Med konstnärlig frihet i fokus på bokmässan

4 oktober 2023

Vice riksordförande Linda Marie Karlsson besökte Bokmässan i Göteborg med fokus på samtal om konstnärlig frihet och armlängds avstånd.


Årets bokmässa i Göteborg bjöd på en mängd samhällsaktuella kulturpolitiska samtal och debatter. Flera samtal innehöll diskussioner om digitalisering av kulturen, AI, den nya upphovsrättslagen, yttrandefrihet samt hat och hot mot kulturskapare och journalister. Mitt fokus var framför allt på samtalen kring konstnärlig frihet och armlängds avstånd. Tydligt är att dessa frågor blivit alltmer angelägna sedan förra årets mässa. Flera medverkande lyfte vikten av att kulturens frihet, kraft att verka och att själva dess existens är en av vår samtids allra viktigaste demokratiska frågor. Här pekades också på kulturskaparnas branschorganisationers oumbärliga roll som en samlande kraft för konstnärerna, som verkar för våra sociala och ekonomiska villkor och möjligheter att fortsätta skapa i en polariserad och politiserad tid.

Stefan Jonsson, professor och författare, lyfte i Sveriges Författarförbunds samtal "Konstens frihet och de kreativa näringarna" särskilt Konstnärernas Riksorganisations förbundsjurist Katarina Renman Claessons redogörelse för de lagar och förordningar vi har att luta oss emot för att försvara och värna den konstnärliga friheten, från vårt seminarium "Konst och demokrati" tidigare i år, där också Stefan medverkade. Att vara medvetna om det handlingsutrymme juridiken ger oss är viktigt för att kunna agera gentemot inskränkningar och utspel. Här spelar kunskapen hos branschorganisationerna en ytterst viktig roll.

I många samtal lyftes också faran i krympande budgetar för kommuner och regioner och hur det påverkar det kulturella utbudet samt konstnärers möjlighet att verka. ”Vad hjälper armlängds avstånd om konsthallarna stängs ner?” frågade Paulina Sokolow, konstvetare och kulturredaktör på Flamman, i samtalet ”Kulturpolitik på armlängds avstånd”.

Sammantaget är det tydligt att vi lever i en tid då vi behöver gå samman för att med gemensamma krafter möta de utmaningar konsten och konstnärerna står mitt i. Det är alla, både organisationer, politiker och tjänstepersoner samt enskilda debattörer och experter inom kulturens område, överens om. Inte bara behöver det arbete vi konstnärer gör bli högre värderat och vår ekonomiska och sociala situation radikalt förbättras. Konsten och kulturens viktiga roll i samhället och i demokratin behöver försvaras och skyddas. Det gör vi bäst genom att gå samman, bilda opinion och påverka politiken, och inte minst genom att inse att det är vi som har kunskapen och möjligheten att med gemensamma krafter verka för en förändring.

Linda Marie Karlsson,
konsthantverkare och vice riksordförande

Bokmässan 2023, seminarium om nya upphovsrättslagen av KLYS och Sveriges Författarförbund

Bokmässan 2023, seminarium om nya upphovsrättslagen av KLYS och Sveriges Författarförbund med bl.a. Anders Rydell och Paulina Holmgren, ordf. Svenska Fotografers Förbund

Bokmässan 2023, seminarium Konstens frihet och de kreativa näringarna

Bokmässan 2023, seminarium "Konstens frihet och de kreativa näringarna", med bl.a. Stefan Jonsson och Grete Rothböll, ordf Svenska Författarförbundet.

Bokmässan 2023, seminarium med bl.a. Paulina Sokolow, Göran Greider, Lars Anders Johansson och Lena Andersson

Bokmässan 2023, seminarium "Kulturpolitik på armlängds avstånd" med bl.a. Paulina Sokolow, Göran Greider, Lars Anders Johansson och Lena Andersson.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!