executive_comitte_2015_small.jpg

IAA:s kongress i Pilzen - KRO:s ordförande rapporterar

20 oktober 2015

I Europas kulturhuvudstad 2015, Pilzen i Tjeckien, genomförde International Artist Association IAA Europa och IAA Världen sina kongresser den 14 -18 oktober. Från Sverige deltog Katarina Jönsson Norling, ordförande KRO, Pontus Raud, ledamot i den europeiska kommittén samt Anders Lidén ledamot i världskommittén. Kongressen samlade ett 60-tal deltagare från 30 länder.


Europa var först ut med att hålla General Assembly, Katarina verkade som mötesledare tillsammans med Thomas Weis från tyska IGBK.  Efter rapporten Statutes of the artists från presidenten Pavol Kral från Slovakien och ytterligare rapporter från övriga nationer och regioner så var det dags att välja ny styrelse och president. Werner Schaub som representerar tyska IGBK valdes till president, de har ett tätt samarbete med organisationen EVA, European Visual Artists, som representerar upphovsmannaorganisationer på europeisk nivå. De har planer att tillsammans inrätta ett kontor i Bryssel. Om det lyckas är det en möjlighet för IAA kommittéer inom EU (som KRO, Sverige) att påverka EU-politiken. Pontus Raud återvaldes in i styrelsen. Den nya styrelsen kommer att ha sitt första möte i mitten av december i Berlin.

Nästa dag hölls en kongress på temat Statues of the artists. Här föredrog Marta Mabel Perez en omfattande undersökning som har genomförts angående konstnärernas situation i Puerto Rico - Study of the Puerto Rican Artist.  Katarina Jönsson Norling föreläste om det svenska MU-avtalet som framhålls som en förebild på området och Grete Marstein från Norge berättade om procentsregeln, understödd av Pontus Raud och Werner Schaub deltog också under den punkten.

lonn_for_arbeit.jpg
Bild: KROs ordförande Katarina Jönsson Norling stödjer norska "lönn för arbeid-kampanjen"

Många intressanta samtal och diskussioner uppstod, det är slående hur lika våra svårigheter trots allt är, fast vi har så olika sammanhang att verka i. Det handlar om att få anständiga villkor med betalt för arbete, det handlar om svårigheten att kunna försörja sig på sitt yrke, det handlar om, -som Franklyn Glover från Ghana framhöll- att ”non-appreciation of art is our biggest problem”. Om ingen uppskattar konsten så spelar det ingen roll hur mycket pengar de förfogar över, privat eller offentligt. De kommer ändå inte att lägga sina pengar på konst, menade han. Det är något vi också kan relatera till. På många håll i världen finns det förstås väldigt lite offentliga medel till konst, i Mexiko berättade IAAs president Rosa-Maria Burillo att man har infört ett system där konstnärer kan betala skatt i form av ett konstverk(!). Stor oro utrycktes för att det dras ned på utbildningar inom kultur i skolan något som även det diskuteras här hemma.

Följande dagar ägnades General Assembly för IAA-världen med många anföranden och rapporter om hur konstnärernas situation är runt om i världen och vad organisationerna ägnar sig åt. Den exekutiva kommittén har den senaste fyraårsperioden åstadkommit en transparant ekonomi och stärkt den genom att öka antal betalande medlemsländer från 23 till 46. Både genom att återansluta gamla medlemmar och ansluta nya. Just nu finns alla kontinenter representerade utom Nordamerika eftersom USA inte kan ansluta till nuvarande konstitution och Kanada för tillfället har vilande medlemskap. En del länder vill gärna vara medlemmar men saknar ekonomiska möjligheter att betala medlemsavgiften. Man har också lagt ett stort arbete på att ta fram enklare procedurer för organisationerna att producera IAA-kort med enhetlig design och att det ska gälla i så många länder som möjligt.

Vi uppmärksammades flera gånger på att vårt MU-avtal väcker mycket stort intresse världen över.  I flera tal framhölls att MU-avtalet kan användas som förebilder för organisationer i andra länder. Förutom själva ersättningen så är det också vikten av avtalet och förhandlingen, att man sätter upp ett skriftligt avtal mellan arrangör och utställare som är viktigt att poängtera. Det är något som kan införas i många länder oavsett ekonomisk kapacitet. Det är alltid viktigt för konstnären att få tydliga villkor.  MU-avtalet och MU-avtalsmallen som finns översatta till engelska kan vara till stor hjälp för andra organisationer.

Vi uppmärksammades flera gånger på att vårt MU-avtal väcker mycket stort intresse världen över. 

Flera länder i Europa är nu i gång med olika kampanjer för att ersätta konstnärer för arbete. Som exempel kan jag nämna Norge med kampanjen: ”lönn for arbeit” och England med ”Paying-artists”. Det är inspirerande och lärorikt att ta del av både andra länders kampanjer och olika typer lösningar på våra problem. IAA-mötet antog en resolution inlämnad av Norge där hela  IAA- världen ställer sig bakom kampanjerna. 

En annan resolution – från Sverige – rörde frågan om fristäder för konstnärer. Fristäder kom först till för förföljda författare, det har sedan ett antal år pågått ett arbete från många organisationer att bredda systemet och få med även bildkonstnärerna. IAA uppmanar i resolutionen sina lands kommittéer att arbeta för att fristäder även ska omfatta bildkonstnärer i deras länder och att om möjligt vara behjälpliga i proceduren med att verifiera konstnären som, söker fristad.

IAAs arbetsformer diskuterades återkommande, det framfördes kritik mot alltför långa svårtydda rapportläsningar, istället önskas ännu mer tid för att dela erfarenheter och lära av varandras goda exempel. Många enas om att utbytet av idéer och tankar organisationerna emellan är givande för det fortsatta arbetet. Det finns idag ingen annan organisation som axlar den rollen lika täckande som IAA men IAA måste också förändras, utvecklas och moderniseras för att vara en relevant organisation för konstnärer idag, mötet i Pilzen gav det bestående intrycket att nu vill många engagera sig för att åstadkomma den förändringen, och att organisationen är redo för det.

Efter åtta år i världskommittén så lämnar nu Anders Lidén från Sverige sitt uppdrag. Anders blev välförtjänt utnämnd till Honorary President for IAA som tack for sin insats i Executive Committee. Hans insats ses som stort värde för IAA utöver det som kan vara väntat av en ledamot.

KRO sänder ett stort och varmt tack för det stora arbete han har lagt ner till förmån för världens konstnärer under alla dessa år. 

anders_liden_och_rioji_ikeda.jpg
BILD: Anders Lidén som tackades av med Rioji Ikeda.

Sverige har även i fortsättningen en plats i exekutivkommittén genom att Katarina Jönsson Norling valdes in till ny ledamot. Till ordförande valdes Bedri Beykam från Turkiet, (ordförandeskapet vandrar mellan de olika regionerna, tidigare ordförande RosaMaria Burillo var från Mexico) Pavol Kral är den nya koordinatorn för Europa.

Nästa General Assembly sker om fyra år, förhoppningsvis i ett arabiskt land.

Katarina Jönsson Norling, ordförande KRO

IAA Världen www.aiap-iaa.org
IAA Europa www.iaa-europe.eu

 

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!