Nya regler för upphovsrättsliga avtal 2023

12 januari 2023

Den 1 januari i år infördes nya bestämmelser i upphovsrättslagen som kommer att få betydelse för båda gamla och nya avtal och villkor om nyttjande av upphovsrätt. Det kan handla om allt ifrån en kommuns rätt att använda bilder av den egna offentliga konsten till ett företags rätt att framställa och sälja formgivna produkter.


Avtal som reglerar detta och andra former av upphovsrättsliga nyttjanden av verk behöver nu tydligt ange vilken ersättning som utgår för nyttjandet då det finns lagstadgade krav på att den upphovsrättsliga ersättningen är skälig, dvs lämplig och proportionell i förhållande till det ekonomiska värdet av nyttjandet.

Det är dessutom så att upphovspersonen kan ha rätt till ytterligare ersättning om verket blir en oväntad ”best-seller” och den avtalade ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter. Se 29 § Upphovsrättslagen.

För att veta hur en bok, bild, formgiven produkt eller liknande sålts eller nyttjats på annat sätt, har upphovspersonen rätt till relevant och uttömmande information om de sätt på vilka verket har utnyttjats, samtliga intäkter som förvärvaren har haft från utnyttjandet och den ersättning som upphovsmannen har rätt till, se 29 a §. Skulle det visa sig att den som förvärvat upphovsrätt inte alls utnyttjar denna rätt har upphovspersonen i stället rätt att under vissa villkor häva avtalet (men behålla mottagen ersättning), se 29 d §.

Det införs också nya regler kring internetplattformars ansvar för innehåll som laddats upp utan tillstånd som gör att material som laddats upp utan tillstånd ska bli lättare att få bort.

Med den nya lagtexten genomförs EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden, det så kallade DSM-direktivet. Det förstärkta skyddet för upphovspersonen är tänkt att bidra till "unionens mål att respektera och främja kulturell mångfald, samtidigt som det gemensamma europeiska kulturarvet framhävs".

Vi kommer framöver att återkomma med fler praktiska exempel på när de här nya upphovsrättsliga reglerna kan få betydelse i praktiken.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!