS! Stöd till enskilda konstnärer kan sökas från Konstnärsnämnden, se ovan.

Stödet kan sökas också av arrangörer av konserter, scenkonstföreställningar, utställningar, föreläsningar eller andra liknande kulturevenemang, dock inte de som tilldelas medel direkt av regeringen eller får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen.

En arrangör är en juridisk person eller enskild näringsidkare som presenterar ett kulturevenemang för allmänheten. Exempel på arrangörer kan vara konsertbolag, utställare, teatrar, arrangörsföreningar, museer, bokhandlare och liknande.

Men även bland de som är berättigade till stöd kommer prioriteringar ske eftersom medlen är begränsade. Medlen kommer att fördelas till en mångfald av kulturella uttryck. Hänsyn kommer att tas till de sökandes behov av ekonomiskt stöd och att
 

För vad kan du få bidrag?

Du kan söka stöd för intäktsbortfall eller merkostnader som uppkommit på grund av att kulturevenemang i Sverige ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av covid-19. Stöd ska i första hand lämnas för intäktsbortfall som direkt relaterar till det kulturella innehållet i de inställda evenemangen, så som utebliven biljettförsäljning och försäljning av konstnärliga produkter för kulturevenemanget.  Indirekt intäktsbortfall så som försäljning av andra produkter eller intäkter från försäljning av mat och dryck kan i särskilda fall beaktas.  Avdrag ska göras för minskade kostnader som är en följd av att evenemanget har ställts in, kostnader som kunde ha undvikits när evenemanget ställdes in samt annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med anledning av att evenemanget har ställts in. Stöd kan få för högst 75 procent av sådant intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 miljon kronor.

Båda myndigheters stöd grundar sig på Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19  

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!