Mer om arbetslöshetsersättning, arbetslös och A-kassa

8 april 2020

Arbetslöshetsersättning är pengar som du kan få när du är arbetslös. En företagare som avslutar eller vilandeförklarar sin näringsverksamhet anses vara arbetslös. En arbetslös företagare har rätt till en grundersättning även om hen inte är medlem i någon a-kassa.


Men som medlem i en a-kassa kan ersättningen ibland bli lite högre.  Läs mer om vad det innebär och vilken ersättning du har rätt till nedan.

Den 30 mars 2020 presenterade regeringen ett antal förslag som lättade upp villkoren för a-kassan under 2020. Se här.

Vilka omfattas av arbetslöshetsförsäkringen? 

Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och de företagare som själva arbetar i och har väsentligt inflytande över en egen näringsverksamheten.

Rätt till ersättning har också de som innehar förtroendeuppdrag om uppdraget enligt lag ger rätt till ledighet från anställning. Exempel på sådana förtroendeuppdrag är riksdagsledamöter, förtroendevalda i kommuner och regioner, fackligt förtroendevalda samt nämndemän.

Ersättning lämnas inte till de som deltar i utbildning, är permitterad utan lön, är tjänstledig utan lön, deltar i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller deltar i korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering).

Vad krävs för att få arbetslöshetsersättning ?

Din rätt till arbetslöshetsersättning samt vilken ersättning du kan få beror på om du uppfyller det som kallas grundvillkoren, arbetsvillkoren samt medlemsvillkoren. Ersättningen är både skattepliktig och pensionsgrundande.

Grundvillkor

För att få arbetslöshetsersättning ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och “stå till arbetsmarknadens förfogande”. Det innebär bl.a. att det inte ska finnas något hinder för att arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.

Ansök här

När är en företagare ”arbetslös”?

Som egenföretagare kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning men bara om du vilandeförklarar eller avslutar din näringsverksamhet och därmed blir “arbetslös” . Verksamheten kan ha bedrivits som ett aktiebolag eller som en enskild näringsverksamhet med eller utan inregistrerad firma. Näringsverksamheten upphör då det inte längre vidtas andra åtgärder i verksamheten än sådana som är nödvändiga på grund av oförutsedda händelser. Företaget kan fortfarande finnas kvar i den sökandes ägo.

Du ska registrera dig hos arbetsförmedlingen redan första dagen du lägger företaget vilande. Det är till din a-kassa som du meddelar att du har ett tillfälligt uppehåll. Det gör du i samband med att du ansöker om arbetslöshetsersättning . Du behöver inte meddela något till Skatteverket eller Bolagsverket. Här sk arbetsintyg för företagare

Vilande företag?
Under vilande-tiden kan du kan inte ha kunder, tillverka eller sälja något men om du har utestående fordringar får du  fakturera arbete du gjort innan du la verksamheten vilande och du kan fortsätta att betala räkningar.  Du får också ha lokal och inventarier kvar. Enligt praxis är det tillåtet att ha kvar företagets webbsida, som också lätt kan ändras och stängas. Se RÅ 2010:23:

Konstnärernas riksorganisation har tillsammans med andra organisationer begärt att det tydligt ska anges vad en företagare får och inte får göra när företaget är vilande och att hänsyn ska tas till det behov som finns av att inte behöva börja om helt från början när den vilande verksamheten tas up igen .

Börjar du arbeta igen i ditt företag ska du meddela a-kassan då din ersättningsrätt därmed upphör. Om du efter en tid med ett vilande företag vill återuppta verksamheten har det enligt dagens regler behövt gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.  Regeringen har nu föreslagit att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under 2020 men även eventuella prövningar i framtiden.

Avsluta genom konkurs
Du kan begära din verksamhet i konkurs om du inte längre kan betala verksamhetens skulder. Konkurs innebär att företagets tillgångar tas om hand och används för att betala av alla skulder som företaget har. Om du har enskild firma är det du själv personligen som blir ansvarig för skulderna fram till dess att rätten att kräva in dem upphör. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten, som utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i konkursboet.  Ett företag är avslutat i och med konkursbeslut.  RÅ 2001:48:   

Företag som bisyssla
Om du drivit egen verksamhet vid sidan av en ordinarie heltidsanställning under minst 12 månader före arbetslöshet, kan det i vissa falla klassas som en bisyssla/hobbyverksamhet som du kan fortsätta med också som arbetssökande. Men bisysslan/hobbyverksamheten får inte utökas under arbetslöshetsperioden. Konstnärernas Riksorganisation utreder  närmare vad som enligt dessa regler är en tillåten bisyssla/hobbyverksamhet under arbetslösheten.

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret innebär att du under den senaste 12-månadersperioden (ramtiden) före arbetslösheten ska ha förvärvsarbetat 6 kalendermånader med minst 80 timmars arbete i varje månad (60 timmar/mån i nytt förslag) eller att du har arbetat minst 480 timmar (420 timmar i nytt förslag)  under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Minst 50 timmars (40 timmar i nytt förslag) arbete i varje månad krävs. Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. Som företagare styrker du själv din arbetstid.Vissa särskilda regler gäller om du haft föräldrapenning eller försvarsplikt (överhoppningsbar tid).

            Kravet på arbetad tid lättas upp 

Regeringen föreslår nu en temporär lättnad i arbetsvillkoren så att man enbart behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

 

Medlemsvillkor

Det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa (a-kassa) under sammanhängande tid av tolv månader för att bli berättigad till inte bara grundersättningen utan istället den  inkomstrelaterad ersättningen. Om det finns avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad och om det sammanlagda avbrottet inte är mer än åtta veckor räknas medlemskapet ändå som sammanhängande. Här en lista på a-kassor https://www.sverigesakassor.se 

                        En medlemsmånad räknas som fyra

Regeringen föreslår nu att medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare, även för företagare. Varje medlems-månad i en a-kassa ska under tidsperioden mars till december 2020 räknas som fyra månader.  Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Kraven för hur länge man ska ha varit medlem i en a-kassa för att kunna få ersättning sänks därmed från tolv månader till tre. 

 

Vilken ersättning får en arbetslös företagare?

Som arbetslös kan du få  antingen en grundersättning eller en ersättning som baseras på din tidigare inkomst kallad inkomstrelaterad ersättning. Vad du får i ersättning beror på om och i så fall hur länge du har varit medlem i en a-kassa . Regeringen har som en del i corona-krishanteringen föreslagit att ersättningstaket ska bli högre under tiden 13 april 2020 till den 3 januari 2021, se nedan samt att det inte ska vara några karensvillkor.

Grundförsäkring(ersättning)

Är du inte medlem i en a-kassa kan du ändå få ersättning från den allmänna grundförsäkringen. Din ersättning beräknas baserat på din genomsnittliga veckoarbetstid och maxbeloppet är (april 2020) 510 kronor per dag. Har du arbetat mindre än heltid i ett år minskas grundersättningen i förhållande till den tid du har arbetat. 

Regeringen föreslår en  tillfällig höjning av det högsta beloppet i grundförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag, före skatt. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad.   Höjningen är tillfällig och gäller för tiden 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Inkomstrelaterad ersättning

Inkomstbaserad ersättning gäller för den som varit med i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader (kvalifikationstid) före arbetslösheten (tre månader enligt nytt förslag—se ovan). Det ger rätt till upp till 80 procent av din tidigare lön eller motsvarande för företagare. Ersättningsnivån baseras på tidigare arbetade timmar och inkomst (se nedan).  

Regeringen föreslår ett tillfälligt högre takbeloppet från 910 till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna . Detta innebär för en arbetssökande som har en månadsinkomst på 33 000 kronor, och därmed har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, får en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor. Höjningen är tillfällig och gäller för tiden 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

OBS! Om du under de senaste tre åren haft inkomster under 200 000 kr/år från din verksamhet, kan det vara bra att höra med den a-kassa du eventuellt tänker anmäla dig till vad din inkomstrelaterade ersättning kommer att bli. I vissa fall blir den nämligen inte högre än den ersättning du får från grundersättningen, dvs 11 220 kr/månad före skatt.

Karensdagar?

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från en a-kassa. Normalt måste du ha varit arbetslös i sammanlagt sex vardagar innan du kan få någon ersättning. 

Regeringen föreslår att karensvillkoret tillfälligt avskaffas och inte ska gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Det gör att den disponibla inkomsten öka med flera tusen kronor under den första månaden som arbetslös.

Hur beräknas ersättningen?

Det finns några alternativa sätt att räkna ut hur mycket ersättning du kan få när du haft eget företag.  Du kan behöva lämna in uppgifter från Skatteverket. A-kassan väljer det alternativ som är mest förmånligt för dig. Som mest kan det bli 910 kronor/dag, före skatt.

Det kan vara en ersättning som grundar på den senaste taxerade inkomsten från verksamheten som framgår på det senaste beslutet om slutlig skatt. Eller, om det är förmånligare, den ersättning som grundar sig på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna från verksamheten under de två år som föregick året för den senast taxeringen.

För s.k. kombinatörer, dvs personer som kombinerat anställning med företagande, ska ersättningen grundas på inkomst från både anställningen och verksamheten. Särskilda regler gäller för verksamhet som bedrivits som bisyssla vid sidan av heltidssysselsättning (se ovan). 

För de som haft en anställning två år (24 månader) innan företaget startades, kan, om det är förmånligare, få sin ersättning grundad på sin tidigare anställning (om det var sådan som berättigade till a-kassa). Det behövs i det här fallet ett arbetsgivarintyg.

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!