uppfoljning.jpg

Uppföljning av krisstöden till Bild- och formområdet hittills 2020 och 2021

19 maj 2021

Det är utmärkt att regeringen lyssnat på våra krav och synpunkter på krishanteringen och stöden för konstlivet i coronans spår, men vi konstaterar att det finns en fortsatt stor snedfördelning av krisstödet till bild- och formkonstnärernas nackdel.


Många brister återstår i myndigheternas och departementens kunskaper om våra medlemsgruppers roll som företagare och deras sociala villkor. Här presenterar vi en sammanfattning av krisstöden under 2020 och 2021 och hur de fördelats till bild- och formområdet.

Vi från Konstnärernas Riksorganisation kan konstatera att regeringen lyssnat på våra krav och synpunkter kring hanteringen av krisen i coronans spår. Vi kan dock konstatera att trots att beviljade belopp till bild- och formområdet ökade efter den katastrofala snedfördelningen under våren 2020, så ligger fortfarande våra yrkesgrupper i botten. Av Kulturrådets stödomgång nr två fick våra grupper t ex bara 1% av de 400 miljonerna. 

Många konstnärer förlorade hela eller delar av sin årsinkomst på grund av inställda evenemang under 2020, och även inom konsthantverket har pandemin lett till stora förluster. Mer än hälften av försäljningen försvann under 2020 på grund av att utställningar och publika arrangemang ställts in.

Mycket som gjorts och görs är bra, och helt livsavgörande satsningar för att bild- och formbranschen ska överleva och bild- och formkonstnärerna ska kunna fortsätta verka. De extra arbetsstipendier och de krisstipendier som gått ut via Konstnärsnämnden är självklart välkomna för de som fått dem.

Tyvärr återstår ännu t ex många brister i synen på våra grupper som företagare. De flesta av de åtgärder som regeringen vidtagit för att underlätta för ett näringsliv i kris når inte våra grupper som till ca 90 % driver sina verksamheter som enskild firma, men som hamnar mellan stolarna, i många fall eftersom omsättningen är så låg. Här lobbar vi konstant för vi större kunskap om våra villkor på närings- finans- socialförsäkrings- och arbetsmarknadsdepartementen, liksom kulturdepartementet.

Konstnärsnämndens stöd

Den första omgången krisstipendier gick ut i april 2020 då Konstnärsnämnden fördelade 70 miljoner kr.  De kriterier som då gällde gjorde att många bild- och formkonstnärer föll utanför och endast 16 % av den fördelningen tillföll bild- och form. 327 stipendier fördelades till bild- och formområdet.

De som beviljades stipendium i den första omgången var de som kunde uppvisa dokumenterade intäktsbortfall. På denna punkt var skillnaden stor mellan konstområdena. Inom bild- och formområdet var det svårt att styrka inkomster från exempelvis förväntad försäljning.

Konstnärsnämnden omfördelade även befintliga medel, så att cirka 100 extra arbetsstipendier kunde fördelas i mars och därefter ytterligare 126 arbetsstipendier i slutet av 2020.

Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 utlystes i oktober 2020 och var på 220 miljoner kronor. De som beviljades stipendium i andra omgången var de som bedömdes vara yrkesverksamma konstnärer i tillräcklig omfattning och verksamma i ett konstnärligt professionellt sammanhang. I denna omgång gick 38 % till bild- och form. 

1 655 stipendier fördelades till bild- och formområdet. Stipendiesumman var 50 200 kronor.

I Konstnärsnämndens ordinarie bidragsgivning fördelades 174 miljoner kronor under 2020.

Konstnärsnämndens Krisstipendium 3 fördelades nu i maj 2021. Totalt fördelades cirka 359 miljoner kronor (inkluderat de 158 miljoner som regeringen beslutade om i april). Till Krisstipendium 3 inkom 7326 ansökningar. Nästan 6300 konstnärer/kulturskapare fick 57.200 kr var vilket innebär att 86 % av de sökande fick krisstipendier denna gång. Ca 2 500 av mottagarna var bild- och formkonstnärer, dvs ca 40 % av de 6 300  beviljade krisstipendierna. 

Regeringen har även beslutat om en permanent förstärkning av stipendierna via Konstnärsnämnden med 43 miljoner kronor / år framöver med start 2021.

 

Kulturrådets stöd

Under 2020 fördelade Kulturrådet sammantaget 1 172 383 775 kronor

Stödomgång 1: Den 24 april 2020 fick Kulturrådet i uppdrag att fördela 370 miljoner kronor av krisstödet för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp. Den 25 juni hade Kulturrådet fördelat detta första krisstöd. 

3 % av detta gick till Bild- och formkonsten.

Stödomgång 2: Den 4 oktober 2020 gavs Kulturrådet i uppdrag att fördela 881 miljoner kronor för att kompensera pandemins ekonomiska konsekvenser och hjälpa kulturlivet att starta igen. 

Av de 881 miljonerna avsåg 400 miljoner stöd till inställda och uppskjutna evenemang. 

Bild- och formkonsten tilldelades 1% av den summan. Museer och utställningar tilldelades 3 %. 

Av den del av stödet (300 miljoner kronor) som gick till särskilda behov gick 4 % till bild- och formkonst. Museer och utställningar fick 4%.

Bildkonstområdet beviljades stöd i något högre utsträckning inom särskilda behov jämfört med inställda och uppskjutna evenemang. Vår bransch hade svårare att få stöd för inställda och uppskjutna evenemang eftersom vi inte är lika evenemangsdrivna. I och med att höstens nya stöd utgick mer från kulturpolitiska mål och särskilda behov kunde bild- och formkonsten prioriteras i något högre utsträckning.

Stödomgång 3: Kulturrådet beslutade den 4 maj 2021 om första omgången krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang, där 211 kulturaktörer får dela på drygt 6,6 miljoner kronor.

Bild- och formkonst samt museer och utställningar har drabbats hårt av det skärpta förbudskravet mot allmänna sammankomster i förordningen. Endast 0,2 procent av det sökta beloppet kom från bild- och formkonsten.

Kulturrådet beslutade den 5 maj om andra omgången krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang.285 kulturaktörer fick dela på närmare 41,4 miljoner kronor.

Kulturrådet beslutade den 6 maj om tredje omgången krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Sammantaget fick 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor. 

I början av juni 2021 fördelar Kulturrådet ytterligare 1,4 miljarder kronor i krisstöd för särskilda behov i kulturlivet. 

Under juni 2020 fick Kulturrådet i uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till scenkonstallianserna. 

I oktober 2020 avsattes 10 miljoner kronor till centrumbildningar i syfte att stärka arbetsmarknaden för kulturskapare.

Kulturrådet har även under 2020 fördelat ett regionalt krisstöd på 150 miljoner kronor. Vi arbetar fortsatt för att dessa medel ska nå enskild kulturskapare och inte enbart nå institutionerna ute i regionerna. 

Kulturrådet fördelade 12 maj 2021 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter.

 

Ytterligare krisstöd

Regeringen aviserade i april 2021 ytterligare 1,3 miljarder kronor för kris- och stimulansstöd 2021 till följd av de ekonomiska konsekvenser som uppstått på grund av pandemin. De pengarna fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. 

Som nämns ovan gick 50 miljoner kronor via Konstnärsnämnden in i krisstipendium 3 som delades ut 4 maj.

125 miljoner kronor går till krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner för uteblivna intäkter till följd av pandemin. 

Ett nytt evenemangsstöd införs på 3 miljarder kronor till evenemang som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning. Gäller evenemang som planeras genomföras under perioden juli-december 2021.

Moderna Museet och Statens Konstråd har fått ökade inköpsbudgetar om sammanlagt 50 miljoner kronor. De har nu 25 miljoner vardera att göra inköp för. 

IV-systemet har stärkts med 10 miljoner kronor. 

Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023. 

Sametinget fick ett tillskott på 4 miljoner kronor i kulturstöd under 2020.

Form/Design Center i Malmö tilldelas 3 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021. Det tillfälliga statliga bidrag till verksamheten som har löpt över tre år, blir nu permanent. 

Regeringen föreslog 17 maj 2021 att kulturområdet tillförs ytterligare 750 miljoner kronor för förlängt kris- och stimulansstöd 2021 för att mildra de de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 och för att underlätta en återstart av verksamheterna när läget så tillåter. Regeringen vill förlänga det krisstöd som fördelas till allmän kulturverksamhet, konstnärer och andra aktörer inom kulturområdet. Huvuddelen av krisstöden kommer att fördelas av Statens kulturråd som även kommer att fördela stöd till regionerna för regionala och lokala kulturverksamheter. Övriga bidragsfördelande aktörer är Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. Regeringen och de stödgivande institutionerna återkommer med vidare information om detaljerna i stödens utformning.

Konstnärernas Riksorganisation fortsätter följa upp och utvärdera hur krisstöden fördelats och i vilken grad de nått ut till våra medlemsgrupper. Utöver de statliga stöden till kulturen som vi beskriver ovan kommer vi också att kartlägga hur kommunala och regionala åtgärder har kunnat hjälpa till att hålla bild- och formkonstnärerna att upprätthålla sina konstnärskap under den här tiden. Till detta kommer de olika insatser som gjorts för att underlätta för företagare, vi återkommer längre fram med en sammanfattning över hur de olika åtgärderna kunnat nyttjas av bild- och formkonstnärerna. 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!